3 mei 1984 – 14.15

Wanneer ge Mij zult roepen zal Ik heel dicht bij U zijn om U te overstelpen met Mijn Liefde. Het is goed dat iedereen het weet; als Ik U zeggen wil, dat het Hart van Mijn Zoon Jezus verlangt, dat gij het alle vrijheid zoudt geven om tussen Zijn...

Lees verder
6 mei 1984 – 14.10

Kinderen, Ik ben niet tot U gekomen om U vrees in te boezemen, maar om U te overtuigen, dat Ik de waarheid spreek. De woorden, die gij vernemen zult, zijn die van Uw Moeder, de door God “Gezondene”. Niemand is gelukkiger dan wie God...

Lees verder
17 mei 1984 – 14.20

Mijn geliefden bidt ! dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in de liefde. De liefde is de wortel waaruit men alle levenssappen putten kan. Zij is het fundament waarmee een waardig bestaan wordt opgebouwd. Als de liefde afwezig is of als...

Lees verder
20 mei 1984 – 14.10

De Heer sprak over de vreugde bij Gods Engelen over de éne zondaar die zich bekeert, maar dan over degenen, die geen bekering nodig hebben ! Soms bereiken mensen, meestal op oudere leeftijd, als zij bemerken, dat zij aan hun latere levensjaren...

Lees verder
21 mei 1984 – 14.45

Mijn kinderen houdt uzelve eerst in vrede en dan zult gij ook anderen tot vrede kunnen brengen. Weliswaar kunnen er dagen of perioden zijn, dat bijna alles van weinig belang schijnt te zijn, dat veel van wat tot nu toe rijk en bloeiend scheen...

Lees verder
22 mei 1984 – 14.00

Mijn kinderen slechts aan ding was noodzakelijk. Waarom Ik hier als de Rosa Mystica Mijn intrek nam, diende, om de mensen vertrouwelijk te maken met het nieuwe beeld, welk de titel aannam als de Turris Davidica. Jaren achtereen was het voor velen...

Lees verder
24 mei 1984 – 14.30

In het leven van elke mens ontmoet men grote en lichtere beproevingen. Deze laatste maken het grotere deel uit van de geestelijke rijkdom, omdat zij veelvuldig zijn. Wie zich oefent in dit eenvoudig smeekgebed : “Vader, alleen Uwen Wil...

Lees verder
12 augustus 1984 – 14.25

Vooruitlopend op Mijn feestdag wil Ik vandaag wederom Mijn Woord tot u allen richten. Zijt gij bevreesd Mijn kinderen door anderen gezien te worden dat gij deze plaats benadert ? Zijt gij bang dat men u met de vinger nawijst ? Waarom huivert gij...

Lees verder
23 augustus 1984 – 11.30 – Xhoffraix – Belgie

Ten enenmale doet het Mij vreugd om af te mogen dalen naar de plaats waar Mijn aardse kinderen nog verblijven, een andermaal daarentegen doet het Mij leed, dat Mijn bezoeken gericht moeten zijn op de smarten die men Zijn Schepper aandoet. God...

Lees verder
31 augustus 1984 – 04.15 – Xhoffraix – Belgie

Kom Mijn dochter en volg Mij, want de tijd is vrij kort dat ge hier nog in dit land vertoeft. De spraak der mensen zal opnieuw stof doen opwaaien waarom jij zo maar en zonder aankondiging vakantie neemt. Zij begrijpen niet waarom Mijn Hofke in...

Lees verder
8 januari 1984 – 14.20

Een Kind is u geboren ! Dit woord werd niet tot de wijzen, tot de voornamen der wereld gesproken, maar de Engel richtte het tot de kleinen, tot de armen en geringen. Een nieuw bewijs, dat de Zaligmaker de armoede en nederigheid liefheeft, wijl...

Lees verder
18 januari 1984 – 14.40

Kom Elisabeth en schrijf de woorden neer die Ik ga uitspreken, want Mijn kinderen verwachtten Mij. Gij allen die het bidden hebt geleerd, met de mond of uit het hart, bidt tesamen met Mij het gebed wat u allen bekend is : “Mogen ze allen...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief