1 mei 1986 – 14.10

Kinderen, luister wat Ik u te zeggen heb.
Opnieuw heeft de Vader Mij naar u gezonden, omdat gij behoeftig zijt naar enige troostwoorden van Uw aller Moeder. Jezus geeft Mij als opdracht u Zijn Liefde mede te delen en laat u zeggen : “Ik heb u uitverkoren uit het midden der wereld”.
De Heer richt Zich hier blijkbaar tot u allen. Zijn Blik dringt door de eeuwen heen, Hij ziet temidden der elkander opvolgende geslachten de zielen, die Hij door vrijwillige liefde heeft uitverkoren.
Nooit kunt gij Hem genoeg danken, dat u er aan van bent.
Gij schreit en weent terwijl de wereld zich verheugt. Zij ziet uw nood niet, wil zelfs niet luisteren naar al uw verdriet. Zij laat u alleen achter en gij voelt die verlatenheid.
Het dierbaarste wat je bezat werd je ontnomen. Wie heeft er nog de ware liefde voor u ? Ik ken uw smarten en al uw tranen die gij bij het vallen van de nacht laat vloeien.
Gij staat alleen in het leven en voelt u gekwetst. Het verdriet, wat u hebt, voelt de mens om u heen niet aan. Gij moet alleen verder. Wat een verlatenheid !
Heeft het nog zin om verder te gaan ? Wie zal Mij helpen in deze grote nood ? En waarom ging het geluk van mij heen ? Moet ik dan steeds opnieuw en elke dag weer het grote kruis torsen ?
Waarom heeft de Heer mij dit lijden gezonden ?
Moet ik nog bidden, als het dierbaarste wat ik bezat nooit meer naar me toekomt ? Waarom moet ik zo lijden terwijl het die anderen zo goed gaat. Wie heeft er nog een greintje gevoel van medelijden?
De wereld is aan jachtende partij. Men kent geen tijd om de nood te zien van zijn medemens, hij moet zichzelf maar redden, want ook hij kreeg handen en voeten om te arbeiden en alzo in leven te blijven.
Kinderen, gij zijt broeders en zusters van Jezus Christus. Daarom zijt gij ook aan familie en allen hebt gij aan Hemelse Moeder Die u begrijpt en kent, Die uw blikken ziet wanneer gij tuurt naar de avond die onvermijdelijk komt en gij zit daar in het donkere hoekje van een kamer waar niemand je ziet.
Deze ontbering van troost is een pijnlijke beproeving, maar zorg dat de geest des geloofs in u levendig blijft.
Weet, dat Uw aller Moeder al je noden voelt. Ik ken je verdriet, je tranen en de pijn van je verlatenheid, uw ziekte en de smart van het uitzichtloze naar betere tijden.
‘t Is evenwel niet goed voor u steeds maar vertroostingen te ontvangen, maar ‘t is goed ze soms te ontberen, de ziel wordt daardoor gezuiverd en versterkt.
Beklaag uzelve niet als u het leed van uw medemens kent, nog steeds denkt de mensheid het allemaal af te kunnen zonder God.
De kennis van de mens gaat met rasse schreden vooruit, de ene ontdekker is al groter dan die ander. De uitvinders van de kerncentrale heeft de macht schijnbaar in eigen hand, ze zijn zo kundig, al is het alleen maar om zijn vijand te verslaan.
Hij wil de grote man genoemd worden en de roem van de mensen streelt hem. De vreugde die de ware is, komt voort uit de inwendige vrede en deze uit de liefde Gods.
God beminnen is het wezenlijk geluk, dat niemand ons kan ontroven.
Indien gij God bemint, Zijn Rijk waarlijk zoekt, zal de vreugde des harten, die eeuwig duurt, uw deel zijn.
Het leven is bezaaid met smarten en kruisen, die tranen doen vloeien. Maar ook weent gij dikwijls om niet gegronde beweegredenen.
Eén enkele belediging Gods moest u grotere droefheid veroorzaken dan enig ander leed ! Vreest gij niet vaak uzelf geweld aan te doen? Benijdt u niet diegenen in de wereld, wien het geluk schijnt toe te lachen ?
‘t Is een schijnbaar geluk, indien het niet op de deugd is gegrondvest. Het verdwijnt ineens op een tochtje van tegenspoed, zonder een spoor van zich achter te laten.
Gelukkig is de ziel, die diep doordrongen is van de waarheden des geloofs, zij gaat door het leven met vaste tred, temidden der stormen; elke dag brengt haar nader tot de Hemel waar alle droefheid voorbij is en waar de vreugde en de vrede Gods in volle mate haar deel zullen zijn en eeuwig zullen blijven.
Wanneer u het moeilijk hebt in gezin of bij uwen arbeid, neem dan uw toevlucht tot Vader Jozef. Hij zal u bij den Hemelsen Vader aanbevelen en nimmer zult u tevergeefs een beroep op Hem doen als het de Vader behaagt.
Kinderen blijf elkander zien in het licht van het geloof en laat uw liefde niet verloren gaan die elke mens bij zijn geboorte heeft meegekregen. Als gij liefhebt zal de Heer u meer nabij zijn en gij zult in Zijn Liefde delen.
Wederom neem Ik afscheid en zal uw noden niet onberoerd laten, maar God de Vader zal u zegenen door het gebaar van Mijn Priesterzoon.
Ga in vrede en doet alles wat de Herder van Zijn schapen verwacht.

Aanmelden voor de nieuwsbrief