6 oktober 1985 – 14.15

Mijn geliefden, luister wat Ik u zeggen ga. Met een eeuwige liefde heb Ik u bemind. Dit woord was het eerste wat Jezus onder het hulsel der H.Hostie verborgen tot u richtte. Zijn voortdurende tegenwoordigheid in het Aanbiddelijk Sacrament des...

Lees verder
24 oktober 1985 – 14.30

Een goede moeder houdt van haar kinderen en zal u steeds weten aan te sporen tot liefde en eensgezindheid. En waar kan men dit vinden? Wel…als men bidt, maar dan moet het niet alleen blijven in smeken, alleen verlangen of te knielen. Ook nu...

Lees verder
27 oktober 1985 – 14.15

Mijn kinderkens, wat zijt ge klein en een nietig wezen tegenover de Godmens Jezus Christus. Het Rijk Gods blijft voor u allen een toekomstdroom, een inspirerend ideaal. Daar wil elke mens naar toe. Het moet mogelijk zijn, dat mensen zo met elkaar...

Lees verder
13 januari 1985 – 14.00

Gegroet Mijn trouwe kinderen, gij die alles trotseerde om deze plaats te bezoeken. De plek die uitnodigt om in stilte tot God te keren. De ruimte die de sfeer biedt om samen de Rozenkrans te bidden. De weg dien gij zocht waar Uw Hemelse Moeder...

Lees verder
2 februari 1985 – 00.30

Vandaag draag Ik het Witte Kleed ten teken van Mijn reiniging, zoals ook volgens het gebruik van de Wet van Mozes, de Moeder van Jezus Zich onderwerpen zou als zinnebeeld van elke jonge vrouw, die haar kind ter wereld had gebracht. Niemand kent...

Lees verder
11 februari 1985 – 13.45

Mijn kinderen, reeds lang hebt u uitgezien naar een nieuwe Boodschap van Uw Moeder, doch de Hemel had er een bepaalde bedoeling mee. Waarom ? Omdat er op de eerste plaats voldoende gesproken is om te weten hoe men de Hemel verwerven kan en ten...

Lees verder
24 februari 1985 – 14.15

De Vader vond het nodig, dat Zijn Dochter Maria afdaalde naar de aarde, want de Hemel schreit om het kwaad, dat meer dan elke seconde plaatsvindt in de wereld. Mijn kinderen berust in alles ter liefde Gods, wat u ook moge overkomen. God zal geven...

Lees verder
10 maart 1985 – 14.25

Weest niet bevreesd Mijn kinderen, dat gij niet waardig zoudt zijn, dat de Moeder van Uwen Heer tot je komt. Gij vertrouwt uw leven toe aan het woord van een mens, wiens kennis en wetenschap gij eerbiedigt en gij zoudt u niet onvoorwaardelijk...

Lees verder
19 maart 1985 – 14.30

Mijn geliefden ! Heel dikwijls brengt Gods Voorzienigheid het kruis in uw leven; wie Christus niet bemint zal het lijden nooit aanvaarden, voor hem blijft het kruis een eeuwig onopgelost mysterie. Kinderen, wanneer u in nood verkeert, wendt u dan...

Lees verder
25 maart 1985 – 08.00

“Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw Woord “. Het leven van Jezus op aarde begon, toen Ik deze woorden sprak tot Gabriel, de Gezondene Mijns Vaders. Zijn leven was een aaneenschakeling van lijden. Wilt gij Hem...

Lees verder
31 maart 1985 – 14.30

Mijn kinderen, gij hebt u manhaftig weten te schikken, omdat u de eerst geplande tijd om hier te kunnen zijn hebt ingeleverd voor een andere groep mensen die uwen leidsman nodig achtte voor een pelgrimstocht in een ander land. Misschien vraagt u...

Lees verder
12 mei 1985 – 05.00

Mijn kinderen, de Grote Zoon van Gods Kerk die heden uw land bezoekt, rekent op uw aller gebeden om de dagen van het land, waarin Hij thans verblijft, door de Hemel beschermd te zullen worden voor Zijn leven. Voor het Godsrijk wenst Hij Zichzelf...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief