Vraag & Antwoord

In deze rubriek gaan we in op veel gestelde vragen en geven de antwoorden gerelateerd aan wat er in de boodschappen over is gezegd. De antwoorden kunnen soms heel kort zijn, maar dat doet niets af aan de kracht waarmee ze door Maria zijn uitgesproken. Als we de antwoorden aanvaarden kunnen wij erop vertrouwen dat we op de juiste weg zijn.

We moeten proberen de hemelse boodschappen nederig aan te nemen ook als zij afwijken van wat we hadden verwacht. In het verleden is dikwijls gebleken dat mensen afhaakten, na eerder enthousiast de boodschappen te hebben ontvangen, als er zaken gezegd werden die hun niet pasten.

Hoe is het mogelijk dat God niet ingrijpt in oorlogen en rampen die deze wereld overspoelen? Is er dan wel een God?

Het respect van God voor de vrije wil van de mens is zo groot en Hij houdt zoveel van ons dat Hij ons niet wil verplichten Hem lief te hebben.

Denk vooral na over de volgende boodschappen van Maria:

27.02.1983: ”Kinderen, u leeft in een tijd van moord en doodslag (denk ook aan doodslag op het ongeboren leven), van oorlogen en rampen over de wereld die steeds dichterbij komen. Zouden wij dan samen niet proberen om het beste ervan te maken en nog meer dan anders Christus’ Lijden hierin te zien? Als mens kan Ik aannemen, dat gij God verfoeit, omdat Hij dit nodeloos geweld toestaat en niet ingrijpt om hun daarvoor meteen te straffen. Neen, hierin ziet de mens Gods oneindige barmhartigheid verkeerd. Als strenge Rechter zou Hij onmiddellijk moeten toeslaan, maar als een Liefdevolle Vader geeft Hij ook de allergrootste zondaar nog de kans om zijn leven te beteren. Toen Jezus hing te sterven bad Hij nog aan Zijn Kruis : “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen !”.

22.10.1987: Hoe kun je een God die alles toelaat aanvaarden? “U leeft in een tijd, dat de mensen de slachtoffers zijn van onderdrukking, van natuurrampen, van ziekte of honger. Zij schreeuwen om hulp. Zij bidden tot God, dat Hij er iets aan doet. Maar er gebeurt niets, God zwijgt in alle talen. En dan komt de vraag : “hoe kun je een God Die alles toelaat aanvaarden ?” Gods afwezigheid is niet langer een steen des aanstoots als ge Hem gaat zien als een God Die Trouw is aan Zichzelf en Trouw aan de vrijheid van de mens en van de Schepping. Hij is een God Die uitziet naar mensen met ware liefde voor elkander, naar de mens die troost brengt aan de lijdende, die hulp verschaft in de nood van de behoeftigen, die een beetje geluk brengt naar het hoognodige bezit, hij die luisteren wil naar de mens die in geestelijke armoe verkeert. God ziet uw goede wil en daden. Hij is toegankelijk en liefhebbend. Tot Hém kunt gij u richten in gebed, dat geen geroep meer is in de leegte, maar een plaats waar het verlangen van de mens en het verlangen van God elkaar ontmoeten. God vergeeft en doet leven. Als u bidt, dan is Hij het Die in u aan het werk is. Die afwezige God kunt u vertrouwen. Hij is alleen maar afwezig, omdat Hij wil zijn “Degene Die komt” : Degene op Wie de mens wacht, niet dadenloos, maar helemaal ingeschakeld in het grootse avontuur, dat het leven is. De mens is vrij en kan zich voor God afsluiten. Hij kan God loochenen of Hem de rug toekeren”. Merk ook op dat Maria niet alleen spreekt over Gods Trouw aan de vrijheid van de mens, maar ook van de schepping. Hierbij moeten wij onwillekeurig ook denken aan de millieuvervuiling en de invloed van het menselijk denken op zijn omgeving, waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs voorhanden komt. Maar vooral ook aan de beschrijvingen van de schepping waarin de Heilige Hildegard von Bingen (visioenen 12de eeuw) de effecten van het menselijk denken en handelen op de natuur en natuurrampen beschrijft zoals die in de scheppingsorde reeds zijn opgenomen.

Hoe moet ik als Katholiek leven in deze maatschappij? Hoe ga ik dan met mijn medemens om?

Over hoe ons te gedragen in relatie tot de problemen en moeilijkheden van deze tijd en over hoe ons geestelijk leven te verdiepen geeft Maria vele aanwijzingen. Zij legt ons ook vanuit diverse invalshoeken uit dat het niet de bedoeling is om zo maar onze plaats in de maatschappij te verlaten.

Op de feestdag van Maria Visitatie (02.07.1987) sprak Zij als volgt:

”De Katholiek van vandaag en morgen zal een mens moeten zijn die leeft van God en die tegelijk midden in de wereld staat, een die zichzelf mens weet en niet beter dan wie ook, de mens die op weg gaat om de ziel die in nood verkeert te helpen.

Laat zulk een visitatie rein zijn en blijf er van bewust, dat het Christen zijn een genade is, een roeping, een om niet ontvangen gave en een taak, die beseft, dat dit door God geroepen en uitverkoren zijn een geestelijke waarde is en anders niets. Dat het niets te maken heeft met stand, geld of kennis.

Alleen als de Christen zó denkt, zal hij die ander niet verachten en in staat zijn behalve zijn eigen last ook die van anderen te dragen.
Als gij iemand iets geeft uit liefde, moet gij niet verzoeken het terug te ontvangen, want dan is dit geen liefdegave meer”.

Merk ook het belang op dat we ons als Katholiek niet beter weten of voelen dan een ander. Dat zou werkelijk een gebrek aan ootmoed zijn. Alle boodschappen van Maria roepen ons steeds op tot een diepere ootmoed, omdat we alleen zo het benodigde geloof, hoop en liefde kunnen verkrijgen.

Kan reïncarnatie waar zijn? Hoe zit dat dan met het eeuwig leven?

Hierover spreekt Maria kort en duidelijk op 02.05.1990:
“De volkeren dezer tijd raken steeds verder van het goede pad af en pijnigen hiermee het Goddelijk Hart van Jezus. Zij beweren, dat er na de dood geen eeuwig leven meer is, maar dat het dan voor iedereen ophoudt nog te bestaan – zij geloven niet in God.

De mens heeft het voor het zeggen, want er bestaat geen hel, noch vagevuur zegt hij, maar gelooft wel in reïncarnatie, wat echter nooit in Gods Plan zal voorkomen”.

Waar komt helderziendheid vandaan en waarom is het zo meestal zo weinig concreet?

Maria geeft hierop op 22.07.90 een ondubbelzinnig antwoord:

“En neem ook van Mij aan, dat helder­ziendheid niet van de Hemel is, maar zieleschouw der Priesters wél kan bestaan”.

Raakt de wereld niet overbevolkt?

Op 26.11.1978 zei Maria:

“Mijn kinderen, laat u niet bedriegen, dat de wereld te klein wordt om alle mensen te bergen. Er is ruimte voldoende voor elkeen!

Blijft in liefde verenigd met elkaar en bidt, dat de weten­schap zich niet gaat stellen boven de wetten van God”.

Een zeer duidelijke stelling tegen de CO2 lobby die er heden ten dage steeds openlijker voor uitkomt de wereldbevolking drastisch te willen verminderen o.a. door de instelling van verplichte sterilisatie en abortus programma’s. Het menselijk organisme produceert immers steeds CO2.

Er is veel verwarring over valse genadeoorden en valse profeten, waar moeten wij dan op letten om niet bedrogen te worden?

Door valse verschijningen en oorden wordt veel afbreuk gedaan aan de echte genadeoorden. Ook spreekt Maria over mensen die menen een verschijning te hebben gezien, dat zij er beter aan doen om hierover te zwijgen. In het eerste kwartaal 1986 is er in een aantal boodschappen het volgende gezegd:

-“Onthoudt dit voor eens en altijd en laat u niet bedriegen door mensen als waren zij door de Hemel gezonden: Niemand wordt naar een ander land gestuurd om dáár een Boodschap te brengen van de Hemel.

Weliswaar ontvangt u weleens Boodschappen uit een ander land, maar deze zielen krijgen nimmer de opdracht van God de Vader, noch van welke Heilige dan ook, om te spreken in andere landen, omdat Ik dan zou komen met een Boodschap.

Hoegenaamd in elk land, van welke richting dan ook, zal Ik Mij tot Mijn kinderen wenden om hen toe te spreken in hun eigen landstaal.

– Weet ook, dat Uw Moeder nimmer komt met dreigementen om u angst aan te jagen, maar alleen met waarschuwingen voor wie u moet bidden.

Houdt u vooral niet bezig met aangeboden lectuur die u alleen maar angstig maakt en schrik aanjaagt, maar geef die verloren uren liever aan de mens in nood. Laat u nimmer afschrikken met bedreigingen, als zouden die van Mij komen, want alleen met liefde zal Ik u terecht wijzen en nimmer met scherpe taal.

– Bidt kinderen, dit vraag Ik op alle plaatsen van de wereld waar Ik verschijn. Maar onthoudt wel dit : niet alleen bidden is genoeg, gij moet ook elkander helpen.

Gij hoeft niet de héle dag te roepen : Onze Vader ! maar voeg uw daad bij deze woorden. Het is beter uw evennaaste bij te staan dan vele rozenhoedjes per dag te bidden.

Wat heeft God er aan, dat gij Hem de gehele dag aanbidt, maar uw vrienden in nood niet hoort of vergeet ? Bidden heeft op zulke manier geen enkele waarde.

Alleen daarmee kunt gij het Hemelrijk niet verdienen.”

De Waarheid zit steeds in Mijn woorden. Vergelijk dan ook de inhoud met die van andere oorden vraagt Maria ons. Als de waarheid primair in de woorden van de boodschappen is te vinden en Maria zich niet zal beperken tot alleen oppervlakkigheden dan zal Zij in de recente genadeoorden niet voorbijgaan aan de ten hemelschreiende onrechtvaardigheden van deze tijd. Het allergrootste kwaad aller tijden is de abortus. Maar ook wordt de grote ernst benadrukt van de zonden m.b.t. homofilie, de vrije seksuele moraal, laster en kwaadspreken, het gebrek aan liefde voor de paus en kerk etc.

Probeert u eens via de zoekwoordenfunctie de boodschappen van drukbezochte genadeoorden op deze of hieraan gerelateerde kernwoorden te scannen. U zult uitermate verrast zijn door het resultaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Maria zegt dat de waarheid niet gerelateerd kan worden aan hoge bezoekersaantallen. Het hierbij veel gebruikte argument – aan de vruchten kent men de boom – is voor ons niet zichtbaar in bezoekersaantallen. God de Vader zal uit het kwade toch het goede trekken heeft Maria in dit verband gezegd.

(Andere argumenten vindt u op de home pagina “zijn de boodschappen waar”).

“Jezus’ H.Hart en het Mijne zijn intens bedroefd, dat velen de Boodschappen welke Ik hier mag geven niet serieus nemen.

…. terwijl Ik als de Toren van David met alle kracht die in Mij is, u in Mijn Armen sluit om u te behoeden voor valse profeten.

….Houdt u vooral aan de woorden die Ik hier tot u allen spreek.”

Welke bijzondere aandachtspunten helpen ons geestelijk te groeien?

We hebben hiervoor uit een aantal boodschappen een overzicht samengesteld waarin de manier en het inzicht, om op eenvoudige wijze vooruitgang in geestelijke groei en dus volmaaktheid te bereiken worden behandeld. (uiteraard helpt iedere boodschap ons dichter naar Jezus Christus te brengen)

Maria raad ons aan als een zeker middel onze ziel van elke vrees te weren door:

Zuiver te zijn in onze gedachten.
Hartelijk en liefdevol in de omgang

Voorzichtig in onze woorden.
Te luisteren als anderen spreken.

Draag je dagelijkse handelingen op aan Maria om ze te zuiveren van alle smet, eigenliefde of haat. Beschouw je als een werktuig van Gods hand, voor en in alles onverschillig maar geheel ten dienste van Hem. Dan zal de H.Geest onze ziel besturen door liefde i.p.v. vrees. Zal Hij onze onwetendheid te hulp komen en ons helpen Hem beter te leren kennen en steeds volmaakter te dienen.

Leg je geheugen kalm en rustig aan zijn voeten en bid Hem om je ijdele gedachten, redenering en dwaling uit je hart te verwijderen en het licht van het geloof met al zijn leringen erin te prenten. Dat de H.Geest je met Zijn gave mag vervullen (vooral die waaraan je ziel het meest behoeftig is).

Breng Hem het offer van je zintuigen.

Je ogen sluiten voor de gelegenheid te zondigen en alleen God te kunnen zien in al de schepselen.

De oren sluiten voor de zondige wereld en ze openen om de Stem van God en het harmonisch concert der engelen te horen die Hem loven en prijzen en de lofzang in ons te doen opwekken om Hem in alles te beminnen.
Je reuk opdat de geur der deugden van Jezus Christus je overal tegemoet waseme.
Je smaak zodat je geen genot zoekt dan te leven in Jezus door Zijn Moeder.

Offer je met Jezus op aan de Vader door je over te geven aan al zijn beschikkingen. Laat de gedachte aan Zijn (c.q. Maria ’s) tegenwoordigheid het zegel drukken op al uw handelingen, zodat terwijl je spreekt al uw gedachten naar de hemel zijn gericht. Het zijn vooral het tabernakel en de hemel die je blikken zonder ophouden moeten boeien. Ga niet weg bij het tabernakel zonder je diep te vernederen bij de gedachten aan jouw nietigheid zodat Gods genade overvloedig in je kan wonen. Jezus moet van jou kunnen zeggen “dit is de voortzetting van Mijn offer”.

Wenst gij dat uw werken gezegend en zelfs temidden van grote moeilijkheden vol aantrekkelijkheden voor u zijn? Werk dan steeds onder het oog van uw engelbewaarder in de geest met uw hemelse Moeder. Wilt gij aan God en Zijn engelen een grote vreugde bereiden stel dan al uw werken in de handen van uw Moeder.

Al uw handelingen op zichzelf verricht, d.w.z. alleen uiterlijk zonder een zuivere mening, hebben slechts geringe waarde. Keer daarom bij het begin van elke handeling een ogenblik in uzelf, om ze tot God terug te brengen en zo een deugdzaam einddoel te bereiken. Waar het vooral op aankomt is dat gij leert vrijer met uw hemelse Moeder te spreken en haar stem innerlijk beter te volgen. Voor een moeder hoeft men niet bang te zijn, want zij zal alles geven wat maar enigszins mogelijk is.

Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron. Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreekse invloed uit op jullie zielen. Doch slechts in zoverre gij voor het ondergaan van dien geheim­zinnige invloed, die een volmaakte vereniging met Jezus Chris­tus beoogt, vatbaar zijt. De H.Johannes van Het Kruis verklaart deze vereniging aldus: “Ze is de overeenkomst, zegt hij, die de menselijke wil aan­gaat, met den Wil van Jezus Christus, zodat de ziel alles wil, wat God Wil en alles verwerpt, wat niet is overeenkomstig den Wil van God”.

Verlang naar Dit Leven van Liefde: een volkomen onderwerping aan alles wat U overkomt. Gij moet het vertrouwen in u opwek­ken. Stel U niet enkel tevreden met het werk des gebeds, maar werk ook al biddend. Beijver u de verdienste der onschuld of der boetvaar­digheid aan uw werk te verbinden, zonder de plaats, die U is aangewezen, te verlaten. Gij zult aldus een onmerkbaar maar wezenlijk apostolaat uitoefenen, dat volgens de Woorden van de H.Geest Het Goddelijkst is onder al de Goddelijke Werken.

Zijn de zielen in de hemel op de hoogte van hoe het gaat met hun nabestaanden?

We hebben hiervoor uit een aantal boodschappen een overzicht samengesteld waarin de manier en het inzicht, om op eenvoudige wijze vooruitgang in geestelijke groei en dus volmaaktheid te bereiken worden behandeld. (uiteraard helpt iedere boodschap ons dichter naar Jezus Christus te brengen)

Maria raad ons aan als een zeker middel onze ziel van elke vrees te weren door:

– Zuiver te zijn in onze gedachten.
– Hartelijk en liefdevol in de omgang
– Voorzichtig in onze woorden.
– Te luisteren als anderen spreken.

Draag je dagelijkse handelingen op aan Maria om ze te zuiveren van alle smet, eigenliefde of haat. Beschouw je als een werktuig van Gods hand, voor en in alles onverschillig maar geheel ten dienste van Hem. Dan zal de H.Geest onze ziel besturen door liefde i.p.v. vrees. Zal Hij onze onwetendheid te hulp komen en ons helpen Hem beter te leren kennen en steeds volmaakter te dienen.

Leg je geheugen kalm en rustig aan zijn voeten en bid Hem om je ijdele gedachten, redenering en dwaling uit je hart te verwijderen en het licht van het geloof met al zijn leringen erin te prenten. Dat de H.Geest je met Zijn gave mag vervullen (vooral die waaraan je ziel het meest behoeftig is).

Breng Hem het offer van je zintuigen.

-Je ogen sluiten voor de gelegenheid te zondigen en alleen God te kunnen zien in al de schepselen.

-De oren sluiten voor de zondige wereld en ze openen om de Stem van God en het harmonisch concert der engelen te horen die Hem loven en prijzen en de lofzang in ons te doen opwekken om Hem in alles te beminnen.
-Je reuk opdat de geur der deugden van Jezus Christus je overal tegemoet waseme.
-Je smaak zodat je geen genot zoekt dan te leven in Jezus door Zijn Moeder.

Offer je met Jezus op aan de Vader door je over te geven aan al zijn beschikkingen. Laat de gedachte aan Zijn (c.q. Maria ’s) tegenwoordigheid het zegel drukken op al uw handelingen, zodat terwijl je spreekt al uw gedachten naar de hemel zijn gericht. Het zijn vooral het tabernakel en de hemel die je blikken zonder ophouden moeten boeien. Ga niet weg bij het tabernakel zonder je diep te vernederen bij de gedachten aan jouw nietigheid zodat Gods genade overvloedig in je kan wonen. Jezus moet van jou kunnen zeggen “dit is de voortzetting van Mijn offer”.

Wenst gij dat uw werken gezegend en zelfs temidden van grote moeilijkheden vol aantrekkelijkheden voor u zijn? Werk dan steeds onder het oog van uw engelbewaarder in de geest met uw hemelse Moeder. Wilt gij aan God en Zijn engelen een grote vreugde bereiden stel dan al uw werken in de handen van uw Moeder.

Al uw handelingen op zichzelf verricht, d.w.z. alleen uiterlijk zonder een zuivere mening, hebben slechts geringe waarde. Keer daarom bij het begin van elke handeling een ogenblik in uzelf, om ze tot God terug te brengen en zo een deugdzaam einddoel te bereiken. Waar het vooral op aankomt is dat gij leert vrijer met uw hemelse Moeder te spreken en haar stem innerlijk beter te volgen. Voor een moeder hoeft men niet bang te zijn, want zij zal alles geven wat maar enigszins mogelijk is.

Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron. Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreekse invloed uit op jullie zielen. Doch slechts in zoverre gij voor het ondergaan van dien geheim­zinnige invloed, die een volmaakte vereniging met Jezus Chris­tus beoogt, vatbaar zijt. De H.Johannes van Het Kruis verklaart deze vereniging aldus: “Ze is de overeenkomst, zegt hij, die de menselijke wil aan­gaat, met den Wil van Jezus Christus, zodat de ziel alles wil, wat God Wil en alles verwerpt, wat niet is overeenkomstig den Wil van God”.

Verlang naar Dit Leven van Liefde: een volkomen onderwerping aan alles wat U overkomt. Gij moet het vertrouwen in u opwek­ken. Stel U niet enkel tevreden met het werk des gebeds, maar werk ook al biddend. Beijver u de verdienste der onschuld of der boetvaar­digheid aan uw werk te verbinden, zonder de plaats, die U is aangewezen, te verlaten. Gij zult aldus een onmerkbaar maar wezenlijk apostolaat uitoefenen, dat volgens de Woorden van de H.Geest Het Goddelijkst is onder al de Goddelijke Werken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief