20 maart 1986 – 14.10

Mijn kinderen, de wet op euthanasie beroert velen van u. Hebt u als Christenmens niet geleerd, dat Jezus geleden heeft tot in Zijn dood ? In den Hof van Olijven bad Jezus : “Vader indien het mogelijk is, neem dan dit lijden van Mij weg...

Lees verder
28 maart 1986 – 15.00 Goede Vrijdag

Kinderen, overweeg vaak het bitterste Lijden van Jezus de Godmens. Velen vragen zich af : Zou O.L.Heer nu nog kunnen lijden ? Een God kan toch niet lijden. Het is toch immers eeuwen al verleden tijd, dat Hij den Kruisdood stierf voor alle mensen...

Lees verder
1 mei 1986 – 14.10

Kinderen, luister wat Ik u te zeggen heb. Opnieuw heeft de Vader Mij naar u gezonden, omdat gij behoeftig zijt naar enige troostwoorden van Uw aller Moeder. Jezus geeft Mij als opdracht u Zijn Liefde mede te delen en laat u zeggen : “Ik heb...

Lees verder
11 mei 1986 – 17.00

Moederdag ! Wie kan er nog in waarheid spreken van echt Moeder-zijn ? Weinigen beleven slechts deze ware liefde, moeder, vader en hun kind. Velen leven niet meer in verbondenheid door een huwelijk, maar kiezen voor samenwonen. De paren die samen...

Lees verder
19 mei 1986 – 14.07 2e Pinksterdag

Kinderen niet allen zult u op de hoogte zijn wat voor leed Het Heilig Hart van Jezus en Het Mijne gegriefd werden op de dag, die de Kerk viert als opvaren van Jezus Christus na Zijn Smartelijkste Lijden en Dood. Door Zijn Verrijzenis wordt 40...

Lees verder
12 januari 1986 – 14.25

Kinderen, opnieuw is de wereld aan een nieuw jaar begonnen en Jezus is het Licht van de wereld en van elke mens afzonderlijk. De wereld verkommert en raakt verward in strijd en ellende, die steeds hopelozer lijken, omdat zij weigert in Christus...

Lees verder
16 januari 1986 – 14.10

Kom Heer Jezus, kom ! De wereld verlangt naar Haren Verlosser, de Redder, Die Zijn hulpe biedt, de Rechtvaardige God en Rechter, Jezus Christus. Mijn kinderen, gij moet nooit bevreesd zijn voor Uwen Goddelijken Verlosser, zelfs niet na uw zonden...

Lees verder
26 januari 1986 – 14.15

Mijn kinderen, in veel dingen ziet gij geen uitkomst meer. Het lijkt wel of alles om een of andere reden totaal is vastgelopen. Maar troostend bij allerlei angst om de toekomst, geruststellend om persoonlijke onrust of God wel over u tevreden is...

Lees verder
3 februari 1986 – 15.00

Kinderen gij zijt gekomen om te getuigen van uw liefde voor Mij. Gij zocht de plaats op waar Jezus opnieuw Zijn H.Bloed heeft laten vloeien uit liefde voor u. Alle schuld is door Hem uitgeboet en daarmede ook uitgewist en weggenomen. In Hem bezit...

Lees verder
9 februari 1986 – 14.05

Mijn geliefde kinderen ! Nu op vele plaatsen het carnavalsfeest is losgebarsten, gaat Mijn Moederliefde heel bijzonder naar u uit, daar gij allen naar deze plaats hebt durven komen om tesamen in gebed verenigd te willen zijn. Het verheugt Mij des...

Lees verder
2 maart 1986 – 08.00

Mijn lieve kinderen ! In de volle overtuiging zijt gij allen naar hier gekomen om te bidden in Mijn Hofke. Weet, dat Ik ook vandaag bij u ben om te overtuigen van Mijn Moederliefde. Velen hebben de Boodschap welke Ik gaf, niet begrepen, lees...

Lees verder
5 maart 1986 – 11.00

Lieve kinderen, wederom hebben niet allen Mijn Boodschap begrepen van 2 maart en zeker niet voldoende laten doordringen. Velen benijden Mijn dochter Elisabeth als een bevoorrechte ziel, maar weet u, dat zij als werktuig van de Heer veel doormaakt...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief