Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

20 mei 1984 – 14.10

De Heer sprak over de vreugde bij Gods Engelen over de éne zondaar die zich bekeert, maar dan over degenen, die geen bekering nodig hebben ! Soms bereiken mensen, meestal op oudere leeftijd, als zij bemerken, dat zij aan hun latere levensjaren...

Lees verder
21 mei 1984 – 14.45

Mijn kinderen houdt uzelve eerst in vrede en dan zult gij ook anderen tot vrede kunnen brengen. Weliswaar kunnen er dagen of perioden zijn, dat bijna alles van weinig belang schijnt te zijn, dat veel van wat tot nu toe rijk en bloeiend scheen...

Lees verder
22 mei 1984 – 14.00

Mijn kinderen slechts aan ding was noodzakelijk. Waarom Ik hier als de Rosa Mystica Mijn intrek nam, diende, om de mensen vertrouwelijk te maken met het nieuwe beeld, welk de titel aannam als de Turris Davidica. Jaren achtereen was het voor velen...

Lees verder
24 mei 1984 – 14.30

In het leven van elke mens ontmoet men grote en lichtere beproevingen. Deze laatste maken het grotere deel uit van de geestelijke rijkdom, omdat zij veelvuldig zijn. Wie zich oefent in dit eenvoudig smeekgebed : “Vader, alleen Uwen Wil...

Lees verder
12 augustus 1984 – 14.25

Vooruitlopend op Mijn feestdag wil Ik vandaag wederom Mijn Woord tot u allen richten. Zijt gij bevreesd Mijn kinderen door anderen gezien te worden dat gij deze plaats benadert ? Zijt gij bang dat men u met de vinger nawijst ? Waarom huivert gij...

Lees verder
23 augustus 1984 – 11.30 – Xhoffraix – Belgie

Ten enenmale doet het Mij vreugd om af te mogen dalen naar de plaats waar Mijn aardse kinderen nog verblijven, een andermaal daarentegen doet het Mij leed, dat Mijn bezoeken gericht moeten zijn op de smarten die men Zijn Schepper aandoet. God...

Lees verder
31 augustus 1984 – 04.15 – Xhoffraix – Belgie

Kom Mijn dochter en volg Mij, want de tijd is vrij kort dat ge hier nog in dit land vertoeft. De spraak der mensen zal opnieuw stof doen opwaaien waarom jij zo maar en zonder aankondiging vakantie neemt. Zij begrijpen niet waarom Mijn Hofke in...

Lees verder
10 oktober 1982 – 14.15

Ja kinderen, als Uw Moeder om u heen is voelt gij de oorzaak der blijdschap om u heen. Ik ben gekomen om u erop te wijzen de Boodschap van hedenmorgen niet alleen naast u neer te leggen, maar te overwegen, wat Ik te zeggen had. Het gebed wat gij...

Lees verder
11 oktober 1982 – 15.30

Mijn dierbaren, die hier zijt gekomen op deze dag van Mijn Moederschap, Ik dank U voor de goedheid dat gij U bereid hebt gevonden om naar deze plaats te gaan om te bidden. Ik weet dat Uw harten popelden om vandaag hier te willen zijn, wat Mij ook...

Lees verder
31 oktober 1982 – 00.30

Opnieuw spreekt hier Uw Moeder Mijn kinderen ! Aanvaardt elkander ter ere Gods als leden van aan gemeenschap, zoals Christus u in Zijn gemeenschap heeft opgenomen. Ik ben ervan overtuigd, dat gij allen reeds vol zijt van goede wil, toegerust met...

Lees verder
31 oktober 1982 – 15.00

Mijn kinderen gij had Mij misschien niet meer verwacht, maar Ik moest toch ook vandaag hier aanwezig zijn, nu deze kapel zo mooi is ingericht en klaargemaakt voor Mij en eens Mijn Geliefde Zoon te ontvangen. Het is de vooravond van het feest van...

Lees verder
8 januari 1984 – 14.20

Een Kind is u geboren ! Dit woord werd niet tot de wijzen, tot de voornamen der wereld gesproken, maar de Engel richtte het tot de kleinen, tot de armen en geringen. Een nieuw bewijs, dat de Zaligmaker de armoede en nederigheid liefheeft, wijl...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief