4 januari 1987 – 14.00

Kinderen, luister naar hetgeen Ik u vandaag te zeggen heb.
Allereerst wil Ik Mijn welgemeende dank uitspreken aan Mijn secretaresse voor de snelle afwikkeling en het verzenden van Mijn laatste Boodschap. Door met zulk een geestdrift te arbeiden hebben de meesten van Mijn kinderen deze oproep nog voor de Gezegende Kertsdagen in hun bezit gekregen. Ook prijzenswaardig is het te vermelden, dat velen huis aan huis deze Kerstboodschap door de brievenbussen lieten glijden om ze op tijd, met een nooit aflatende houding, Mijn smeekbeden rondbrachten. Weet, dat Uw Moeder dit hoog waardeert. Moge het Jaar wat nog zeer jong is, u Zalig en Vredevol begeesteren.
Wees lief voor elkaar, voor alle volkeren, dan zal er vrede zijn.
Als gij meent God lief te hebben, let dan op of gij uwen evennaaste bemint. Want gij kunt uwen medemens niet haten als gij zegt veel van God te houden en Zijn Moeder lief te hebben.
Liefde en haat kunnen niet samengaan.
Liefhebben wil niet zeggen, dat gij de moordenaarshanden beminnen moet, maar wel is het uw plicht voor hen te bidden, zodat hun haat voor die ander verdwijnt.
Als gij liefhebt zult gij geen dreigementen ten uitvoer brengen, zo zullen boodschappen met dreigende inhoud nimmer van de Hemel zijn.
Er zijn circulaires in omloop met dreigementen aan Kardinaal en Bisschoppen en deze zouden aan een Priester gegeven zijn door Onze Lieve Heer.
Bidt voor deze arme ziel die zichzelf bedroog.
Ook al zouden zulke boodschappen dan werkelijk gesproken zijn door Hem, de God van Liefde, om over te brengen aan Kardinaal en Zijn Bedienaren, zal Hij nooit de mens opdracht geven deze in de openbaarheid te sturen. Heeft Christus Zelf niet het Sacrament van de Biecht overgedragen aan de Herders van Zijn Volk en Hun het gebod gegeven dat elke belijdenis van de penitent onder strikte geheimhouding valt ?
Hoe zou Hij dan gedogen, dat het kwaad van een ander de wereld in moet en beschreven.
Wel zijn er vele dingen die teruggedraaid dienen te worden, zoals vooraleerst de eerbied voor Het Allerheiligste Sacrament in kerken en kapellen.
Lof en eer brengen aan Jezus, Het Hoogste van alle goed.
Hoe meer de tijd Zijner Geboorte naderde des te vuriger verlangde Jezus om in de wereld te verschijnen.
Hoe meer het Kostbaar ogenblik der H.Communie nabij is, des te dringender spoort Jezus u aan, tot Hem te komen.
De wereld bereidde Hem een kribbe, welke Hij aannam, omdat Hij van begeerte brandde de ellende der mensen te delen.
Wanneer Hij door de Heilige Communie Zijn intrek wil nemen in uw hart, kiest Hij wederom de laagste plaats. Onderwerp u volkomen aan de beschikkingen Zijner Voorzienigheid, hetzij gij hoog of laag geplaatst wordt; wat maakt het, indien Zijn Hand u maar geleidt en Hij maar bij u blijft.
Biedt Hem uw hart aan als de wieg, waarin Hij moge rusten en uw oefeningen van deugd als de windsels, die Hem geestelijkerwijze omkleden.
Als Jezus Zichzelve als Offerbrood aan u schenkt, doet God u in Zijn eeuwige bezigheid de aanschouwing van Zijn Welbeminde Zoon delen. Is er éne gunst zo groot als Deze en kan God u nog hoger verheffen ?
De wereld draagt Den Schat, welke de Kribbe bevatte in haar midden, doch zonder Dien te kennen.
De grootste ramp, waarmee geen andere vergeleken kan worden is, Jezus Christus niet te kennen.
Weinigen vinden Hem in Het Tabernakel, omdat maar weinigen over zichzelf waken en in het gebed Zijn Komst op Het Altaar verbeiden, weinigen horen de Stem der Engelen, welke hen uitnodigt de werken des Heren met hen te bewonderen.
Treedt met een zuiver hart, met eenvoud, liefde en heilige vreugde den Stal van Bethlehem binnen, waar Het Offer rust en Het Hart van Het Goddelijk Kind van begeerte naar uwe Zaligheid brandt.
Bidt God den Priester in uw nabijheid te zegenen, want Hij leeft als een Geliefde Zoon onder u.
Deze morgen hebben Pater Pio en Uw Moeder deze plaats betreden om de Beeltenissen van de Toren van David te zegenen, welke gisteren door de vaardige handen met goud zijn bewerkt en hierheen gebracht. Deze zoon van Mij doet in stilte meer goed dan u wellicht over hem denkt.
Weet u het nog waarover Ik sprak : “de liefde”!
Als gij elkaar liefhebt zal de haat ver van u wijken.
Ook Jezus heeft u lief en zal door de Handen Mijner Priesterzoon u allen zegenen. Doet dit als gij enigszins kunt, knielende, want Hij vertegenwoordigt Christus.
Ik zal u allen sluiten in Mijn Armen om u te bergen in Mijn Moederhart.
Vrede zij met u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief