Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

12 mei 1985 – 05.00

Mijn kinderen, de Grote Zoon van Gods Kerk die heden uw land bezoekt, rekent op uw aller gebeden om de dagen van het land, waarin Hij thans verblijft, door de Hemel beschermd te zullen worden voor Zijn leven. Voor het Godsrijk wenst Hij Zichzelf...

Lees verder
26 mei 1985 – 14.10

Wees niet bevreesd Mijn kinderen en ook niet verwonderd, dat moeilijkheden u treffen in het leven. Want iedere vorm van lijden is een begenadiging en tevens een waarschuwing van God. De beproevingen die u treffen kunnen allerlei vormen aannemen...

Lees verder
15 augustus 1985 – 06.10

Gegroet Mijn getrouwe kinderen ! Reeds vroeg in de morgen ben Ik naar de aarde gekomen om u wederom den weg te wijzen, die Christus ons is voorgegaan. Wees lief voor elkander, dan zult ook gij bemind worden. Gij weet echter, dat men u zal haten...

Lees verder
3 mei 1984 – 14.15

Wanneer ge Mij zult roepen zal Ik heel dicht bij U zijn om U te overstelpen met Mijn Liefde. Het is goed dat iedereen het weet; als Ik U zeggen wil, dat het Hart van Mijn Zoon Jezus verlangt, dat gij het alle vrijheid zoudt geven om tussen Zijn...

Lees verder
6 mei 1984 – 14.10

Kinderen, Ik ben niet tot U gekomen om U vrees in te boezemen, maar om U te overtuigen, dat Ik de waarheid spreek. De woorden, die gij vernemen zult, zijn die van Uw Moeder, de door God “Gezondene”. Niemand is gelukkiger dan wie God...

Lees verder
17 mei 1984 – 14.20

Mijn geliefden bidt ! dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in de liefde. De liefde is de wortel waaruit men alle levenssappen putten kan. Zij is het fundament waarmee een waardig bestaan wordt opgebouwd. Als de liefde afwezig is of als...

Lees verder
20 mei 1984 – 14.10

De Heer sprak over de vreugde bij Gods Engelen over de éne zondaar die zich bekeert, maar dan over degenen, die geen bekering nodig hebben ! Soms bereiken mensen, meestal op oudere leeftijd, als zij bemerken, dat zij aan hun latere levensjaren...

Lees verder
21 mei 1984 – 14.45

Mijn kinderen houdt uzelve eerst in vrede en dan zult gij ook anderen tot vrede kunnen brengen. Weliswaar kunnen er dagen of perioden zijn, dat bijna alles van weinig belang schijnt te zijn, dat veel van wat tot nu toe rijk en bloeiend scheen...

Lees verder
22 mei 1984 – 14.00

Mijn kinderen slechts aan ding was noodzakelijk. Waarom Ik hier als de Rosa Mystica Mijn intrek nam, diende, om de mensen vertrouwelijk te maken met het nieuwe beeld, welk de titel aannam als de Turris Davidica. Jaren achtereen was het voor velen...

Lees verder
24 mei 1984 – 14.30

In het leven van elke mens ontmoet men grote en lichtere beproevingen. Deze laatste maken het grotere deel uit van de geestelijke rijkdom, omdat zij veelvuldig zijn. Wie zich oefent in dit eenvoudig smeekgebed : “Vader, alleen Uwen Wil...

Lees verder
12 augustus 1984 – 14.25

Vooruitlopend op Mijn feestdag wil Ik vandaag wederom Mijn Woord tot u allen richten. Zijt gij bevreesd Mijn kinderen door anderen gezien te worden dat gij deze plaats benadert ? Zijt gij bang dat men u met de vinger nawijst ? Waarom huivert gij...

Lees verder
23 augustus 1984 – 11.30 – Xhoffraix – Belgie

Ten enenmale doet het Mij vreugd om af te mogen dalen naar de plaats waar Mijn aardse kinderen nog verblijven, een andermaal daarentegen doet het Mij leed, dat Mijn bezoeken gericht moeten zijn op de smarten die men Zijn Schepper aandoet. God...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief