25 juli 1981 – 14.25

De veiligheid voor u Mijn kinderen ligt in de diepte van Mijn
Moederhart. Waarom, zult gij u wellicht afvragen, moet het zo diep
liggen en Mij vragende mededelen : “Misschien zoudt Gij kunnen vergeten,
dat die bron daarin opgesloten ligt, omdat die veiligheid toch voor ons
mensen diep verborgen ligt !” Weet, dat Uw Hemelse Moeder immer over u
waakt ! Schenk daarom geen aandacht aan de twijfels die de mensen vaak
hebben over Mijn komst hier. Wees ook niet bang voor kritiek want nog
meer dan voorheen zal men proberen de Toren, Die Ik hier heb mogen
opbouwen door bemiddeling van de Hemelse Vader, af te breken. Daarom heb
Ik apostelen nodig die durven te strijden voor Gods eer, want het uur
der victorie is reeds in aantocht. Heel ver lijkt Uw Moeder verwijderd
te zijn van u, maar Ik ben dichter om u heen dan gij veronderstellen
kunt. Ik heb u hierheen gebracht, want niet gij hebt deze plaats gekozen
om onder de Toren van David uw opwachting te maken, maar Zij Die Uw
Moeder is, heeft u geroepen om u sterk te maken om mee te werken aan het
grote plan wat tot werkelijkheid gemaakt moet worden. Evenwel zult gij
niet gespaard blijven om het kruis te dragen wat door de Goddelijke
Voorzienigheid op uw schouders is en wordt opgelegd. Vrees echter niet
Mijn kinderen, want door Mij zult gij gevormd worden naar de volmaakte
liefde ! De H.Geest zal u de tekenen van Wijsheid en inspiratie te
verstaan geven, opdat gij weten zult hoe gij de liefde van uw hart zult
delen met hen die u lasteren. Gij zijt geroepen om hier door uw
gezamenlijke gebeden en gezangen aan te zijn met de grote Opperherder
Paus Joannes Paulus, die een martelaar voor de kerk van Christus zal
zijn en blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. Want hoevelen van
zijn medebroeders in Christus zijn Hem ontrouw of bevestigen zelfs dat
hij faalt ? Petrus die de Steenrots van de Kerk is geworden was
onfeilbaar evenals zijn nakomelingen die op deze H.Stoel zetelen. Eén
goed woord, aan smekend gebed dringt door alles heen ! Bidt veel voor de
priesters en toekomstige bedienaren van de H.Kerk van Christus. Ook
Jacobus, met Mij verenigd in de Hemel en altijd de belangen heeft
behartigd om te zorgen voor de opleiding van Priesterzonen, vraagt uw
aller gebeden en groet u, maar heel in het bijzonder haar, die tijdens
zijn leven aan zijn zijde stond door de echtverbintenis. Hij zal vanuit
de Hemel zijn eens begonnen werk voortzetten. Hij was zeer verheugd,
dat de krans met negen anjers zijn graftombe sierde en dankt haar die
hem hiervoor erkentelijk was. Dit zal voor elkeen een aansporing wezen
om te bidden voor nieuwe Priesters. Op dit ogenblik zegen Ik u Mijn
dochter en allen die hier steeds met jou in gebed verenigd zijn. Door de
Vader Die Almachtig is, Onze Zoon, Die allen bemint en de H.Geest,
waarvan liefde uitstraalt om deze door te geven aan al uw evennaasten.
Mag Ik u en allen zegenen ! Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief