8 september 1981 – 01.00

Mijn dochter, hier is Je Moeder, zoek bij Mij uw toevlucht ! Want Deze
Die gij voor u ziet zal alle vrees uit uw hart wegnemen. Zij is het die
dit hart zal openen en verruimen om voort te gaan op de weg der geboden
van Haar Zoon. Blijf een groot vertrouwen koesteren in de Maagd Die gij
hier voor u ziet. Waarom verwondert gij u, daar ge Mij met een rode
mantel ziet omgeven ? Het kleed wat Ik hieronder draag is het teken van
Mijn Onbevlektheid. Gij zult begrijpen wanneer gij Mijn Boodschap
vernomen hebt waarom Ik de kleur van deze mantel verkoos. Zij duidt de
liefde aan, doch ook de Koningin der Martelaren. Hij die naar Mij
luistert zal geenszins beschaamd worden en die in Mij handelen zullen
niet zondigen. Reeds lang Mijn kinderen hebt gij uw smeekbede tot Mij
gericht, daarom zal Ik niet langer wachten om antwoord te geven. De mens
verlangt eenmaal, dat Zijn Moeder spreken zal, ja ziet herhaaldelijk
uit naar nieuwe Hemelse geluiden. Nooit wordt men moede om er naar te
luisteren, men wil steeds opnieuw de Stem vernemen welke voortkomt uit
de Vader. Doch altijd zijn er nog onder u die geen geloof hechten aan de
uitspraken die gedaan worden via eenvoudige mensen. Waarom zouden het
hooggeplaatste personen moeten wezen, terwijl de Allerhoogste onder de
Engelen en mensen nederdaalde in een armzalige Moederschoot. Dit
Lichaam, dat geboren werd om de Schepper met Haar levenssappen te voeden
was voortgekomen uit een arm geslacht, doch rijk aan genade. Ook hen die
zich Mijn kinderen durven noemen hebben de genade Gods bekomen en mogen
zich gelukkig prijzen als zij tot het levende Tabernakel durven naderen.
Velen zijn geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren. Deze woorden zijn
niet alleen gesproken tot de Priesters van de kerk, maar tot alle
geschapenen. Doch hoevelen dwalen nog rond en zijn steeds zoekende welke
wegen te zullen inslaan. Weet, dat er maar ene ware God is. En als gij
tot het Katholieke volk behoort moet gij aan van hart en aan van geest
zijn. Er kan dan geen verdeeldheid zijn want er is maar ene ware Kerk en
die is van Christus. Zie niet om naar andere richtlijnen, al lijken ze u
aantrekkelijker, want het is de duivel die met uw ziel speelt. Wanneer
gij uitrust in Mijn schaduw zegt het Goddelijk Hart van Jezus, zult gij
verjeugdigen en met de zuiverste tarwe gevoed worden. Hij heeft u
Engelen tot bewakers gegeven op uw reis door het leven, maar zelf is Hij
het onvergankelijk voedsel uwer ziel. Hij boet voor uw zonden, om aan de
gerechtigheid Zijns Vaders te voldoen en laat de herinnering aan Zijne
weldaden met het berouw deze zo dikwerf misbruikt te hebben, aan u over.
Put het Hart van Jezus uit uwe liefde tot Hem een zoete troost, er is
ook voor dit Goddelijk Hart een geheimzinnige smart, die elke andere
smart overtreft, de verlatenheid van vele ontrouwe zielen! Welk is,
wanneer gij uw innigste gewaarwordingen onderzoekt, het bitterste
lijden, dat u het moeilijkste valt te dragen ? Is het niet de
verlatenheid ? Verlangt gij niet naar troost in droefheid? Kunt gij met
een eerlijk geweten Uwen Heer overtuigen, dat anderen u dit aandoen ? En
wanneer deze verlatenheid het gevolg is van een gedwongen scheiding, van
een onherstelbaar verbroken vereniging, veroorzaakt zij dan geen
ontroostbare smart ? Dusdanig is het onafgebroken lijden van het Hart
van Jezus in het Tabernakel. Jezus is inderdaad door een innige band met
uw zielen verenigd, namelijk door de heiligmakende genade en verder door
de allervolmaakste verbinding met Hem wanneer gij voor Hem een levend
Tabernakel wilt zijn. Welk deel heeft uw leven in Zijne bitterheid, in
Zijne verlatenheid? Welke troost verschaft gij Hem thans ? Als gij tot
Zijn Moeder wilt gaan moet ge ook Hem liefhebben. Als gij een gunst van
Mij verwacht moet gij Uwen Heer boven alles beminnen, dus ook boven Mij,
die gij Uw Moeder moogt noemen. Antwoordt met oprechtheid ! Hoeveel
dagen, weken, maanden, jaren misschien heeft Hij u tevergeefs geroepen?
Hoe dikwijls liet Hij Zijn Goddelijk Hart smeken, vragen. Hebt elkander
lief als uzelve en doodt uw medemens niet. Hoe kan men zeggen, dat men
God oprecht bemint, als men zijn eigen kind het levenslicht ontzegt?
Luistert niet naar valse profeten die u wijs maken, dat iets wat de wet
toestaat niet zondig is. Gij viert vandaag Mijn geboortedag, doch hoe
kan dit Moederhart blij zijn wanneer Zij miljoenen kinderen hoort
schreien. Zou een goede Moeder feest kunnen vieren als het bloed van de
vrucht van haren schoot over de aarde kruipt ? Wanneer een moeder het
warme tere wichtje uit haar lichaam voelt verwijderen zal zij bevrijd
zijn om voor dit wezentje nog langer zorg te dragen, doch haar wroeging
zal voortduren. Als gij uw eigen kinderen verstoot, hoe durft gij Mij
dan Moeder te noemen ? Alleen wanneer gij spijt betuigt en durft te
beweren, dat abortus moord blijft is er vergiffenis mogelijk en zal ook
Mijn Moederhart opnieuw tot u smeken : “Hebt elkander lief”. Gij durft
te beweren, dat gij van uzelve houdt. Als gij uw kinderen uitmoordt,
doodt gij uw eigen ziel en zult gij zonder berouw voor eeuwig verdoemd
zijn. Had zij een moeder kunnen zijn? Welk kwaad heeft zij gedaan ?
Heeft de verwekker van dit leven minder schuld en zou hij vrijuit kunnen
gaan ? Ook zij die deze wetten rechtvaardigen en uitvoeren zijn de
vijanden van uw volk. De mond van deze kleine kunt gij het zwijgen
opleggen, maar de Heer, Die u het leven gaf, zal Zijn Stem verheffen,
door Haar, Die Hij tot Moeder van Zijn volk heeft aangesteld. Deze
Moeder, Die telkens tot u spreekt viert Haar geboortedag. Bidt vandaag
met Mij voor deze kleinen tot het Goddelijk Hart van Jezus, opdat Hij
met Zijn overvloedige genade de harten mag treffen van hen die willen
doden. Had gij elkander lief toen gij aan werd met uw lichamen ? Groeide
uit die vriendschap de doodstrijd voor een ander ? Waarvoor zijt gij
een verbintenis aangegaan om elkaar te ontvluchten ? Durft gij uw
lichaam niet meer te geven omdat gij niet behoeftig meer zijt ? Als gij
gekozen hebt voor de huwelijke staat hebt gij de plicht uw eens gezworen
eed trouw te blijven. Wanneer gij verzaakt om uw partner te geven
waarvoor gij tesamen geroepen zijt, rust de schuld bij u het
allergrootst. Hoe kunt gij dan spreken van lief te hebben ? Gij zelve
zet deze mens, die gij voor uw leven gekozen hebt, tot kwaad aan. Als
mens zijt ge geboren geworden, blijf dan mens onder de mensen en cijfer
uzelve dan weg, want dat is liefde en blijft het grootste gebod. Bidt
kinderen opdat gij niet in bekoring valt en laat een ander niet lijden
om uw schuld. Gaarne wil Ik u danken, omdat gij zegt, dat gij Mijn kind
wilt zijn. Laat dan ook gij het recht behouden een goede vader en een
moeder te zijn. Een mens om Gods wet niet te verbreken, een arts om te
genezen en niet om te doden. Kom sluit u aan bij de Cherubijnen en
Serafijnen die eenparig zingen : “Mijn ziel verheft Mijn Heer, want
grote dingen heeft Hij aan Mij gedaan “. Wanneer gij durft te zeggen
Mijn Boodschap na te komen, bidt dan: “en vergeef ons onze schuld ” en
sla dan een kruis om te kunnen zeggen : “zoals ook wij aan anderen hun
schuld vergeven !” Ik groet u allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief