Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

25 juli 1982 – 06.00

Mijn kinderen op de vooravond van de feestdag Mijner Ouders word Ik er telkens aan herinnerd, dat Ik, uit deze twee Godsvruchtige mensen geboren, het Kind mocht zijn, dat zulk een Vader en Moeder voor het leven ontvangen heb. Ga eens terug naar...

Lees verder
25 juli 1982 – 14.40

In aansluiting op Mijn Woorden die gij zojuist hebt vernomen, wil Ik verder tot u allen spreken. Gij hebt door de smeekbede van Mijn Priesterzoon reeds vergeving bekomen. Houdt u dan ook aan de goede voornemens die gij u hebt voorgehouden...

Lees verder
6 juni 1982 – 07.00

Als gij kinderen Gods genoemd wilt worden wees dan niet afgunstig op hen, die rustig hun eigen gang kunnen gaan. Gij hoort en ziet, dat het geluk hen altijd toelacht. Zij schijnen op alles voorrang te hebben in het leven, want de voorspoed is...

Lees verder
6 juni 1982 – 15.00

Verheugt u met Mij omdat Ik mag vertoeven bij u om het Woord te richten, dat de Vader over u zendt. U weet Mijn kinderen, dat er droefenis heerst onder hen, die zo vaak misleid worden in de wereld. Maar weet ook, dat er iemand naast u staat die u...

Lees verder
18 juni 1982 – 07.00

Bemint gij Mij meer dan dezen ? Deze zo treffende vraag die op elk ander ogenblik het hart van den Apostel Petrus van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze, dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan van anderen, drong nu als een scherpe...

Lees verder
19 juni 1982 – 19.00

De Harten van Jezus en Uw Moeder Maria zijn in Liefde nader tot elkaar gebracht en als het ware uitgevloeid om te smelten tot aan en hetzelfde Hart. Evenals het hart van een moeder en haar kind aan zijn met elkaar, zo zal ook de Liefde van...

Lees verder
9 april 1982 – 23.30

Voor het afsluiten van deze “Goede Vrijdag” ben Ik wederom bij U na een kort tijdsbestek. Niets hebt ge vandaag nog te vrezen want Jezus is gestorven, Zijn Lijden is voorbij ! Waarlijk, nooit meer zal het nog voor kunnen komen dat...

Lees verder
25 december 1981 – 00.30

Mijn kinderen, Jezus verlangde vurig om in de wereld te verschijnen naarmate de tijd Zijner geboorte naderde. Hoe kan een moeder haar pasgeboren kind alleen laten en vooral het Wichtje dat geboren moest worden in een koude naakte stal ? De wereld...

Lees verder
20 december 1981 – 15.00

Opnieuw kom Ik tot U allen, want Ik heb Uw smeekbeden gehoord. Velen van U zijn dan ook naar hier gekomen om niet alleen Mij te groeten doch ook om het Jezuskind de eer te brengen die Het toekomt. Voor allen wil Ik dan ook bemiddelen bij het...

Lees verder
18 december 1981 – 06.20

Hier is Je Moeder ! Want toch opnieuw verwacht Ik, dat weer op talrijke plaatsen Mijn kinderen de stille hoop koesteren om enige woorden van Jezus’ Moeder te mogen ontvangen, die ter overweging kunnen leiden. Verwachten en hopen, uitzien...

Lees verder
8 december 1981 – 03.00

Mijn kinderen, heel vertrouwelijk kom Ik wederom Mijn Boodschap brengen voor hen die niet moede worden naar Mij te luisteren. Het ligt niet in Mijn bedoeling om u telkens opnieuw te wijzen op tekortkomingen en onbegrip voor uw naasten, maar om u...

Lees verder
8 december 1981 – 15.05

Door elke sleur van het leven heen kom Ik naar Mijn Hofke om enkele woorden tot u te richten. Waar aan of meerderen belang bij zullen hebben. Velen van u hebben reeds getoond blij te zijn om hier te kunnen vertoeven, heel dicht bij Uw aller...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief