26 september 1981 – 05.00

Vreest niet Elisabeth, want ge zult Uw Moeder zien in alle
schoonheid…. De goede boom zal men kennen aan zijn wasdom die vruchten
voort zal brengen van goede smaak. Een dorre daarentegen zal zijn
twijgen laten hangen en niet eens worden omgekapt, daar men van het
dorre hout een beperkte warmtebron overhoudt. Men beweert een vurig
Mariakind te zijn, doch voor Mijn hulpgeroep zijn slechts weinigen te
vinden. Zonder twijfel brengt het zijn strijd, zijn moeilijkheden en
zijn beproevingen mede. Maar deze zijn nu eenmaal aan dit tranendal
verbonden. Hoeveel gelukkige uren hebt gij hier doorgebracht om bij
Elisabeth te zijn, doch hoe weinigen gegeven om hier Uw Heer en Zijn
Moeder den lof toe te zingen. Hoe kan men een volgeling van Christus
zijn, een Mariavereerster, als men teveel steunt op eigen bedrevenheid
of natuurlijke eigenschappen ? Op eigen macht of invloed van de mensen ?
Zorg dat de rupsen de boom niet beschadigen, want deze zijn de
eigenliefde die de schone hoop voor een goede sierlijke boom vernielen
en geen enkele vrucht zal dragen. Als gij tekort geschoten zijt in de
liefde, maak dan alles weer goed, want nu is het nog tijd en zult dan
niets te vrezen hebben. De boom die u werd ingeplant door de H.Geest zal
hoog opschieten, zodat de vogelen des Hemels er zullen nestelen en dan
zal deze eindelijk en nog op tijd zijn vrucht van genade voortbrengen.
Wil dus iemand Jezus volgen in staat van zelfvernietiging, zo stelle hij
zijn roem slechts in de smarten van Het Kruis. De Hemel heeft u allen
bedeeld en overladen met zijn zegening, ook vandaag. Zoek daarom uw
troost bij God en niet bij de mensen. Want bij Hem alleen zult ge kracht
en sterkte vinden op de weg die gij zult moeten begaan. Hij is geen boze
Rechter, doch wel aan die harde maatregelen gebruikt om de mens hier op
aarde te laten boeten, om hem zodoende te vrijwaren voor een eeuwenlang
vuur van lijden. Draag uw kruis behoorlijk, want om het Hemelrijk te
bemachtigen moet alles tot den laatste penning worden voldaan. Als gij
het boek des doods de duivel zoudt kunnen ontfutselen waarin hij al uw
krankheden en zonden heeft opgeschreven, dan zoudt gij u schamen in
hoeveel hij daarin van u heeft opgetekend. De wereld noemt het een
dwaasheid, een onnozelheid om u in te spannen voor Gods eer en Zijn
werken. Doch laat hen die blind zijn voor alles wat van de Schepper komt
maar praten en de rust voor uw zielen zal wederkeren. Hij die zijn kruis
gelaten draagt zal het eeuwige loon ervoor op mogen eisen. Een groet die
nog lang zal nagalmen komt van Uw Hemelse Moeder, Die tesamen met Pater
Pio deze plaats van het Hofke verlaat. Moge de Vader u allen zegenen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief