Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

3 januari 1979 – 07.05

Mijn kinderen, de stormen en sneeuw in vele landen is aan van de natuurrampen, die God laat overkomen op het mensdom, zoals Ik voorspeld heb. Bidt, dat God de Barmhartigheid zal geven om dit lijden voor de mens weg te nemen. Op enkele plaatsen...

Lees verder
11 januari 1979 – 07.00

Gij denkt aan het redden van vele zielen. Vele ontelbare jaren zijn dikwijls nodig, deze zielen in het diepste verblijf te redden om de eenvoudige reden, dat er niemand is of er maar aan denkt om de Vader eerherstel te brengen voor hun misstappen...

Lees verder
Abortus dooft het Licht in u. (22.01.79)

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen. Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: “Ga en vermenigvuldig u!” Dat was...

Lees verder
13 januari 1979 –

Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid vervult. Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven. De straffen van God de Vader zouden...

Lees verder
16 januari 1979 – 12.30

Mijn kinderen, jullie vurig gebed heb Ik doorgestuurd tot Mijn Zoon, rechtstreeks naar de Vader. Het verheugt Onze Harten, dat gij allen zo liefdevol met elkander bent omgegaan, gij hebt laten zien, dat liefde overheersen kan. Blijft dat doen...

Lees verder
Troost Zijn Hart. (11.02.90)

Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid. Bid ook voor hen, die gevangen zitten en vraag den Heer vooral om goede...

Lees verder
18 januari 1979 –

Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen. De satan heeft een grote macht verkregen, maar...

Lees verder
beheers de tong. (22.02.87)

Het is meer waard, de tong te beheersen dan te vasten op water en brood. Wat baadt het de mens, zich gedurende de vastentijd of elke Vrijdag verstervingen op te leggen, als hij zijn tong niet beheerst, door kwaad te spreken over wie dan ook. Ik...

Lees verder
19 januari 1979 – 09.10

Waarom Ik vandaag deze kaars zal Zegenen heeft een diepe betekenis. Het is vrijdag, de dag van het Lijden van Mijn Zoon, Die Zijn Bloed heeft laten vloeien op Goede Vrijdag. Het is de dag tevens van liefde. Christus gaf Zichzelve aan de mensen...

Lees verder
Het heiligen van de vastentijd. (09.02.86 )

Menigeen zal zich afvragen, wat zal ik doen om deze Vastentijd verder te heiligen? Ieder weet het: vasten in de vroegere betekenis, de strenge vleesderving, sobere maaltijden met alles wat daarbij hoort, lijkt niet meer te kunnen. Verplaats dan...

Lees verder
20 januari 1979 – 07.00

Het zal een drukke, maar zegenrijke dag worden. Ge zult elkaar nog beter gaan leren kennen. Mediteer en overleg, maar bidt ook veel met en voor elkaar, want groei in de macht van het gebed. Toch moet ge niet denken Mijn kinderen, dat ge door...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief