Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

3 februari 1986 – 15.00

Kinderen gij zijt gekomen om te getuigen van uw liefde voor Mij. Gij zocht de plaats op waar Jezus opnieuw Zijn H.Bloed heeft laten vloeien uit liefde voor u. Alle schuld is door Hem uitgeboet en daarmede ook uitgewist en weggenomen. In Hem bezit...

Lees verder
9 februari 1986 – 14.05

Mijn geliefde kinderen ! Nu op vele plaatsen het carnavalsfeest is losgebarsten, gaat Mijn Moederliefde heel bijzonder naar u uit, daar gij allen naar deze plaats hebt durven komen om tesamen in gebed verenigd te willen zijn. Het verheugt Mij des...

Lees verder
2 maart 1986 – 08.00

Mijn lieve kinderen ! In de volle overtuiging zijt gij allen naar hier gekomen om te bidden in Mijn Hofke. Weet, dat Ik ook vandaag bij u ben om te overtuigen van Mijn Moederliefde. Velen hebben de Boodschap welke Ik gaf, niet begrepen, lees...

Lees verder
5 maart 1986 – 11.00

Lieve kinderen, wederom hebben niet allen Mijn Boodschap begrepen van 2 maart en zeker niet voldoende laten doordringen. Velen benijden Mijn dochter Elisabeth als een bevoorrechte ziel, maar weet u, dat zij als werktuig van de Heer veel doormaakt...

Lees verder
13 januari 1985 – 14.00

Gegroet Mijn trouwe kinderen, gij die alles trotseerde om deze plaats te bezoeken. De plek die uitnodigt om in stilte tot God te keren. De ruimte die de sfeer biedt om samen de Rozenkrans te bidden. De weg dien gij zocht waar Uw Hemelse Moeder...

Lees verder
2 februari 1985 – 00.30

Vandaag draag Ik het Witte Kleed ten teken van Mijn reiniging, zoals ook volgens het gebruik van de Wet van Mozes, de Moeder van Jezus Zich onderwerpen zou als zinnebeeld van elke jonge vrouw, die haar kind ter wereld had gebracht. Niemand kent...

Lees verder
11 februari 1985 – 13.45

Mijn kinderen, reeds lang hebt u uitgezien naar een nieuwe Boodschap van Uw Moeder, doch de Hemel had er een bepaalde bedoeling mee. Waarom ? Omdat er op de eerste plaats voldoende gesproken is om te weten hoe men de Hemel verwerven kan en ten...

Lees verder
24 februari 1985 – 14.15

De Vader vond het nodig, dat Zijn Dochter Maria afdaalde naar de aarde, want de Hemel schreit om het kwaad, dat meer dan elke seconde plaatsvindt in de wereld. Mijn kinderen berust in alles ter liefde Gods, wat u ook moge overkomen. God zal geven...

Lees verder
10 maart 1985 – 14.25

Weest niet bevreesd Mijn kinderen, dat gij niet waardig zoudt zijn, dat de Moeder van Uwen Heer tot je komt. Gij vertrouwt uw leven toe aan het woord van een mens, wiens kennis en wetenschap gij eerbiedigt en gij zoudt u niet onvoorwaardelijk...

Lees verder
19 maart 1985 – 14.30

Mijn geliefden ! Heel dikwijls brengt Gods Voorzienigheid het kruis in uw leven; wie Christus niet bemint zal het lijden nooit aanvaarden, voor hem blijft het kruis een eeuwig onopgelost mysterie. Kinderen, wanneer u in nood verkeert, wendt u dan...

Lees verder
25 maart 1985 – 08.00

“Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw Woord “. Het leven van Jezus op aarde begon, toen Ik deze woorden sprak tot Gabriel, de Gezondene Mijns Vaders. Zijn leven was een aaneenschakeling van lijden. Wilt gij Hem...

Lees verder
31 maart 1985 – 14.30

Mijn kinderen, gij hebt u manhaftig weten te schikken, omdat u de eerst geplande tijd om hier te kunnen zijn hebt ingeleverd voor een andere groep mensen die uwen leidsman nodig achtte voor een pelgrimstocht in een ander land. Misschien vraagt u...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief