Mariaverschijningen als Toren van David

Maria is als de Toren van David in Maria’s Hofke te Berlicum verschenen aan Elisabeth Sleutjes om de mensheid voor te bereiden op de wederkomst van haar Zoon Jezus Christus. In 1976 heeft Maria op wonderbaarlijke wijze Elisabeth genezen.

Maria de Toren van David is aan Elisabeth vele malen verschenen tussen 1977 en 1992. De boodschappen en gebeden werden tijdens extases aan Elisabeth gedicteerd. Dikwijls waren hierbij groepen pelgrims in de kapel biddend aanwezig. Na de extase las Elisabeth de Boodschap voor aan de pelgrims. (zie video’s bij gebedsdiensten)

De woorden van Maria helpen ons in alle levenssituaties en moeilijkheden de goede weg te kunnen vinden. Zij brengen ons dichter bij Jezus Christus en zijn zeer geschikt voor meditatie en geestelijke groei. Velen ervaren de boodschappen als een grote troost en steun in moeilijkheden. Maria wil ons beschermen en spoort ons daartoe aan om ernstig te luisteren naar Haar vele raadgevingen en waarschuwingen.

De website is momenteel in ontwikkeling, er worden nog steeds vernieuwingen doorgevoerd. Wanneer u vragen of fouten tegenkomt met betrekking tot onze nieuwe website horen wij dat graag. Laat het ons weten

Hoe is deze afbeelding van Maria de Toren van David tot stand gekomen en welke kwalificaties heeft Maria zelf eraan gegeven?
Over het ontstaan van het schilderij
Actueel
Gehuwde priesters – vrouwelijke priesters – priestertekort
Gehuwde priesters – vrouwelijke priesters – priestertekort

Om het priestertekort te keren wordt met de oktobersynode in het vooruitzicht veel gesproken over vrouwelijke diakens en gehuwde priesters. Maria de Toren van David heeft ons over dit onderwerp meermaals toegesproken. U treft hier enkele citaten aan uit de Boodschappen van Maria.

Lees verder
Wonderlijke gebeurtenissen
Wonderlijke gebeurtenissen

“De waarheid zit in Mijn woorden” . Toch wordt die waarheid aangevuld door belangrijke bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen die gepaard zijn gegaan met de Boodschappen die door Elisabeth ontvangen werden. Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen kunnen en zijn niet ontkent kunnen worden. Zij zullen dat ook niet worden. De feiten spreken voor zich, ook al zeggen invloedrijke personen dat

Lees verder
Stijl en inhoud van de boodschappen van Maria de Toren van David (4.7.90)
Stijl en inhoud van de boodschappen van Maria de Toren van David (4.7.90)

Dit zijn de woorden die Maria zelf gebruikt: “Veel Boodschappen heb Ik U reeds doen toekomen. De Woorden, die U daarin vindt, steken bij vele andere werken gunstig af zowel door oorspronkelijkheid en rijkdom van gedachten als door schoonheid van vorm. Het is niet alledaags, het is een werk van studie, dat bij de meesten

Lees verder
Zegeningen door pater Pio
Zegeningen door pater Pio

Vrijwel vanaf het begin hebben veel mensen geuren en bijzondere zegeningen in ‘t Hofke ervaren. In diverse Boodschappen is in plaats van zegening over zalving gesproken, wellicht omdat er soms sprake was van een olieachtige vloeistof. Over deze aangelegenheden is in de Boodschappen zelf vrij weinig gezegd. Vele honderden pelgrims hebben ze vaak ervaren en

Lees verder
Genadebeeld van de Toren van David
Genadebeeld van de Toren van David

Maria spreekt over de vele genaden die verbonden zijn aan het plaatsen van de “Turris Davidica” beeldjes in onze woning. Hier volgt een selectie van fragmenten uit de boodschappen: 21.12.86 De genade voor de ongeboren levens. Het Licht dat uit de toren straalt is hetzelfde licht dat Maria omstraalde bij de groetenis van de engel

Lees verder
Zijn de verschijningen waar?
Zijn de verschijningen waar?

De waarheid wordt niet bepaald door iemands mening, ook niet als die mening wordt uitgesproken door invloedrijke en hoog geplaatste personen. De waarheid moet gebaseerd zijn op feiten. Het zijn deze feiten die de waarheid duidelijk maken. Als wij dus een mening willen volgen moeten wij die onderzoeken op feiten alvorens wij daar uitspraken over

Lees verder
HUWELIJK EN EROS
HUWELIJK EN EROS

13 juli 1992 – 01.00 uur HUWELIJK EN EROS Elisabeth sta op en schrijf ! Lieve kinderen, een huwelijk geeft jullie veeleer aanleiding om nadrukkelijk te stellen, dat het huwelijk door God is ingesteld en dat Christus het heeft bevestigd. Zo zijn zij dus niet langer twee, maar één vlees geworden. Het Huwelijk is niet

Lees verder
Het “Onze Vader”
Het “Onze Vader”

Op 10-12-1987 zegt Maria: “Bidt dikwijls het gebed wat Jezus ons leerde, want het “Onze Vader” is aldus de oervorm van Christelijk gebed. Dat betekent allerminst, dat er van de tekst mag worden afgeweken.” Elisabeth leest ons in de kapel een tijdens die gebedsdienst gegeven boodschap voor waarin Maria ons de diepere betekenis van het

Lees verder
Maria’s Hofke in ‘t kort
Maria’s Hofke in ‘t kort

De Heilige Maagd Maria verscheen in de periode van 1976 tot 1992 vele malen aan Elisabeth Sleutjes. Het begon allemaal op de 7de dag van het noveen tot Maria van Lourdes (18 december 1976) waarop zij genas van haar spierverlammingen. Daarna zijn veel verschijningen op film vastgelegd waarbij te zien is dat Elisabeth tijdens een

Lees verder
Maand van het Kostbaar Bloed
Maand van het Kostbaar Bloed

1 juli 1985 – 14.35 uur Aanschouw Mijn kinderen de vele erbarmelijke Wonden van Jezus’ Goddelijk Hart. Deze maand, die bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, moest een graadmeting bevatten in het hart van elke mens om de liefde te bepalen welke hij bezit voor Zijn Meester, Die de Verlosser der

Lees verder

Citaten uit de boodschappen van Maria de Toren van David:

29-10-78

Bereid je voor op het neerdalen van Jezus in elk van jullie harten.

02-02-79 / 17.20

Straks, wanneer een ieder gezuiverd is, zal elkeen gegeven worden om door het Licht niet alleen Mij, maar ook de H. Drieëenheid te zien. Maar eerstens zal dan elkeen de Genade verleend worden om Mijn Zoon hier op aarde waardig te ontvangen. Dan zal elkeen worden overstraald door het Licht van de H. Geest, doch echt alleen zij, die het geloof bewaard hebben, die de hoop hebben gevestigd op Zijn Wederkomst en die de liefde hebben uitgedragen om de evennaasten te beminnen.

18-02-79

Daarom zal Ik voor u allen Mijn taak als Moeder kunnen volbrengen en deze zal zijn, van al Mijn kinderen een levend evenbeeld te maken, zoals Mijn Zoon de Heer van al het bestaande. Gun Mij die vreugde, dat Ik al Mijn kinderen als één grote familie mag zien opgroeien naar de Hemelse Glorie.

11-10-79

Bid de Heer, dat Hij u reinigt van alle smet en van al het bederf, zodat ook gij uw hart kunt openstellen om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen.

02-02-89

God heeft Almacht in Hemel en op aarde; één ding ontbreekt Hem: in de mens niet het heerlijkste van Zijn Werken te kunnen voltooien.

18-01-80

De reden waarom Ik u telkens zo dringend aanspoor is gelegen in de waarde uwer ziel, die Ik zeer hoog schat! Van dingen, die aan God zijn toegewijd, kan men geen waarde bepalen. En is er iets, dat meer aan God is toegewijd dan uw zielen? Zij zijn Zijn erfdeel, Zijn Tempel!

15-08-81

Gij meent Uwen Heer reeds ontmoet te hebben, doch maak uzelf niets wijs, want Hij zal pas wederkeren als de aarde gezuiverd is. Vele eeuwen lang verlangde men reeds met smart naar de beloofde Verlosser, al is Hij dan alomtegenwoordig in de gedaante van het geconsacreerde Brood. Alleen door de H. Communie woont Onze Heer in uw ziel, die het leven uws lichaam is. Gij kunt dan met waarheid zeggen : “Ik ben de levende tempel Gods !”

17-03-82

Voor Hij sterven ging, heeft Deze Liefdevolle Zaligmaker door de instelling van het H. Sacrament uw hart tot laatste rustplaats gekozen en Zijn Heilig in het Kleed der onsterfelijkheid gehuld Lichaam, voor u bestemd.Het u te laten behouden zou reeds de hemel op aarde zijn.

Voorleesfunctie

Boodschappen & Gebeden

veel van onze boodschappen en gebeden zijn ingesproken, hiernaast vindt u enkele voorbeelden.

Voorgelezen gebeden en citaten
Audio selecties
De tot stand koming van het schilderij van Maria de Toren van David
Gebed tot Maria Turris Davidica
God regeert en waarschuwt. (6.10.1985)

Aanmelden voor de nieuwsbrief