21 januari 1989 – 11.07

Kinderen, herinner U wat Jezus om uwentwille gedaan heeft. Voor U heeft Hij geleden, al Zijn Bloed is uit Zijn Heilig Lichaam over de aarde gevloeid. En zoals de tarwekorrels gemalen worden en tot brood gekneed; en de wijn voortkomt uit de...

Lees verder
22 januari 1989 – 14.11

Trouwe kinderen, voor de eerste maal ziet u hier tijdens de Bedevaart Het Heilig Aanschijn in een Zilveren Schrijn op Het Altaar. Beter nog dan voorheen kunt u nu Zijn Bloedend Heilig Gelaat vanaf een aangepaste hoogte aanschouwen. Daar er niets...

Lees verder
2 februari 1989 – 13.55

Kinderen, Lichtmis en de Veertigdagentijd liggen dit jaar heel dicht naast elkaar. Wat betekent Lichtmis voor u ? De viering van deze dag wil u duidelijk maken, dat Het Goddelijk Licht ook over u is opgegaan. Want gij zijt kinderen van Het Licht...

Lees verder
11 februari 1989 – 07.00

Trouwe gebedskinderen ! Op deze dag is het reeds elf jaren geleden, dat Elisabeth Mij voor het eerst aanschouwen mocht. Het waren toen tranen van geluk en vreugde. Zij had er toen weinig weet van, dat op den dag van vandaag haar tranen plaats...

Lees verder
14 februari 1989 – 03.30

Mijn Geliefden ! Nog voordat de Lijdensweek van Jezus, Onze Zoon en Uwen Verlosser aanbreekt, wil Ik tot allen spreken. Gelijk een dorre akker naar water smacht, zo verlangen de kinderen Gods naar zuivere, heilige Priesters. Voor velen was dit...

Lees verder
19 maart 1989 – 14.07

Elisabeth, zoals je ziet is ook Vader Jozef met Mij vandaag afgedaald naar de aarde om allen te danken voor de bloemen en kaarsen welke ter Zijner ere ontstoken werden. Wanneer gij, Mijn kinderen, in grote gezinsmoeilijkheden of werkeloosheid...

Lees verder
24 maart 1989 – 15.06 Goede Vrijdag

Trouwe kinderen, Nu wij vandaag de Lijdensdag van Mijn Enigst Kind gedenken, geven er niet alle Kerken gehoor aan om Jezus te volgen op Zijnen Kruisgang. Vandaar kom Ik, – Uw aller Moeder -, U aankondigen, dat Uwen Lijdende Heer Zelve Het...

Lees verder
4 mei 1989 – 14.15 Hemelvaartsdag

Kinderen zijt gij allen ook bezield met het geloof, dat Ik hier kom en deze Plaats gekozen heb om U toe te spreken ? Ook al zoudt gij de moedertaal van dit land niet kennen, danwel moeilijk verstaan, zijn Deze Woorden toch ook voor U bedoeld. In...

Lees verder
24 mei 1989 – 14.07

Mijn Geliefden ! Mijn Moederhart is verheugd daar jullie als Bedevaarders trouw blijft, en alle critiek ten spijt, telkens weer deze plaats opzoekt. En wat de natuur ook brengt, lage of hoge temperatuur, U bent steeds weer bereid om door Uw komst...

Lees verder
25 mei 1989 – 07.00

Ik heb U uitverkoren uit het midden der wereld ! De Heer richtte Zich hier al blijkbaar tot U. Zijn Blik dringt door de eeuwen heen. Hij ziet temidden der elkander opvolgende geslachten de zielen, die Hij door vrijwillige Liefde heeft...

Lees verder
28 mei 1989 – 14.15

Mijn Geliefden ! Alhoewel de meimaand van Uw Aller Moeder een bijzondere verering bij U heeft, kozen toch enkele van deze Bedevaartsgroep een andere weg naar de plaats in Italie, wellicht om Mij daar om raad te vragen. Men noemt het een...

Lees verder
13 augustus 1989 – 14.05

Mijn getrouwen ! Allen zijn jullie naar Berlicum gekomen, ja zelfs uit een ander land, om hier gezamenlijk de gebeden en lofzangen naar de Hemel te richten. Wees ervan verzekerd, dat Ik ook op de hoogte ben van al uw zorgen en smarten. Ik word...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief