1 november 1981 – 15.10

Mijn kinderen, gij hebt de H.Vader de Paus lief zoals het een kind van
de H.Kerk betaamt. Vandaar, dat Ik Mij dan ook aankondigde toen de
aanroeping van de Heiligen Johannes en Paulus door deze bidruimtes
klonk. Gij zijt vol met vurige liefde voor Uw Moeder en deze plaats naar
hier gekomen, doch hebt daarnaast het stille verlangen gehad, dat Uw
Hemelse Moeder Zich hier zou vertonen. Daarom wilde Ik u ook niet langer
laten wachten. Ik weet, dat gij allen die hier tegenwoordig zijt, het
oprecht meent om te bidden en te smeken voor eendracht aan de Kerk van
Christus. Moge door uw gebeden, vooral tot die van de H.Michael u helpen
om verder te blijven strijden voor de Kerk over de gehele wereld. De
Vader in de Hemel zegt u door Mijn Woord, dat Hij u allen liefheeft.
Blijft gij Hem ook altijd aanhangen zoals het een goed Christen-mens
betaamt. Gij hebt vernomen uit Mijn laatste Boodschap, die Ik hedennacht
aan u gegeven heb, dat het ernst is met de gehele Kerk en haar
gelovigen. Bidt daarom veel voor de Priesters, want velen worden
aangevallen door duivelse geesten. Moge daarom uw gebeden een steun zijn
voor de H.Vader de Paus, die toch zo dringend behoeftig is naar uw steun
door middel van gebeden en goede werken. Het is niet genoeg om alleen
maar het Kruisoffer bij te wonen, daar uw evennaasten u oplettend
bespieden. Doe het omdat het voor u allen een plicht inhoudt, omdat gij
dit door de genade van het H.Doopsel plechtig hebt laten beloven door uw
peetouders. Zeg niet, dat gij misschien anders had gewild, maar dat gij
nu gedwongen wordt naar datgene waartoe men u gebracht heeft, nl. het
katholieke geloof. Moge echter door de kracht van de H.Geest u allen
geholpen worden om dit waarachtig te maken. Roep vaak de Heiligen aan
die u het meest op deze aarde uw lief en leed wilt toevertrouwen. Door
uw kinderlijke eenvoud zult gij een lichtpuntje brengen aan hen, die nog
zo ver weg zijn van Uwen Heer en Verlosser. Dan zullen ook zij bereid
zijn u in alles te helpen waarom u vraagt als het de Hemelse Vader
toelaatbaar acht. Door naar Jezus te willen gaan kunt gij het beste naar
aan van uw geliefde voorouders gaan zoals Vader Jozef, de H.Michael,
Rafael of Gabriel. Mocht gij dan ook heel vaak het Rozenkransgebed
bidden om daardoor gesterkt te worden door het Onze Vader en het
Weesgegroet. Vol vreugde heb Ik u hier allen aanschouwd. Moge het daarom
u allen gegeven zijn, dat gij de zoete geur hiervan enigszins hebt mogen
proeven, dan zult gij ook verrijkt hiervan huiswaarts keren en steeds
herinnerd blijven aan deze komst. Kniel nu ! dan zal Ik u zegenen,
doordat gij na het zingen van het eerste couplet de zegen van Mijn
Priesterzoon en Uw Moeder ontvangt. Nu strek Ik onder het bidden van het
gebed van Mijn geliefde Priesterzoon de Handen over u allen uit. Zegene
u dan de Almachtige God, de Vader, Zoon en H.Geest en moge de vrede met
u allen zijn ! Ik groet en dank u en zeg dan : dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief