26 juli 1981 – 07.00

Heel even Elisabeth kom Ik jouw gebed onderbreken om allereerst de Zegen
te brengen van God, de Almachtige Vader met daarnaast Mijn groetenis en
zegen aan allen die vandaag deze plaats hier willen betreden. Men vond
het maar heel gewoon, dat tijdens een gebedsstonde van velen hier Uw
Hemelse Moeder woorden sprak van bemoediging of vermaningen. Waarom zou
Ik niet altoos uw smeken aanhoren ? Steeds ben Ik in uw nabijheid al
hoort of ziet ge Mij niet. Blijf steeds komen naar de plaats die Ik aan
het voorbereiden ben en die Mij zo lief is geworden. Want gij hebt deze
bidplaats met bloemen, maar vooral met uw deugden en liefde voor anderen
gesierd. Waarom zoudt u het af laten weten als Ik zeg, dat Mijn Stem moe
is geworden van al het spreken hier of elders. Omdat het vandaag een
feestdag is van Mijn lieve Ouders wil Ik opnieuw een gebed voorleggen,
zodat ge u ook richten kunt tot hen die dicht bij de Vader vertoeven.
Alvorens Ik Mijn dictaat doorgeef wil Ik allen Mijn Moederzegen verlenen
en neem dan in alle stilte afscheid.

GEBED

Heilige Joachim en Anna, Die door God de genade werd verleend
Ouders te zijn van Uw Dochter Maria, Die op Haar beurt wegens Haar
Onbevlekte Maagdelijkheid het voorrecht mocht genieten Jezus te
dragen in Haren Schoot en Hem mocht baren als Verlosser der
wereld, wij bidden en smeken U om voor ons ten beste te willen
spreken bij Uw Kleinkind Davids Zoon ! Uw Dochter Maria en Haar
Jezuskind kennen de moeilijkheid waaronder elk huisgezin gebukt
gaat. Daarom gelukkige Grootouders van Jezus vragen wij U om bij
Hen die U zo dierbaar zijn voor ons te willen smeken. Weliswaar kunnen
wij ons rechtstreeks wenden tot Jezus en Maria. Doch wanneer
Gij voor ons vraagt zal Maria niet weigeren om aan het
smeekgebed van Haar lieve Ouders gehoor te geven. Daarom vragen
wij door Uw voorspraak de zieke mensen te steunen naar ziel
en lichaam en alle noodlijdenden bij te staan als het God de
Vader behaagt. Moge door Gods Oneindige Barmhartigheid U gegeven
worden om voor ons te kunnen bemiddelen. Wanneer wij niets
meer uit ons zelve kunnen, ervaren wij pas ten volle, dat wij onze
gebeden moeten richten naar de Hemel. Daarom H.Joachim en Anna vraag aan
Jezus en Zijn Heilige Moeder of wij door ons gebed verhoring
kunnen verkrijgen. Wij zullen doen wat in ons vermogen ligt om U te
blijven zien als de uitverkoren Grootouders van Jezus, de Zoon van
David. Laat aan alle kinderen der aarde zien, dat Uw Mond Wijsheid
spreekt en Uw Goedertierenheid Gods wet verkondigt. Mogen allen die wij
U aanbevelen door Uw voorspraak geholpen worden, zodat wij
ondervinden mogen, dat Uw smeken bij God de Vader groter is dan het
onze. Vraag aan Jezus en Maria en tevens aan Vader Jozef de zegen
voor elk huisgezin in het bijzonder voor Zijne Heiligheid de Paus
en alle Priesters en degenen die zich voorbereiden op deze
heilige taak, zodat alle schepselen aan van hart en geest
zullen zijn. Dan zal de ware eendracht spoedig heersen over alle
volkeren der aarde. Heilige Moeder Anna en Vader Joachim wees onze
voorsprekers en bidt voor ons ! Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief