19 mei 1986 – 14.07 2e Pinksterdag

Kinderen niet allen zult u op de hoogte zijn wat voor leed Het Heilig Hart van Jezus en Het Mijne gegriefd werden op de dag, die de Kerk viert als opvaren van Jezus Christus na Zijn Smartelijkste Lijden en Dood.
Door Zijn Verrijzenis wordt 40 dagen daarna Hemelvaart gevierd.
In de grootste stad het dichtst gelegen bij deze plaats, Mijn Hofke, lieten vrouwen die zich nog durven noemen religieuzen, uitgerekend op deze dag het andere gezicht van de Kerk zien.
Deze, zich noemende Katholieken meenden het beste te vertonen door het Sacrament van het Heilig Priesterschap te schenden door het belachelijk te maken. Zij gaven zich uit als bisschop, door hun handen op te leggen aan een ook vrouwelijke “wijdelinge”.
Van deze manifestatie hebben alle Bisschoppen zich gedistancieerd.
Ondanks de van tevoren bekendmaking van wegblijven dezer Herders, gingen toch nog vele priesters met genoegen naar de plaats waar Mijn Beeltenis de tocht maakt door de straten en dat de titel voert als “Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch”.
Als een Priester of religieus niet luisteren willen naar hun Bisschop, zijn zij in strijd met de leer der Kerk die de Paus voorhoudt te beleven.
Bidt daarom hiervoor Mijn lieve kinderen en geef de duivel geen kans nog meer mensen op het dwaalspoor te brengen met te stemmen op de verkeerde partij.
Ik heb u allen gevraagd alleen te kiezen voor “God met ons”, welke u aantreft op lijst 20. Is er voor u geen gelegenheid om uw stem daaraan te geven, blijf dan thuis.
Indien het toelaatbaar voor u is, steun dan vooral door gebed en indien mogelijk door giften, zodat deze partij “God met ons”, eens mag zegevieren.
Blijf bidden en bemin elkander.
Echte openbaringen kunnen niet in tegenspraak zijn met de leer van de Kerk. Het is dezelfde H.Geest Die de Kerk leidt, Die aan sommige uitverkorenen openbaringen doet. Jezus zei tot de eerste leiders van de Kerk : “Wie U hoort, hoort Mij !”
Wie zich dus verzet tegen de autoriteit van de Paus en tegen de leer van de Kerk, verzet zich tegen de H.Geest.
Als u ooit tot Hem, moogt bidden dan is dat nu wel en zeg dan : “Kom Heilige Geest, daal in dit uur in onze harten neer, daal neer in de sidderende Kerk van ons land. Daal neer in de harten van alle mensen die door het H.Doopsel kinderen van het Licht geworden zijn en ontsteek in hen het vuur Uwer Liefde !”
In het plan van God is het Sacrament der Biecht een bijzonder werkdadig middel voor de geestelijke groei. Door Goddelijke beschikking is zij het onontbeerlijk middel – minstens wat het ernstig verlangen betreft het te ontvangen – voor de gelovige die verlangt tot God terug te keren, wanneer hij gevallen is in een zware zonde.
Daarom heeft de Kerk de eeuwen door, daarbij de Wil van Christus vertolkend, de gelovigen altijd opgewekt, dit Sacrament dikwijls te ontvangen, ook ter vergeving van alleen nog maar dagelijkse zonden.
Niet allen hebben de Boodschap welke Ik gaf op 11 mei ontvangen en daarom nog niet gelezen.
Samenwonen of niet, maar toch komen tot geslachtelijke betrekkingen voor het huwelijk blijft altijd zonden, ook als er sprake mocht zijn, dat men gemeenschap bedrijft door liefde voor elkaar hebbende.
Het blijft het schenden van de tempel die het lichaam is van elke mens. Uw lichaam is de Tempel van de Heilige Geest.
Zeker is de vergiffenis van de dagelijkse zonde ook door andere middelen te verkrijgen, sacramenteel of niet.
Als in het huwelijk de man zijn vrouw dwingt om te paren, al mocht dat met geweld gaan, doet alleen de man geen goed, daar hij zijn wederhelft oneerbaar aanvalt, maar met geslachtelijk verkeer buiten het huwelijk, al is er dan sprake van liefde voor elkaar, zondigen beiden tegen het 6e gebod.
Het belijden van deze zonden, met de bedoeling daarvan de sacramentele vergiffenis te verkrijgen, helpt de mensen inderdaad bijzonder zich bewust te worden van hun toestand als zondaars voor God, met de bedoeling zich te beteren; zij streven ernaar op aller persoonlijkste wijze de bemiddelende taak van de Kerk te ondekken, die als werktuig handelt van Christus, tegenwoordig voor hun verlossing.
Kinderen, een persoonlijke biecht is nodig bij een grove zonde, want geen enkele biecht-celebratie voldoet om vergeving te bekomen.
Bidt en blijf bidden voor de mens die het niet zo nauw neemt, zelfs Priesters tonen geen tijd meer voor de oorbiecht, al is deze nodig in bepaalde gevallen.
Zorg dat uw lichaam de tempel kan zijn van de Heilige Geest en vraag Hem Zijn kracht en sterkte om te durven belijden.
God zegene u door Mijn Priesterzoon !

Aanmelden voor de nieuwsbrief