21 november 1981 – 03.45

Mijn kinderen, Ik ben niet naar de aarde gekomen om u een opdracht te
geven die u na zult moeten komen, maar alleen om u telkens weer opnieuw
te vragen en te smeken of u naar Mij luisteren wilt. ” telkens, weer,
opnieuw !” Drie woorden van dezelfde inhoud, maar die naast elkaar
geplaatst een nieuwe vraag oproepen. Het gewone dagelijkse woord
luisteren betekent niet, dat ge alleen maar zult toehoren wat Ik wederom
te zeggen heb, maar te doen waarop Ik u voortdurend wijzen zal. Bij
velen rijst opnieuw de vraag als Ik uitgesproken zal zijn : “Waarom is
de Moeder Gods zo lang van stof in Haar Boodschap ?” Opnieuw moet Ik u
antwoorden : “Omdat de mens het beter begrijpen zal.” Door het Doopsel
zijt gij allen opgedragen aan God de Vader, maar die opdracht houdt in,
dat ge al Zijn geboden zult onderhouden. Wees geen pessimist, die tegen
al deze voorschriften met angsten opziet, omdat ge vreest deze allemaal
na te kunnen komen, omdat gij ze steeds weer op een rijtje gaat plaatsen
en dan moegestaard zijt naar de vele vragen die u telkens weer oproepen
hoe en waarvoor te leven. Leef van dag naar dag en maak geen overbodige
grote voornemens die gij toch niet volbrengen kunt. Neem daarom geen
twee of drie treden tegelijk, als gij de trap der volmaaktheid wilt
bereiken. Gij zoudt misschien aan misstap kunnen doen en dan valt ge
harder omlaag dan wanneer gij trede voor trede de stijle wand beklimt.
Probeer niet alles na te jagen om het te bezitten, want uw eigen lichaam
behoort uzelve niet eens toe, maar alleen aan Degene van Wien alle
heiligheid voortkomt. Bij uitnemendheid hebt gij den Rechtvaardige tot
Verlosser en Voorbeeld en neemt deel in de gemeenschap der heiligen.
Smeek Hem voortdurend om genade voor uw ziel. Genade wegens uw zonden en
ongerechtigheden en vraag Hem, dat Hij uw zwakheid ondersteunt en al uw
smarten stilt. Een hart om te beminnen, een ziel die Hem niet hoeft te
vrezen en een geest die begrijpt. Want dan zult gij het kwade van het
goede weten te onderscheiden en Zijn Goedertierenheid u steeds een
gunstig oor verlenen zo dikwijls gij haar oproept. Deze woorden zal niet
iedereen begrijpen, noch weten wat hiermee bedoeld wordt te zeggen.
Waarom spreekt Maria dan zulke termen en vanwaar zo’n dieptebron, die
velen niet verstaan ? Omdat de mens vindt, dat de Hemel nimmer de gewone
taal der mensen zal spreken. Geleerden begrijpen deze alledaagse
uitspraken niet en daarom haalt Hij machtigen van hun troon, eenvoudigen
daarentegen brengt Hij tot aanzien. Jaag het geluk van de wereld niet
na, want deze zaait verderf onder de mensen. Laat Mij uw hart aan Jezus
opdragen, want het is de prijs van Zijn Bloed, dus versmaadt het niet.
‘t Is Zijn Tempel, duldt dus niet, dat deze door de zonde ontwijd of
door vrijwillige onvolmaaktheden verontreinigd wordt. ‘t Is het Rijk dat
Jezus heeft veroverd, laat niet toe, dat een andere heerser het
bemachtigt. ‘t Is de troon waarop Hij wil zetelen, versier dien, opdat
hij Zijner Majesteit waardig worde. Bedwing de natuurlijke levendigheid
door u gewoon te maken steeds met een zekere bedaardheid of althans met
overleg te handelen. Laat die ongerustheid zonder reden, door een groot
vertrouwen op God in u op te wekken, varen. Leg u als middel tegen
loomheid en lusteloosheid de verplichting op om binnen een gegeven
tijdsbestek, dat gij nooit vrijwillig moet verschuiven, te handelen.
“Met een eeuwige liefde heb Ik u bemind !” Houdt u met deze gedachten
godsvruchtig bezig. De overgeving bestaat niet enkel in het aannemen der
kwellingen, die u door de Goddelijke Voorzienigheid zijn opgelegd, maar
in de liefdevolle berusting in de Wil van God te midden der offers en
der bitterste smarten. Wellicht zult gij Mijn Woorden herhalend
tegenkomen. Zeg dan niet :”dit hebben wij reeds lang vernomen”, want
heus Uw Moeder weet het, maar het is steeds nodig om u op dezelfde
dingen te wijzen alvorens allen Mijn Woorden hebben verstaan. Hier op
deze plaats ben Ik gekomen om allen duidelijkheid te geven aan de
Boodschap die Ik de mensen brengen mag. Waarom zegt gij, dat deze
uitspraken ook elders gegeven zijn ? Als ge meent het allemaal al te
weten, waarom luistert gij dan niet? Dan zou het immers niet nodig
behoeven te zijn, dat Ik Mij nog langer moe maakte. Het ene, noch het
andere genadeoord waar Ik kom zal elkander afbreken. Mocht dit zo zijn
dan is de plaats waar kritiek ontstaat zelve niet rein. Waarvoor zoudt
ge verre reizen ondernemen om Mijn Woorden op te vangen of iets van dien
aard wat op Hemelse bezoeken lijkt. Welk een droevige tegenstrijdigheid
is het in de ogen der Engelen, als Jezus gaat nederdalen in een hart,
dat van ongeregeldheden vervuld, aan zelfzucht en hoogmoed overgegeven,
de verzamelplaats is van een menigte vrijwillige onvolmaaktheden. De
kracht Zijner Liefde ruimt alle hinderpalen, die uwe gebreken aan Zijne
Heiligheid stellen, uit de weg en terwijl zij de oneindige afstand, die
Hem van uw nietigheid scheidt, doet verdwijnen, heft zij u tot Hem
omhoog. Bidt dus vurig en begin eerst met uzelve te beteren. Hoelang zal
Ik nog van deze plaats tot u mogen spreken ? Eens zal ook deze plaats
het zwijgen worden opgelegd, maar er wederom van terugkomen, omdat de
waarheid alleen verkondigd werd. Heeft iemand Mij ooit op een fout of
vergissing kunnen wijzen, om nog maar te zwijgen op een leugen betrappen
? Gaat en onderwijst gij dienaren van Mijn Heer en zoekt de nederigheid
niet ver van uw huis, want zij houdt zich op in de buurt van uw woning.
Zij is op zoek naar de warmte van een hart, dat liefde uitstraalt naar
hen die Mijn opdracht vervullen. Wees niet jaloers, dat gij voor zulk
een taak niet geroepen zijt, want naast deze opdracht van uw medemens
hebt gij een plicht te vervullen. Neem van Mij aan, dat een uitverkoren
ziel het niet makkelijker heeft dan u, omdat deze volgens uw mening
alles direct zal verkrijgen en u het via hem of haar zult ontvangen. Zie
naar uw opdracht die gij vindt in elk Mijner Boodschappen, dan hoeft gij
niet meer te doen dan Amen te zeggen. En wanneer gij uw fiat verlenen
zult, hebt gij geen verlangen meer naar een andere plaats in het leven.
Benut uw talenten die u werden meegegeven en steek een reddende hand uit
naar hen die hulp behoeven, want daar ligt uw opdracht. Moge de Vader u
Zijn Zegen geven door de goedheid van Zijn Zoon en met de liefde van de
H.Geest, Die het Zijn Bruid zal overdragen om het alle volkeren der
aarde te doen toekomen. Dit is een opdracht die Ik gaarne vermag te
volbrengen. Ave !!!

Aanmelden voor de nieuwsbrief