Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: “Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.” U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.

Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria’s Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

26 mei 1979

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft. De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is! Roep dikwijls de woorden van de Emmaüsgangers...

Lees verder
26 mei 1988

…Het diepe gevoel uwer onwaardigheid, gepaard gaande met een onwrikbaar geloof en een vast vertrouwen, is een den Heer zeer aangename gesteltenis. Gij moet ze in uw hart opwekken en wanneer u een ontmoedigende gedachte overvalt, herhaal dan...

Lees verder
31 mei 1988

…De Heilige Communie laat in uw harten méér na dan een indruk der genade, zij schenkt het ook een inniger gemeenschap met Het Goddelijk Hart. Kunt gij na de geheimvolle vereniging van welke de wezenlijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus...

Lees verder
10 juni 1988

…Wanneer gij moeilijkheden hebt in uw beslissing, raadpleeg Hem, Uwen Heer en Meester, in iedere gewichtige aangelegenheid. Dit is het middel om uit de Heilige Communie nut te trekken tot uw voortgang in de deugd. Mistrouw dat hevig...

Lees verder
26 juni 1988

…Stelt u zich voor bij het ontvangen der H.Communie, alsof gij uw lippen drukt op de Geopende Zijde van Jezus, ten einde Zijn Kostbaar Bloed te drinken en deelachtig te worden aan al de verdiensten Zijns Lijdens. Zeg dan dikwijls tot Hem...

Lees verder
10 juli 1988

…Deze maand, welke bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, verdient alle eerbied. Zeg dikwijls tot Hem O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen...

Lees verder
3 november 1988

…Hier voor U staat op Het Altaar Jezus’ H.Aanschijn, wat vandaag elf jaren geleden begon te Bloeden over Zijn Afbeelding. Aanbidt Hem in het diepe gevoel Uwer ellende en onwaardigheid. Spreek vol vertrouwen tot Hem Zie mij hier o mijn...

Lees verder
18 december 1988

…Het kleine Jezuskindje, de lang verwachte Messias, vraagt u, iets te willen doen om aan Zijn Kinderhartje enige troost te bieden. Zijn Kostbare Oogjes zijn vol tranen vanwege het doden van de vele ongeborenen, de kleine volwaardige...

Lees verder
27 juni 1992

belangrijke geestelijke oefening om de Heilige Geest in ons te kunnen laten werken ( feestdag van O.L.V. van Altijd durende bijstand ) Lieve kinderen, niet vaak meer zal Ik tot u spreken. Wens daarom dikwijls vurig op Geestelijke wijze, met uw...

Lees verder
7 oktober 1992

…De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten. Zeggen jullie, vóór Hij u Verlaat, met de bruid van het Hooglied: “Ik zal Hem vasthouden, ik zal Hem niet verlaten “!...

Lees verder
25 maart 1990

…Denk gedurende de H.Vastentijd wat Hij Gedaan heeft van Den Dag af, waarop Hij Zich Opofferde om U te Verlossen. Zeg daarom dikwijls Verlosser der wereld Red Nederland, het land wat arm is aan Priesters!

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief