28 maart 1986 – 15.00 Goede Vrijdag

Kinderen, overweeg vaak het bitterste Lijden van Jezus de Godmens.
Velen vragen zich af : Zou O.L.Heer nu nog kunnen lijden ?
Een God kan toch niet lijden. Het is toch immers eeuwen al verleden tijd, dat Hij den Kruisdood stierf voor alle mensen ?
De meesten zien dit Lijden als een steeds terugkerend symbool.
En toch kinderkens, Jezus lijdt ook nu nog.
De gevoeligste smart van Jezus gedurende de 40-dagentijd was de volkomen verlatenheid, welke Hij van den kant van Zijnen Hemelsen Vader en van dien der mensen ondervond. Hij openbaarde ze dan ook door een luiden kreet : “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten ?”
Overweeg deze enige klacht welke Jezus aan het Kruis uitte.
Hij vraagt Zijn Vader naar de oorzaak dezer bittere verlatenheid. Zou Uwen Goddelijke Verlosser uit het Tabernakel niet een bijna soortgelijke klacht kunnen doen horen ?
Ook voor uw hart is het de gevoeligste smart, niemand te zien deelnemen in uw lijden en de bitterheid ervan deze allaan te proeven en nergens een hart vinden dat uw leed begrijpt.
Zoek uw kracht in uw kruis en in het Tabernakel. Als u door de grote moeite die de beoefening der verschillende deugden u kost, – eraan toe bent de moed te verliezen -, steekt Jezus u van het Altaar de Hand toe; maar slaat gij Zijn hulp af, dan wijst Hij u op Zijn bitter Lijden en Sterven.
Hieraan hebben wij de liefde Gods gekend, dat Hij Zijn leven voor allen gelaten heeft. Hoe gelukkig zoudt gij wezen wanneer de Gekruisigde Jezus zo zeer uw harten vervulden, dat gij aan niets anders dacht als aan Zijn Liefde en Smarten.
Hij heeft eens Zijn Leven gegeven en al Zijn Bloed vergoten om u te verlossen. Hij heeft de dood overwonnen om steeds voor u te leven en Zich voortdurend uit liefde voor allen te kunnen opofferen.
Hij deelt u met Zijn Goddelijk Vlees en Bloed Zijn Leven mee om het bovennatuurlijk leven midden in de gevaren der wereld in u te onderhouden.
De liefde die Jezus altijd voor u heeft, maar bijzonder tijdens Zijn Heilig Lijden, dringt u, Hem boven alles te beminnen.
Het is onmogelijk Hem niet te beminnen als gij bij het bidden van de Kruisweg overweegt, wat Hij voor u gedaan heeft.
Waar vindt gij zulk een mens, die eenzelfde lijden voor u over heeft ?
Beschouw daarom met de ogen des geloofs Uwen Verlosser.
Kus in den geest de Wonden van Zijn Handen en Voeten.
Nader eerbiedig tot de Wonde van Zijn Hart…..
Vang enige druppelen op van Het Bloed, Dat eruit vloeit.
Laat vaak deze smeekbede over uw lippen komen : “Kom o Heer en neem bezit van mijn arm hart, vervul het met Uwe Tegenwoordigheid, want het wenst vurig U te bezitten en U oprecht te beminnen.”
Dank Hem, daar Hij u door de Heilige Communie aan de verdiensten van Zijn Lijden deelachtig maakt en wel in die mate, dat wanneer gij den moed zult hebben Zijn Kruis te helpen dragen, u nimmer de genade zal ontbreken uzelve met Hem op te offeren en tegelijkertijd de geneugten van Zijn Hemels Feestmaal te smaken.
Laat Hem Zijn Verlossingswerk in uw hart voltooien door u de vruchten van Zijn Lijden ruimschoots te doen ondervinden.
Vraag Jezus om te kunnen blijven bidden met een diep geloof en Hem te kunnen smeken : “Heer vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij proberen onze schuldenaren te vergeven, evenals U ons alles vergeeft in Uw Verlossingswerk door het Heilig Sacrament van de Biecht !”
De oorbiecht moet geschieden bij grovelijk God beledigd te hebben.
Met een zuivere ziel kunt gij, met Christus Die verrezen is de derde dag na Zijn Dood, een vreugdevolle Pasen tegemoet gaan en verder in vrede te leven met allen.
Vanaf Het Kruis heeft Jezus u allen aan Mij toegekend, als zijnde Mijn kinderen. Weet daarom, dat Ik u liefheb, evenals Jezus u blijft beminnen.
Blijf Hem daarom trouw tot in de dood en neem Mijn Woorden serieus, dan zal de genade aan u overvloedig zijn.
Vrede zij u !

Dit wil Ik u verder nog mededelen :
Elisabeth zag Het Kruis waaraan Mijn Zoon hing met al Zijn Smarten en de vele Wonden.
Naast en rondom de Lijdende Godmens waren de Engelen om Het Bloed van Zijn Hartewonden in de Kelk op te vangen, om dit Allerkostbaarste wat Hij naliet, over de gehele aarde te doen neerstromen.
Onder Het Kruis van Mijn Geliefd Kind stond Ik aan Zijn Zijde als de Moeder van Smarten.
Mijn Hart weende van droefheid en tevens van innige vreugde, omdat het Verlossingswerk van Mijn Enige Zoon en Kind nu volbracht en aan Zijn Voltooiïng was.

Aanmelden voor de nieuwsbrief