26 januari 1986 – 14.15

Mijn kinderen, in veel dingen ziet gij geen uitkomst meer.
Het lijkt wel of alles om een of andere reden totaal is vastgelopen. Maar troostend bij allerlei angst om de toekomst, geruststellend om persoonlijke onrust of God wel over u tevreden is, blijft het getuigenis van de Heilige Geest. Uiteindelijk is alles in uw voordeel, het breekt niet af, maar het bouwt op… gij gaat niet de afgrond of de duisternis in, maar gij stijgt en gaat de dageraad tegemoet.
Op deze éne voorwaarde, dat gij God liefhebt. Die voorwaarde is niet moeilijk te vervullen. Iedereen kan hiermede op elk willekeurig ogenblik beginnen. En weet Mijn kinderen, wat van God afvoert, behoort bij de werken van de duisternis, maar wat met Hem verbindt in liefde en vertrouwen geeft ook inwendig licht en nieuwe moed.
De gedachte aan eigen waardeloosheid of ontrouw misschien ?
Maar is Hij niet steeds bereid u te vergeven ? Gij moet uw hart geruststellen voor Hem, ook als uw hart u aanklaagt; want God is groter dan uw hart en Hij weet alles. Terwijl gij meent, dat zorg, werk en onrust en de bittere teleurstelling bij de mensen opgedaan, u zou verbitteren en daardoor verwijderen van wat waardevol en heilig is, blijkt toch, dat ook dit naar Hem toeleidde.
Ook ziekte, misverstand, zware verliezen in aanzien of in geld, zij hebben, als gij naar Hem blijft opzien, u niet voorgoed doen afdwalen, Hij leidt alles weer ten goede. Dat is de wonderlijke werking van Zijn geheimzinnige en toch soms zo duidelijk waarneembare Voorzienigheid.
Hij heeft u getroost bij elke smart. Gij zijt weliswaar moedeloos bij verdriet om iemand te moeten afstaan die u dierbaar was. Terecht mag u wenen. Jezus heeft ook Zijn tranen meermalen laten vloeien toen Hij op aarde vertoefde en de mensen God de rug toekeerden, omdat zij het wel zonder Hem konden. Ook nu nog schreit Jezus’ Harte om het verlies van zoveel zielen.
Mocht gij uwen broeder of zuster niet goed gezind zijn, of wellicht verloochenen, is dat een doorn in het Hart van Uwen Heer. En alwie Jezus pijn toebrengt raakt tegelijk ook Zijn Moeder.
Hij behoedt u nog steeds, want waarom zou Hij Mij naar de aarde zenden ?
Hij blijft u via Mij voortstuwen, telkens is dit bij een kromming van de weg nog zichtbaar, als gij maar even terug wilt blikken op uw leven.
Dit mag u daarom ook met vertrouwen vervullen voor de toekomst.
Hij blijft steeds bij u als u er Hem om vraagt. Hij zal uw geloof verdiepen. Hij zal u weer troosten zoals Hij alleen dat doen kan. Hij zal u doen standhouden en doen voortgaan. Het gaat tenslotte om het beeld, dat Jezus u in Zijn leven voorhoudt.
Maar ook daarin helpt God u, de liefde van de Godmens en de stuwkracht van de H.Geest. Want die Hij vooruit heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon.
Wat zult gij hieraan toevoegen ?
Wanneer God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn !
Wij weten, dat het vertrouwen en de liefde in het leven onmisbaar zijn. Ze zijn onmisbaar voor uw geestelijke gezondheid, ze zijn dringend nodig voor uw geestelijke groei.
Telkens wijs Ik u op die grote belangrijkheid van welwillend te zijn, goed en geduldig, beleefd en voorkomend voor de mensen in uwe onmiddelijke omgeving. De God van geduld en vertroosting schenke u dan de geest van onderlinge saamhorigheid en eensgezindheid, naar het voorbeeld van Jezus. Als God u dan geduld geeft en u troost – want beide zijn een gave van Zijn Goedheid – tracht dan in die gesteltenis ook eensgezind te zijn met anderen.
Het is zo gemakkelijk, in het bezit van die inwendige vreugde, goed te zijn voor anderen, uw eigen verlangens even te doen zwijgen, uw medemensen te helpen door uw hartelijkheid en uw belangstelling.
En hebt gij het daar nog moeilijk mee, kom dan bij Me en roep Mij bij Mijn Naam. Het woordje “Moeder” treft ook Mijn Hart en Ik zal dan niet alleen luisteren, maar u overal volgen en u helpen waarin de Vader Mij laat begaan.
Ook vandaag wil Ik u Mijn Moederzegen geven, zodra Mijn Priesterzoon het gebaar en de woorden naar u richt.
En zo zal Ik altijd met u zijn !
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief