27 oktober 1985 – 14.15

Mijn kinderkens, wat zijt ge klein en een nietig wezen tegenover de Godmens Jezus Christus.
Het Rijk Gods blijft voor u allen een toekomstdroom, een inspirerend ideaal. Daar wil elke mens naar toe. Het moet mogelijk zijn, dat mensen zo met elkaar omgaan.
In het Rijk van God worden andere maatstaven gehanteerd. Daar wordt wat je waard bent niet afgemeten aan je positie en aan je bezit, aan wat je presteert of aan wat je bereikt hebt.
Het gaat in het Rijk Gods om wat je bent. Of je er bent voor anderen, of je iets van Gods Geest ademt. Hoe vaak bidt men : “Almachtige God, ontferm U over ons !”
Toch moet je ook anders kunnen bidden en wel met deze woorden : “Ik zal U helpen God “. Want God heeft mensen nodig.
God werkt door u. Daarom zult gij bidden : “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel “!
Gij zegt daarmee, dat gij Gods Wil aanvaardt.
Vergeet dan uw klachten als de Heer een offer van u vraagt.
De wereld dreigt zich steeds weer te verrijken op de buitenkant van het leven.
Samenvattend zou Ik willen zeggen : bidden kan je helpen om je eigen verantwoordelijkheid op het spoor te komen. Wat wordt er in deze situatie van je gevraagd ? Durf je u daarvoor open te stellen, in alle eerlijkheid ? Ga je datgene wat van je gevraagd wordt niet uit de weg ?
Bidden kan een uiting zijn van betrokkenheid op mensen en op gebeurtenissen. Door te bidden uit ge uw betrokkenheid, verdiep je die betrokkenheid. In zoverre kan bidden je behoeden voor een levenshouding die sterk ik-gericht is.
Is bidden niet veelal op uzelf gericht ? Ge hebt zo’n nood en vraagt en smeekt God om uitkomst voor u. Maar moet ge niet veeleer bidden en smeken voor die ander, die het veel moeilijker heeft dan u ?
Bidden kan je ook helpen om allerlei dingen te relativeren, betrekkelijk maken. Bidden kan ook uiting zijn van grote betrokkenheid, maar tegelijk van onmacht om iets aan de situatie te doen.
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede !
Deze drie beden zijn geschreven in wensvorm. En toch de laatste van deze drie, Uw Wil geschiede, is zo moeilijk, want het is een belofte, goed vinden wat God doet.
Dikwijls vindt men Hem een te strenge God. Waarom die haat en nijd?
Hij zou toch met maar aan woord te zeggen bereiken, dat alles vrede is, dat alles goed komt, dat er geen oorlog heerst, dat de vijandschap wordt verdreven.
God houdt van u. Hij houdt van elke mens, ook van het wezentje, dat nog niemand kent, maar wel al aanwezig is.
En wie moordt de kleinste, onschuldigste mens uit ?
God niet, maar de mens. God wil leven, de mens vraagt de dood. Het doden van een mensenkind.
Dieren worden beschermd, daar worden onnoemelijk grote bedragen bij elkaar gepraat om hun een waardig bestaan te laten, maar de mens moet ruimen, voor hem is geen plaats op deze wereld.
Bidt kinderen, bidt en vraag God om vergeving.
Laat de Rozenkrans stralen in het licht rondom de Toren van David. Laat deze stralenkrans de redding zijn van aan arme mensenziel. Laat Hem, de Redder van Gerechtigheid bestraffen waar geen vergeving mogelijk is.
Laat Michael, de grote Strijder en Dienaar Gods voor deze kleine mens in wording opkomen, zodat hij de pijnen niet voelt die zijn eigen moeder hem aandoet.
Bidt daarom tot God, dat Hij Zijn toorn laat schallen over de gehele wereld. Hij zal de Redder zijn van de arme, een Vriend voor hem die niemand heeft. Voor de kleine mens is Hij bereikbaar, de rechteloze geeft Hij hoop.
Hun bloed is kostbaar in Zijn Ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Moge God u zegenen door de hand van de Priester en Uw Moeder zal met u zijn. Deze hoop geve u God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief