2 augustus 1981 – 08.00 uur

Hier is je Moeder ! Waarom zijt gij altoos bevreesd ? De Heer heeft grote dingen aan u gedaan, het grootste daarvan is de opdracht vervullen die Ik je steeds zend. Stel dus in Hem een groot vertrouwen want dit is de bron aller genade. Hij heeft...

Lees verder
15 augustus 1981 – 01.00

Allereerst breng Ik eenieder Mijn Moederliefde over en weet ook wie Mij steeds groeten. Dit zal Ik nu wederkerig doen en zal straks, voor Mijn opstijgen naar de Vader, alles zegenen met de zoete geur van Mijn Liefde ! Kinderen hoort gij Mij ?...

Lees verder
15 augustus 1981 – 15.30

Mijn geliefden met een grote vreugde heb Ik u reeds gadegeslagen vanaf het begin toen uw gebeden hier een aanvang namen. Wellicht hebben al meerderen hiervan kennis genomen daar de sterke rozengeur u omgaf. Nu gij dan hier tesamen zijt met aan...

Lees verder
22 augustus 1981 – 02.30

Weet Mijn kinderen, dat de mens de goederen welke hij bezit eerst naar waarde schat als hij door het verlies ervan hunne waarde heeft leren kennen. De zieke toont hem hoe kostbaar de gezondheid is. De herinnering aan de verloren goederen doet hem...

Lees verder
22 augustus 1981 – 14.45

Opnieuw wil Ik tot u allen spreken, want gij weet met welk een haat en geweld de wereld wordt overspoeld, doch dit is slechts een verschijnsel van de onzichtbare strijd die door Gods vijanden, die in dienst van de duivel staan, is losgebroken...

Lees verder
7 oktober 1981 – 03.00

Velen hebben gehoor gegeven aan de noodkreet van hun Heer : “Kunt ge dan niet aan uur met Mij waken ?” Want Mijn Ziel is bedroefd tot de dood !” Deze woorden sprak Jezus tot allen en niet alleen tot Zijn discipelen, noch tot...

Lees verder
7 oktober 1981 – 14.50

Mijn kinderen, het Rozenkransgebed wat steeds gebeden wordt als de droeve mysteries, is een krans van de blijde en glorierijke geheimen, opdat al het lijden wat de Heer overkwam, te troosten en te aanbidden door die lofzang, wat vaak door u...

Lees verder
11 oktober 1981 – 02.00

“Mij geschiede naar Uw Woord !” Deze woorden die Ik sprak tot de Engel Gabriel vormden het Verlossingswerk en het begin van Mijn Moederschap. Want in Mijnen Schoot werd de Vrucht geplant door de H.Geest. De “Almachtige” is...

Lees verder
16 maart 1981 – 16.20

Mijn lieve kinderen, Ik heb uw gebeden gehoord maar ben u ook gevolgd op de weg, die Onze Zoon u is voorgegaan. Om hieraan gevolg te geven om Mijn Moederliefde tot u allen uit te spreken, wil Ik u eerst allen danken voor de genomen tijd om hier...

Lees verder
19 maart 1981 – 03.45

Elisabeth, vandaag hebt gij niet alleen het geluk Uw Hemelse Moeder te mogen ontmoeten, doch ook nu Vader Jozef zien op Zijn feestdag. Elke gelukwens zullen Wij delen, omdat Het Kind dat Ons gegeven werd, Ons de namen van ongekende grootheid gaf...

Lees verder
19 maart 1981 – 14.35

Mijn kinderen hier zijn Wij tesamen om in deze ruimte de satan verre te houden van deze plaats. Wij groeten u en zeggen u dank dat gij zoveel liefde maar ook geduld getoond hebt om deze unieke afbeelding te maken die Onze zoon William Halewijn zo...

Lees verder
25 maart 1981 – 03.00

Mijn dochter het is nacht en zeer velen van Mijn kinderen zijn toch in gebed vereend met jou om de Hemelse Vader de gunst af te smeken, dat aan uw regering de kans ontnomen wordt om ook maar aan enkele abortus toelaatbaar te achten. Bij deze...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief