21 november 1978 – 07.00 uur. Het kleed in rode kleur is vanwege het vergoten bloed van de onschuldige kinderen.

Maria waarom bent U in deze kleur gekomen? (Wit kleed met rode Mantel)

Dit is de kleur van Mijn Opdracht,die ernst inhoudt! Mijn Mantel is rood gekleurd met het bloed van onschuldige kinderen en het kleed, wat Ik eronder draag, is de kleur van hun onschuld, de reinheid van hun nog ongeboren bestaan.
Deze kleur is het symbool wat Ik draag voor deze verstotenen.
De kleine, maar grote martelaren, die geen leven gekend hebben, die verslagen zijn, voordat zij het levenslicht zagen.
Wanneer men door blijft gaan met het pas ontluikende leven af te breken, zal Gods Vertoornde Hand Zich wreken en zal er een oorlog uitbreken, die de wereld nimmer heeft gekend.
Men heeft een samenzwering gespannen om de Schepper van het Eeuwige Licht een speer naar Zijn Hart te werpen, de speer die Hem treft door het doden van uw kinderen.
Om deze Boodschap zal men spotten, wanneer Mijn gebedskinderen die uit zullen dragen. Maar bidt dan tot de H.Geest om Zijn Licht te ontvangen. Mijn kudde zal men verstrooien.
Begrijpt ge nu, waarom de goeden vervolgd worden en waarom deze goeden worden opgeroepen? Om hier voor Gods Troon het recht af te smeken voor het ongeboren kind door jullie gebeden hen niet verloren te doen gaan, om de onschuld en hun hulpgeroep, om de plaats van de moederschoot niet te ontnemen!
Zowel in uw land als ook in de gehele wereld dringt deze waarschuwing niet door. Men is op weg naar de eeuwige verdoemenis.
Terwijl God de Vader, de Grote Rechter, zo voor elkeen Barmhartig is. Men heeft de meest bedreven artsen uitgekozen om het mooiste van alle schepselen te doden, te vermoorden.
Wie heeft deze duivelse listen voortgebracht? Satan, die een grote macht heeft, meer dan men vermoeden kan.
Speel niet met het leven van een ander en zeker niet met dat van je eigen kind! Wanneer gij eerst nadenkt, hoe ge zelf bent ontstaan en hoe men jou niet verstoten heeft, hebt ge eerbied voor je ouders, hebt ge ontzag voor hun liefde voor jou. Wat een geluk zulke ouders gehad te hebben!
Dáár spreekt men dan met recht over: “Eert uw vader en uw moeder”. Maar durft gij ook je oor te openen voor het volgende Gebod? “Gij zult niet doden!”
Mijn kinderen luister. Nu kunt ge nog je straf ontlopen, wanneer gij berouw toont en boete doet met veel gebed. Hebt elkander lief, ook ( en toch zeker op de eerste plaats ) het ongeboren kind, dat door het grootste gebod van de liefde verwekt is!
Ik weet, dat er velen onder u zijn, die deze Boodschap en ernstige waarschuwing als heilig beschouwen.
Bidt en blijft bidden, opdat er geen van Mijn kinderen verloren gaat. Hoe kort duurt het aardse bestaan. Het zijn luttele dagen, die je leven nog resten. Waarom ziet ge niet in, dat er een eeu-wigheid vóór je ligt, die alleen uit Liefde en Offers is voorbereid voor de mens, die luistert naar het Woord van God.
Bidt veel gezamenlijk met elkaar, daar zal Ik in uw midden zijn.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief