Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

21 november 1981 – 03.45

Mijn kinderen, Ik ben niet naar de aarde gekomen om u een opdracht te geven die u na zult moeten komen, maar alleen om u telkens weer opnieuw te vragen en te smeken of u naar Mij luisteren wilt. ” telkens, weer, opnieuw !” Drie...

Lees verder
1 november 1981 – 04.00

Mensenkinderen staat op ! Want we vieren de dag die naar velen genoemd is: “Allerheiligen” Wat heeft dit ene woord u te zeggen, of wat heeft het nog voor betekenis ? Velen onder u hebben hun dierbare Heiligen gekend, al was het zo...

Lees verder
1 november 1981 – 15.10

Mijn kinderen, gij hebt de H.Vader de Paus lief zoals het een kind van de H.Kerk betaamt. Vandaar, dat Ik Mij dan ook aankondigde toen de aanroeping van de Heiligen Johannes en Paulus door deze bidruimtes klonk. Gij zijt vol met vurige liefde...

Lees verder
29 september 1981 – 20.40

GEBED Heilige Michael, Grote Strijder en Steunpilaar van Gods kinderen, breng spoedig redding voor de H.Kerk over de gehele wereld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het uitverkoren volk wordt Gij vereerd en bemind, ja beschouwd als de...

Lees verder
27 september 1981 – 07.50

Hoor Mijn dochter, want opnieuw kom Ik naar de plaats die Ik aan het voorbereiden ben. Mijn kinderen, weet dat Ik voor u allen kom en niet voor enkelen. Moge de Boodschap die gij zojuist vernomen hebt u aan het denken zetten. Telkens opnieuw...

Lees verder
27 september 1981 – 15.00

Mijn lieve kinderen, gij bidt steeds tot de Vader, Zoon en H.Geest: “ik heb u lief”! Zorg dan, dat gij ook beantwoordt aan uw beloften. Want de H.Geest is uw inspiratiebron die zal geven wat gij te zeggen hebt. Moge door de kracht van...

Lees verder
26 september 1981 – 05.00

Vreest niet Elisabeth, want ge zult Uw Moeder zien in alle schoonheid…. De goede boom zal men kennen aan zijn wasdom die vruchten voort zal brengen van goede smaak. Een dorre daarentegen zal zijn twijgen laten hangen en niet eens worden...

Lees verder
8 september 1981 – 01.00

Mijn dochter, hier is Je Moeder, zoek bij Mij uw toevlucht ! Want Deze Die gij voor u ziet zal alle vrees uit uw hart wegnemen. Zij is het die dit hart zal openen en verruimen om voort te gaan op de weg der geboden van Haar Zoon. Blijf een groot...

Lees verder
8 september 1981 – 15.20

Mijn lieve kinderen, Ik heb uw smeken gehoord. Blijf allen helpen die het moeilijk hebben, vooral zij die de weg niet terug kunnen vinden. Ik weet, dat u allen gelukkig zijt met Mijn komst. Ook Ik ben heel gelukkig met uw aller trouwe opkomst...

Lees verder
2 juli 1981 – 02.30

Elisabeth Ik groet je ! Vandaag kunt gij het woord van Mijn bloedverwante nazeggen : “Vanwaar geschiedt mij dit, dat de Moeder des Heren wederom tot mij komt !” Opnieuw kom Ik heden een Boodschap brengen aan al Mijn kinderen. Doch...

Lees verder
25 juli 1981 – 14.25

De veiligheid voor u Mijn kinderen ligt in de diepte van Mijn Moederhart. Waarom, zult gij u wellicht afvragen, moet het zo diep liggen en Mij vragende mededelen : “Misschien zoudt Gij kunnen vergeten, dat die bron daarin opgesloten ligt...

Lees verder
26 juli 1981 – 07.00

Heel even Elisabeth kom Ik jouw gebed onderbreken om allereerst de Zegen te brengen van God, de Almachtige Vader met daarnaast Mijn groetenis en zegen aan allen die vandaag deze plaats hier willen betreden. Men vond het maar heel gewoon, dat...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief