29 september 1981 – 20.40

GEBED

Heilige Michael, Grote Strijder en Steunpilaar van Gods
kinderen, breng spoedig redding voor de H.Kerk over de
gehele wereld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het
uitverkoren volk wordt Gij vereerd en bemind, ja beschouwd
als de “Bode van God”. Van de Driewerf Heilige God hebt Gij de macht
verkregen om satan te verdrijven waar hij de schapen van de
Herder der zielen uit de kudde verdrijft om deze
voorgoed door zijn listigheid de valkuil in te lokken. Hij
brengt verstrooidheid onder de kinderen Gods. Daarom is er haat in de
wereld door elkander naar het leven te staan. Zelfs
Priesters, die bij de H.Stad Gods behoorden, heeft hij weten
te strikken. Naarstig loopt hij met zijn duivelsplannen rond om
onze H.Vader de Paus Joannes Paulus uit te roeien en
Hem van zijn aardse leven te beroven. Heilige Michael, Gij Engel van de
vrede, houdt Uw vaandel gereed om de Opperherder van de
H.Kerk te beschermen door hem en allen, die hem
liefhebben, onder Uw vleugelen te scharen voordat
satan, de uitvinder van het vele kwaad, een van de
onzen verslinden zou gelijk een briesende leeuw.
Help allen, die tot allerlei kwaad worden gedreven in deze
woelige wereld en stel ons veilig door Uw Heilig Zwaard te
trekken wanneer satan ons verleiden wil tot allerlei kwaad.
De Hemelse Vader heeft U als Opperhoofd van Zijn
Paradijs aangesteld én Begeleider der zielen in het
eeuwige Licht. Daarom lieve H.Michael en Engel van de vrede houdt ons
allen geborgen onder Uw Vaandel, zodat elkeen zich
veilig weet voor de noden, die de gehele wereld
bedreigen. Laat het volk Gods niet alleen achter in de strijd,
want Gij zijt de verdediger der Rechtvaardigen en de
Bewaker en Patroon van de H.Kerk. Gij Ridder van de H.Maagd Maria en
bewaarengel van de H.Eucharistie, draag er zorg voor dat
alleen gezegende en reine Priesterhanden het Heilig Lichaam
van Jezus zullen aanraken en uitreiken. Want dan zal de
Kerk van Christus spoedig weer opbloeien en
zegevieren. Wees de beschermheilige van het volk der aarde en kom
ons te hulp als de duivel ons aanvalt. Amen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief