1 november 1981 – 04.00

Mensenkinderen staat op ! Want we vieren de dag die naar velen genoemd
is: “Allerheiligen” Wat heeft dit ene woord u te zeggen, of wat heeft
het nog voor betekenis ? Velen onder u hebben hun dierbare Heiligen
gekend, al was het zo maar door hun beeltenis in een kerk of kathedraal,
in een kloostergang of kapel, in de rumoerige huiskamer, of zo maar
ergens verborgen op een stille plek of in een donkere hoek van de
slaapkamer, waar men heerlijk genoot van zijn geliefde Heilige ! In de
kerken zag men er velen prijken. Je kon er zo heerlijk tegenop zien en
zo fijn tegen praten of alleen maar in gedachten mee bezig zijn. Wat was
het zalig zijn eigen Patrones of voorsprekers te zien staan op een
sokkel. Nu zijn de kerken leeg en somber. De beelden moesten verdwijnen,
want het gaf verstrooidheid tijdens het Kruisoffer, wat men ook heden,
de naam alleen al, niet meer uit durft te spreken. Het is een
gezinsviering of jongerendienst. Men hoort de klanken niet meer van een
Tantum Ergo, noch het gebed van een litanie. Men weet nog nauwelijks de
harten van mensen te treffen, al wordt er dan gesproken in eigen
landstaal. Men staart elkander aan omdat alles maar wordt opgezegd. Men
kent het immers van buiten en kan er rustig bij blijven zitten. Een
plaats of kerk waarin de gelovige nog knielt is ouderwets. Men moet met
de moderne tijd meegaan, want wat zegt het “een knielbank”! Het geeft
aanstoot en een rommelige sfeer, daarom zegt de Priester : “Blijf maar
zitten, dan kun je uitrusten en toch deelnemen aan de dienst”. Hoe durft
men nu nog te zeggen, dat de Moeder Gods te vaak komt. Het kan toch niet
waar zijn, dat de Vader in de Hemel Zijn Dochter Maria zo veelvoudig
naar de aarde zendt om een Boodschap door te geven aan hen, die nog
willen luisteren. Dat kan toch niet ? In de vroegere tijden was er bij
hoge uitzondering maar een achttienmalige verschijning. Waarom zou het
nu dan zo vaak kunnen zijn ? Weet ge het niet ? Omdat vele zieleherders
het af laten weten zich 7 dagen met de mens bezig te houden. De zonen
van Christus’ Kerk hebben wel wat anders te doen. Men moet onder de
mensen staan en niet zoals het de Paus van nu voorhoudt. Kinderen beseft
ge wel wat u te beurt valt ? U voelt zich gelukkig als er weer eens een
Hemelse Boodschap gegeven wordt. De ene mens verlangt er steeds meer,
terwijl de andere ze naast zich neerlegt. Hoefde Ik maar niet zo vaak te
komen, dan waren dat betere tijden. Dan kon men nog alles kwijt bij een
Priester, omdat men daar behoeftig naar is. Naast de heiligenbeelden is
ook de biechtstoel onder de hamer gevallen van de veilingmeester. Op de
schroothoop, wat men heeft omgedoopt in vlooienmarkt, zijn de H.Vaten,
afkomstig uit de Tabernakels, te koop aangeboden. Is het niet ten
hemelschreiend, dat men spot met deze Heilige Geheimen ! Hoeveel eerbied
heeft men nog voor het Heilig Sacrament ? Het bestaat toch niet, dat
Christus nederdaalt onder de gedaanten van Brood en Wijn ? Het is toch
immers alleen maar symbolisch ! Kerk van Christus, waar zijt Gij
gebleven ? Kerk van Nederland waar gaat Gij naar toe ? Vraagt ge nu nog
waarom Jezus’ Moeder zo dikwijls naar de aarde komt ? Een Toren van
David moest verrijzen om haar kinderen toe te spreken op elke uithoek
van de straat. Eens per jaar viert men Allerheiligen ! Is dit wel genoeg
na alles wat zij hebben gedaan en doorstaan ? De Heiligenbeelden heeft
men uit de kerken verdreven. Maar toch zie Ik weer kinderen om Mij heen,
die ze terughalen van de schroothoop en ze doorverkopen aan het publiek
of geven zelfs hun een warme plaats. Heilige Michael bescherm en
verdedig allen die anders gevaar lopen verdoemd te worden en breng de
wereld Heiligen voort, omdat de Hemelse Vader niet langer zal dulden,
dat Zijn Dochter de mensen toespreekt. De wereld had allang geroepen :
“Zij zoeken het zelf maar uit”! Mijn kinderen Uw Moeder wordt niet moede
Haar bezoeken naar de aarde af te leggen. Maar de drukker heeft gedaan,
de mensen raken bijgelezen, maar de Rechtvaardige God zal eeuwig
straffen of belonen. Zeg niet een Goede Vader kan Zijn kinderen niet
voor eeuwig naar de verdoemenis sturen. De mens vraagt er toch zelf om.
De bordelen raken vol en de kerken lopen leeg. Zullen er nog Heiligen
zijn van deze tijd ? Ja, die zullen immer voortspruiten uit de Schoot
van Jesse, Davids Zoon. Kerk van Nederland, bidt nog eens de twaalf
artikelen van het geloof dan kunt ge wellicht tot bezinning komen. Denk
na over de vijf geboden der H.Kerk en bidt dan vaker het geloof, de hoop
en de liefde ! En als ge deze met aandacht overweegt, dan zult ge moeten
zeggen : “Het spijt mij Goede God U zo dikwijls beledigd te hebben.” Dan
zullen de Engelenkoren zingen met alle Heiligen in den Hemel en op
aarde, omdat er opnieuw een ziel gered is. Gij die naar Mijn woorden
luistert en deze ook beleeft, gij kunt in volle waarheid zeggen : “Het
Eeuwige Leven al te bezitten en roep dan met Mij vanuit den lichtende
Toren : “DEO GRATIAS !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief