16 januari 1986 – 14.10

Kom Heer Jezus, kom !
De wereld verlangt naar Haren Verlosser, de Redder, Die Zijn hulpe biedt, de Rechtvaardige God en Rechter, Jezus Christus.
Mijn kinderen, gij moet nooit bevreesd zijn voor Uwen Goddelijken Verlosser, zelfs niet na uw zonden. Een te grote vrees hindert het gebed, dat de ziel is van uwen omgang met Hem, zij vernauwt het hart in dezelfde mate als het vertrouwen het verruimt.
De bevreesde ziel bidt niet, hoe zou zij kunnen bidden ?
Hoor Jezus tot u spreken : Kom tot Mij, Mijn kind !
Ik ben weliswaar uw God, maar ook uw Verlosser, vrees niet ! Ik ben goedertieren en machtig, Mijne Liefde is veel groter dan uw ellende. Wat vreest gij ? spreekt Jezus nogmaals !
Heb Ik aan de zee geen grenzen gesteld ? De baren verheffen zich, maar breken tegen het zand en verdwijnen !
Beur Ik niet dengene op, die gevallen is ? Ben Ik niet uw dagelijks brood ? In het uur van droefheid zult gij Mij zoeken, maar ook vinden…
Vrees niet ! Ik zal uw hart van Mijn Liefde doen gloeien. Ik zal uw vorige onachtzaamheden niet meer gedenken en u met weldaden zonder tal overladen. Heb Ik ze u niet reeds in overvloed geschonken ?
Sta op Mijn kinderen, spoedt u naar het Heilig Sacrament, daar heeft Mijn Liefde u alle goederen bereid. Wat kan Ik meer doen om uw vertrouwen op te wekken ?
Heeft Mijn liefdevolle blik zich ooit van u afgewend sinds den dag, waarop de genade uw hart tot Mij heeft getrokken ?
Bekommer u niet meer over het verledene.
Ben Ik het niet, Die in den Hof van Olijven over uwe zonden geweend heb, om ze voor altijd uit te wissen ? Heb Ik niet over uw neiging tot het kwade gezucht en ben Ik u niet op al uwe schreden gevolgd, teneinde u voor het hervallen in de zonde te bewaren ?
De gerechtigheid Gods gaat niet boven de bergen, omdat gij de schulden jegens haar door de verdiensten van Jezus kunt voldoen. Maar de barmhartigheid Gods gaat boven de wolken, tot in het hoogste der Hemelen en is onmetelijk, onuitputtelijk.
Ja, hoe menigvuldig uw zonden en hoe groot de straffen, die gij ervoor verdiend hebt, ook zijn mogen, altijd zal Gods barmhartigheid haar getal en hare boosheid overtreffen.
En deze barmhartigheid is niet twijfelachtig, want iedere druppel van ‘s-Heren Bloed voor u vergoten in het Heilig Offer der Mis, zo worden de verdiensten van dit Bloed u toegevoegd.
Kom Heer Jezus, kom !……..Hij verlangt zo vurig Hem met u te verenigen en het is maar al te waar, de gesteltenis van uw hart beantwoordt niet altijd aan Zijn Liefde; het is vaak koud als ijs in Zijn Heilige Tegenwoordigheid.
Hoe dikwijls heeft Hij u den vrede gebracht en hebt gij dien afgewezen om u aan een kinderachtige vrees of aan een hoogmoedige bezorgdheid over te geven.
Bidt kinderen, dit vraag Ik op alle plaatsen van de wereld waar Ik verschijn.
Maar onthoudt wel dit : niet alleen bidden is genoeg, gij moet ook elkander helpen.
Gij hoeft niet de hele dag te roepen : Onze Vader ! maar voeg uw daad bij deze woorden. Het is beter uw evennaaste bij te staan dan vele Rozenhoedjes per dag te bidden.
Wat heeft God er aan, dat gij Hem de gehele dag aanbidt, maar uw vrienden in nood niet hoort of vergeet ?
Bidden heeft op zulke manier geen enkele waarde.
Alleen daarmee kunt gij het Hemelrijk niet verdienen.
Let niet te veel op teksten welke uit andere landen u bereiken. Het zal ook u allen bekend zijn, dat een keizer in zijn eigen land niet wordt geeerd, maar dat Boodschappen uit een ver land veeleer worden geloofd dan die men van dichtbij te horen krijgt.
Houdt u vooral aan de woorden die Ik hier tot u allen spreek. En hecht er vooral geen geloof aan, als zou Ik gesproken hebben, enkele kinderen uit een bijeengekomen gebedsgroep te zullen zegenen en de anderen Mijn Woord niet te geven.
Allen zijn toch Mijn kinderen en Ik bemin ze met dezelfde liefde. Niemand zal Ik ook uitsluiten van Mijn Moederzegen, want Uwen Heer en Verlosser heeft allen aan Mij gegeven om een goede Moeder voor hen te zijn.
Hij heeft voor iedereen op aarde geleefd en voor elke mens geleden, ja gestorven aan een kruis om de Verlosser te zijn voor alle mensen.
Houdt u vooral niet bezig met aangeboden lectuur die u alleen maar angstig maakt en schrik aanjaagt, maar geef die verloren uren liever aan de mens in nood.
Laat u nimmer afschrikken met bedreigingen, als zouden die van Mij komen, want alleen met liefde zal Ik u terecht wijzen en nimmer met scherpe taal.
Vraag aan God in uw gebeden en goede werken om redding voor de mensen die u bedreigen met ongezonde teksten en bidt tot God de Vader, Die Heer en Meester is, dat Hij deze mensen bevrijdt uit de klauwen van “den boze”.
Ik wil u allen met veel liefde danken voor het willen aanhoren van Mijn gesprek en voor al uw weldaden en bloemen, gegeven aan deze plaats.
Door de gewijde handen van Mijn Priesterzoon wil Ik u gaarne Mijn Moederzegen aanbieden.
God zij geloofd !
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief