Gebed voor het ongeboren leven

26 juli 1986 Lieve Moeder Maria, U kent mijn ziele­nood wat géén verzachting ver­dient. Verhoor echter mijn sme­ken, want mijn binnenste blijf­t, om hetgeen ik mijn onge­boren kind heb aange­daan, knagen. Elke dag, neen iedere seconde word ik er...

Lees verder
Gebed tot Maria Turris Davidica

14 februari 1981 H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart. Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om...

Lees verder
Gebed als dankzegging na de Heilige Communie

29augustus 1987 Heer, Gij hebt mij de heerlijkste Gaven geschonken en aan het vrije gebruik daarvan de verplichting verbonden, U er dankbaar voor te zijn. Vóór alles verlangt Gij het offer van mijzelven. Ik kan U dit weigeren, maar deze weigering...

Lees verder
Gebed als voorbereiding op de Heilige Communie

13 september 1987 O Jezus, ik ben een onvruchtbare aarde, die zonder Uw Zegen niets kan volbrengen. Is er al iets goed in mij, Gij zijt het, Die het bewerkt; verricht ik enig goed, Gij wekt den wil daartoe in mij op. Gij voorkomt voor mij...

Lees verder
Gebed over de Wederkomst van Jezus Christus

26 juli 1979 Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal...

Lees verder
Gebed voor de zielen in het vagevuur

11 januari 1979 God de Vader, Gij Die de Almachtige Grootheid bezit, wij smeken U, redt de meest verlaten zielen, die nog zover van U verwijderd zijn. Help hen door onze gebeden om hen dichter te brengen naar het geluk, dat Eeuwige Glorie heet...

Lees verder
Gebed tot het Heilig Aanschijn

8 december 1977 Eeuwige Vader, ontvang als verzoeningsoffer voor de noodwendigheden der H.Kerk en tot uitboeting der zonden van het mensdom, het Allerdierbaarste Bloed en het Water gevloeid uit de Wonden van het Goddelijk Hart van Jezus en wees...

Lees verder
Gebed tot de H.Jozef

13 juni 1979 H.Jozef, Machtige Voorspreker bij God de Vader, omdat Gij Zijn Zoon hebt opgevoed en met een Vaderliefde omringd hebt, kunt Gij veel verkrijgen van de Heilige Drieëne God. Gij hebt Hem geliefkoosd alsof het Uw Bloedeigen Kind was...

Lees verder
Gebed ter bevordering van de liefde tot Jezus

2 juni 1983 O Jezus, ontsteek in mij het vuur Uwer liefde, opdat ik, door dat vuur ontvlamd, U voor de mensen belijde door mijn woorden en door mijn handelingen. Moge dat heilig vuur mijne werken reinigen, mijn hart vervullen en mij met een...

Lees verder
Gebed tot de H.Joachim en Anna

26 juli 1981 Heilige Joachim en Anna, Die door God de gena­de werd verleend Ouders te zijn van Uw Dochter Maria, Die op Haar beurt we­gens Haar Onbev­lekte Maag­de­lijkheid het voorrecht mocht genieten Jezus te dragen in Haren Schoot en Hem mocht...

Lees verder
Gebed tot de H.Michaël

29 september 1981 Heilige Michaël, Grote Strijder en St­eu­npilaar van Gods kinde­ren, breng spo­ed­ig redding voor de H. Ke­rk over de gehe­le we­reld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het uitverkoren volk wordt Gij ver­eerd en...

Lees verder
Gebed tot de H.Joannes

13 juli 1982 Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de Zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboor­te de Naam ontving door Onze Heer Jezus, wij sme­ken U ons te willen be­hoeden voor alle gevaren van deze we­reld. In het bijzonder...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief