24 oktober 1985 – 14.30

Een goede moeder houdt van haar kinderen en zal u steeds weten aan te sporen tot liefde en eensgezindheid. En waar kan men dit vinden?
Wel…als men bidt, maar dan moet het niet alleen blijven in smeken, alleen verlangen of te knielen. Ook nu op dit ogenblik roept jullie aller Moeder : bidt, bidt veel, bidt het Rozenkransgebed en niet alleen in deze maand, maar doe het elke dag. Want….dan zult gij telkens weer God ontmoeten als gij Hem smeekt: “en vergeef ons onze schuld !”
Iedere mens heeft zijn fouten. Als je dit alles overziet lijkt het beter te werken aan het goede en positieve en geen tijd te verdoen in klagen. Elke zonde kan u vergeven worden. Het begin van elke Eucharistieviering nodigt u uit uw zonden te belijden.
Ook deze Paus, Uwen Opperherder Joannes Paulus, legt regelmatig de indruk op de onvervangbare betekenis van het Sacrament van boete en verzoening, de biecht.
Om de biecht naar waarde te schatten zijn, naast vele andere inzichten, twee dingen noodzakelijk, zondebesef en een juist begrip van de Kerk en Haar Sacramentaliteit. Fouten, tekorten en kwaad kunnen talloze oorzaken hebben en ten dele buiten uw schuld liggen. Maar vaak is er het moment, dat de mens persoonlijk instemt en zelf daardoor verantwoordelijk is. Die keuzemogelijkheid maakt juist uw waardigheid uit. Dit eigen falen zult u des te helderder onder ogen zien, naarmate u meer in het bewustzijn van Gods aanwezigheid leeft.
Terwijl Jezus u Gods Goedheid en Liefde openbaart, toont Hij u tegelijkertijd je eigen zondigheid. En toch wilt ge God in de ogen zien. Dat vraagt toch immers om verzoening en algehele vergeving? Die kunt gij uzelf niet geven.
Bidt daarom om door Gods Barmhartigheid en Vredelievendheid van alle straffen gevrijwaard te mogen zijn.
Bidt op de eerste plaats voor uzelf, dat ge een goed Christen moogt zijn. En als ge deze mijlpaal hebt bereikt, bidt en vraag God om erbarming voor uwen evenmens.
Zie vaak op naar het Kruisbeeld. De H.Vader de Paus draagt met Zijn Staf mede het Kruis van Christus. Hij wordt eraan herinnerd als Hij in vol ornaat voortschrijdt onder zijn schapen.
Deze grote Herder omhelst steeds het Kruis met beide handen als hij luistert naar het Woord van God of naar de noodkreet van een arme ziel.
Hebt u deze Herdersstaf ooit goed in u opgenomen ? Christus hangt aan het Kruis en de Onderbenen van deze Gekruisigde Verlosser en Zaligmaker kunnen het Bovenlichaam niet meer dragen. De Knieen knikken door, omdat de doodstrijd intreedt en het lijden steeds meer ondragelijker wordt.
Wanneer u nog niet in het bezit zijt van zulk een nagemaakt klein kruisje, doe er dan alles voor om het dicht bij u te dragen. Het zal u niet alleen herinneren aan Jezus’ Lijden, maar ook aan den aardse Herder, Joannes Paulus, uw voorbeeld. Het zal u des te vuriger aansporen tot gebed en meditatie.
Zelfs vanuit deze plaats, waar Ik tot u spreek kunt ge dit Pauskruisje bekomen. Naast de zegen van de huidige Paus, heeft Pater Pio en Uw Moeder hier de zegen en aanraking door Zalving aan dit kruisje toegekend. Talm daarom niet om ook zulk een relikwie mee naar huis te nemen om uw woning die bescherming te geven die hieraan verbonden werd, speciaal op 8 september, de dag Mijner Geboorte. Houdt dit kruisje vast als u thuis den Rozenkrans bidt, dan zult u zich geborgen weten en uw gebed zal in velerlei gevallen verhoord worden.
Laat de liefde u tot God brengen, tot het zoeken van God.
God zoeken is een levenstaak, het is de diepste hartsbehoefte, het is een nooit gestild, een altijd zoet verlangen.
God zoeken is de honger die u drijft, het is tegelijkertijd de kracht die u verheft. Die zucht en dorst naar God voert u ook ongedeerd langs talloos vele gevaren van zonden en allerlei gehechtheden heen.
Misschien hoort gij vandaag voor het allereerst hier Mijn gesproken Woorden, maar weet, dat Ik spoedig wederkeer.
Bidt, bidt het Rozenkransgebed, dan zal Ik u vergezellen en zegenen wanneer Mijn Priesterzoon u allen zegent. Ook aan hem is Mijn Moederzegen ! Tot spoedig !

Aanmelden voor de nieuwsbrief