Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

20 maart 1986 – 14.10

Mijn kinderen, de wet op euthanasie beroert velen van u. Hebt u als Christenmens niet geleerd, dat Jezus geleden heeft tot in Zijn dood ? In den Hof van Olijven bad Jezus : “Vader indien het mogelijk is, neem dan dit lijden van Mij weg...

Lees verder
28 maart 1986 – 15.00 Goede Vrijdag

Kinderen, overweeg vaak het bitterste Lijden van Jezus de Godmens. Velen vragen zich af : Zou O.L.Heer nu nog kunnen lijden ? Een God kan toch niet lijden. Het is toch immers eeuwen al verleden tijd, dat Hij den Kruisdood stierf voor alle mensen...

Lees verder
1 mei 1986 – 14.10

Kinderen, luister wat Ik u te zeggen heb. Opnieuw heeft de Vader Mij naar u gezonden, omdat gij behoeftig zijt naar enige troostwoorden van Uw aller Moeder. Jezus geeft Mij als opdracht u Zijn Liefde mede te delen en laat u zeggen : “Ik heb...

Lees verder
11 mei 1986 – 17.00

Moederdag ! Wie kan er nog in waarheid spreken van echt Moeder-zijn ? Weinigen beleven slechts deze ware liefde, moeder, vader en hun kind. Velen leven niet meer in verbondenheid door een huwelijk, maar kiezen voor samenwonen. De paren die samen...

Lees verder
19 mei 1986 – 14.07 2e Pinksterdag

Kinderen niet allen zult u op de hoogte zijn wat voor leed Het Heilig Hart van Jezus en Het Mijne gegriefd werden op de dag, die de Kerk viert als opvaren van Jezus Christus na Zijn Smartelijkste Lijden en Dood. Door Zijn Verrijzenis wordt 40...

Lees verder
4 januari 1987 – 14.00

Kinderen, luister naar hetgeen Ik u vandaag te zeggen heb. Allereerst wil Ik Mijn welgemeende dank uitspreken aan Mijn secretaresse voor de snelle afwikkeling en het verzenden van Mijn laatste Boodschap. Door met zulk een geestdrift te arbeiden...

Lees verder
6 oktober 1985 – 14.15

Mijn geliefden, luister wat Ik u zeggen ga. Met een eeuwige liefde heb Ik u bemind. Dit woord was het eerste wat Jezus onder het hulsel der H.Hostie verborgen tot u richtte. Zijn voortdurende tegenwoordigheid in het Aanbiddelijk Sacrament des...

Lees verder
24 oktober 1985 – 14.30

Een goede moeder houdt van haar kinderen en zal u steeds weten aan te sporen tot liefde en eensgezindheid. En waar kan men dit vinden? Wel…als men bidt, maar dan moet het niet alleen blijven in smeken, alleen verlangen of te knielen. Ook nu...

Lees verder
27 oktober 1985 – 14.15

Mijn kinderkens, wat zijt ge klein en een nietig wezen tegenover de Godmens Jezus Christus. Het Rijk Gods blijft voor u allen een toekomstdroom, een inspirerend ideaal. Daar wil elke mens naar toe. Het moet mogelijk zijn, dat mensen zo met elkaar...

Lees verder
12 januari 1986 – 14.25

Kinderen, opnieuw is de wereld aan een nieuw jaar begonnen en Jezus is het Licht van de wereld en van elke mens afzonderlijk. De wereld verkommert en raakt verward in strijd en ellende, die steeds hopelozer lijken, omdat zij weigert in Christus...

Lees verder
16 januari 1986 – 14.10

Kom Heer Jezus, kom ! De wereld verlangt naar Haren Verlosser, de Redder, Die Zijn hulpe biedt, de Rechtvaardige God en Rechter, Jezus Christus. Mijn kinderen, gij moet nooit bevreesd zijn voor Uwen Goddelijken Verlosser, zelfs niet na uw zonden...

Lees verder
26 januari 1986 – 14.15

Mijn kinderen, in veel dingen ziet gij geen uitkomst meer. Het lijkt wel of alles om een of andere reden totaal is vastgelopen. Maar troostend bij allerlei angst om de toekomst, geruststellend om persoonlijke onrust of God wel over u tevreden is...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief