26 mei 1979

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft. De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is! Roep dikwijls de woorden van de Emmaüsgangers...

Lees verder
26 mei 1988

…Het diepe gevoel uwer onwaardigheid, gepaard gaande met een onwrikbaar geloof en een vast vertrouwen, is een den Heer zeer aangename gesteltenis. Gij moet ze in uw hart opwekken en wanneer u een ontmoedigende gedachte overvalt, herhaal dan...

Lees verder
31 mei 1988

…De Heilige Communie laat in uw harten méér na dan een indruk der genade, zij schenkt het ook een inniger gemeenschap met Het Goddelijk Hart. Kunt gij na de geheimvolle vereniging van welke de wezenlijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus...

Lees verder
10 juni 1988

…Wanneer gij moeilijkheden hebt in uw beslissing, raadpleeg Hem, Uwen Heer en Meester, in iedere gewichtige aangelegenheid. Dit is het middel om uit de Heilige Communie nut te trekken tot uw voortgang in de deugd. Mistrouw dat hevig...

Lees verder
26 juni 1988

…Stelt u zich voor bij het ontvangen der H.Communie, alsof gij uw lippen drukt op de Geopende Zijde van Jezus, ten einde Zijn Kostbaar Bloed te drinken en deelachtig te worden aan al de verdiensten Zijns Lijdens. Zeg dan dikwijls tot Hem...

Lees verder
10 juli 1988

…Deze maand, welke bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, verdient alle eerbied. Zeg dikwijls tot Hem O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen...

Lees verder
3 november 1988

…Hier voor U staat op Het Altaar Jezus’ H.Aanschijn, wat vandaag elf jaren geleden begon te Bloeden over Zijn Afbeelding. Aanbidt Hem in het diepe gevoel Uwer ellende en onwaardigheid. Spreek vol vertrouwen tot Hem Zie mij hier o mijn...

Lees verder
18 december 1988

…Het kleine Jezuskindje, de lang verwachte Messias, vraagt u, iets te willen doen om aan Zijn Kinderhartje enige troost te bieden. Zijn Kostbare Oogjes zijn vol tranen vanwege het doden van de vele ongeborenen, de kleine volwaardige...

Lees verder
27 juni 1992

belangrijke geestelijke oefening om de Heilige Geest in ons te kunnen laten werken ( feestdag van O.L.V. van Altijd durende bijstand ) Lieve kinderen, niet vaak meer zal Ik tot u spreken. Wens daarom dikwijls vurig op Geestelijke wijze, met uw...

Lees verder
7 oktober 1992

…De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten. Zeggen jullie, vóór Hij u Verlaat, met de bruid van het Hooglied: “Ik zal Hem vasthouden, ik zal Hem niet verlaten “!...

Lees verder
25 maart 1990

…Denk gedurende de H.Vastentijd wat Hij Gedaan heeft van Den Dag af, waarop Hij Zich Opofferde om U te Verlossen. Zeg daarom dikwijls Verlosser der wereld Red Nederland, het land wat arm is aan Priesters!

Lees verder
13 september 1989

…Gisteren vierde Uw Hemelse Moeder Haar Naamdag en daarmee wil Ik U zeggen, lieve kinderen, als, wanneer U niet kunt bidden, noch uw gedachten daarheen kunt plaatsen, dat U dan, zoals men het vroeger noemde, het kleine schietgebedje stamelt...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief