20 maart 1986 – 14.10

Mijn kinderen, de wet op euthanasie beroert velen van u.
Hebt u als Christenmens niet geleerd, dat Jezus geleden heeft tot in Zijn dood ?
In den Hof van Olijven bad Jezus : “Vader indien het mogelijk is, neem dan dit lijden van Mij weg !” Maar de Vader nam de kelk van het bitterste lijden aller tijden niet weg van Zijn Enige Eigen Zoon. Tot op de bodem moest Jezus de kelk ledigen tot voldoening aan Zijn Vader om de zonden van de gehele mensheid. Jezus Zelf toch bij uitstek heeft het meest ondragelijke lijden aller tijden op Zijn Schouders genomen om aan de Heilige Wil van Zijn Vader te voldoen.
Wanneer het meest ondraaglijk lijden van de Heer voor u van onschatbare waarde is geweest, zou uw eigen lijden dan van weinig of geen betekenis zijn geweest ?
Of, om beter te begrijpen, zou dit de mensen het recht geven in te grijpen in Gods bedoelingen door euthanasie toe te passen ?
Het antwoord op deze vragen is, dat uw lijden en dat van uw dierbaren wel terdege van grote waarde is, en voor uw eigen heil, en als uw offer aan God, om daardoor zielen voor de Hemel te winnen.
Paulus de Apostel wijst erop, dat gij moet aanvullen wat er aan het lijden van Christus ontbrak. Hij bedoelt hiermede niet, dat de dood van Jezus onvoldoende was, maar dat ook u moet lijden om aan de verlossing deelachtig te worden. Hieruit volgt de leer van de RK Kerk, die onderscheid maakt tussen actieve en passieve euthanasie.
Actieve euthanasie is het doelbewust beeindigen van het leven van een mens die opgegeven wordt bij een bepaalde ingreep.
Dit blijft altijd verboden, evenals abortus en is ook moord.
Passieve euthanasie is het staken van medische apparatuur van een stervende, omdat alle toegepaste mogelijkheden geen uitkomst biedt.
De wijze waarop euthanasie door een aantal groepen wordt gepropageerd, duidt er opnieuw op, dat het moderne heidendom in opmars is en het heeft den schijn, dat het Christendom op de aftocht dreigt te geraken.
De mens heeft zich op een hoog voetstuk geplaatst toen de duivel hem influisterde : “mensenrechten zijn nu gelijk aan de rechten van God de Vader. Voor deze grove zonden wordt bitter lijden gevraagd aan de mens die zich hiervoor offert. Deze ziel is in uw nabijheid.
Vraag op uw beurt volharding voor dit opgedragen lijden en kracht om het te volbrengen.
Bidt vanaf vandaag minstens aan statie van de Kruisweg die Uwen Heer moest gaan, maar wilt gij Hem geheel volgen, dan 14 staties overwegen. Kinderen neem daarom het gebedenboekje van de Kruisweg, welke hier in Mijn Hofke u zal worden aangeboden. Dan pas zal, als u de woorden goed ter harte neemt, het lijden van Jezus beter tot u doordringen.
Mijn Priesterzoon die u zegent zal Ik gadeslaan en Zijn Heilige Zegen met Mijn Moederliefde aansluiten door Mijn Hart voor u open te stellen.
Ga in vrede, dan zal deze zegen op u rusten !

Aanmelden voor de nieuwsbrief