8 september 1981 – 15.20

Mijn lieve kinderen, Ik heb uw smeken gehoord. Blijf allen helpen die
het moeilijk hebben, vooral zij die de weg niet terug kunnen vinden. Ik
weet, dat u allen gelukkig zijt met Mijn komst. Ook Ik ben heel gelukkig
met uw aller trouwe opkomst hier, daar het Mijn geboortedag betreft. Gij
hebt Mijn woorden verstaan en begrepen hoop Ik, maar probeer dan ook om
er naar te leven. Want alleen aanhoren is niet genoeg, gij moet ook ja
kunnen zeggen op Mijn smeken. Wanneer gij allen zijt gekomen op de weg
die naar Christus voert, zult gij u niet alleen gelukkig voelen, maar
ook prijzenswaardig kunnen noemen. Ten tweede male vertoon Ik Mij thans
in het gewaad, dat Ik in de vroege ochtend droeg, omdat op dit ogenblik
Mijn strijders als Apostelen optreden om de klinieken die de abortus
laten doorgaan tegen te kunnen gaan, door het gebed en de demonstratie
die men heden voert. Want niet alleen Ik, Uw Moeder, verkeert in de
droefenis door deze regeling van uw regering, maar ook De Vader, Zoon en
H.Geest. De Heilige Drieeenheid blijft altijd over al hun kinderen waken
om zodoende allen te vrijwaren voor de eeuwige verdoemenis. Moge door
het Licht van Het Heilig Geloof allen terugkeren die zijn afgedwaald.
Ook niet minder de Opperherder, Paus Joannes Paulus, maakt zich zorgen
over het armzalige land wat tot Nederland behoort. Zou dit alles zo
toegang kunnen verschaffen tot de weg die naar de Vader leidt ? Velen
hebben de weg teruggevonden door hier hun opwachting te maken of elders
waar men Mijn Boodschappen mag verwachten. Het Licht van de H.Geest zal
over u komen, nu op de dag de Maagd geboren werd die de Verlosser mocht
voortbrengen ! Want ware Hij, Die uw Schepper is, niet geboren als mens
zoals gij allen en had Hij niet geleden voor uw zonden, dan waren de
poorten des Hemels voor elkeen gesloten gebleven. Geef aan allen die gij
ontmoet of nog ontmoeten zult, de liefde die gij verplicht zijt te
geven. Daarom blijf Ik u steeds aansporen : “Blijft elkander beminnen,
opdat gij door deze liefdeband elkander nog meer zult tegemoettreden in
liefde met en voor elkaar. Dan kan er geen doodstrijd zijn aan hen die
nog geboren moeten worden, want waar liefde heerst is leven. Mocht gij
leven, leef dan door Hem en met Hem en smeek de Hemelse Vader, dat men
het moederschap waardig is waartoe een vrouw geboren is. Dan zullen alle
boze geesten terugkeren naar de plaats vanwaar zij gekomen zijn, zodat
alleen de Koning heerst over alle volkeren der aarde. Door uw liefde tot
allen zal de zon voor allen schijnen en haar glans zal niet wegvagen.
Weet daarom, dat de Engelenkoren zullen zingen en hulde brengen aan Hem
Die Koning is van alle eeuwen, die uw aller liefde waardig is. Wanneer
gij straks zult heengaan van deze plaats, zal Ik u allen zegenen en
bijstaan, opdat de boze tongen u niet deren zullen, zodat alleen de Ster
vanuit het Oosten voor u zal opgaan, opdat gij vredig zult rusten in de
armen van Uw Moeder. Alle zieken die hier aanwezig zijn of waarvoor
gebeden werd zullen de kracht bekomen hun kruis te dragen en moge het
Licht over u allen neerkomen. Altijd zal Ik om u heen zijn al voelt gij
u ook verlaten door elkeen ! Uw Moeder kent uw problemen, ja elke strijd
die gij te leveren hebt. Daarom zal Ik altijd zeggen : “Ik blijf Uw
Moeder, toont gij dan dat gij de naam, kind van God, waardig zijt !”
Kniel nu ! Door de kracht van de Vader, Zoon en H.Geest zal Ik u allen
zegenen en Mijn Armen uitstrekken over allen die hier zijn. Ik dank u en
zegen u dan door de Grootheid van de Vader, Zoon en H.Geest en vraag u
te willen blijven bidden voor de Kerk van Christus, die noodlijdende is.
Ik groet u dan met deze woorden, Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief