26 november 1978 – 03.00 uur. Door je vele pelgrimstochten zult gij gezegend en getroost worden in het uur der beproeving.

Mijn lieve kinderen, luistert naar datgene, wat Ik jullie te zeggen heb. Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en gtroost worden in het uur der beproeving.
Door een goed voorbeeld te geven zult ge zelve staande kunnen blijven. Ik weet, dat gij allen trouw wilt blijven aan je groot geloof, want ge strijdt niet tegen de mens, maar tegen de geest van verderf en tweedracht. Degenen, die jullie vervolgen, omdat gij alleen de Heer zoekt, zij zullen vrezen en weeklagen wanneer het noodlot hen treffen zal. Maar dan is er geen redding meer mogelijk. Elke mens krijgt voldoende tijd om Zijn Geboden te onderhouden. De wereld zal lachend en honend op u neerzien, maar weest niet bevreesd Mijn kinderen, want ook Ik heb de spot gekend, ook Mij heeft men niet gespaard, ook Mij heeft men hun liefde onthouden!
Men zal u in een valstrik lokken, maar laat u niet misleiden. Geef de wereld geen kans om je mee te sleuren naar de afgrond.
Wanneer de eindtijd bereikt is, zullen velen niet willen geloven wat hun ogen waarnemen. De meeste harten zullen versteend zijn en de straf van God zal men niet serieus nemen.
De Hemelse Vader gebiedt op te houden met moorden voor het behoud van het beginnende leven. Men mag het leven van een ongeborene niet verpesten. Elk mensenkind is heilig in de Ogen van hun Schepper. Hij heeft dit leven geschonken en Hij is Het ook, Die zal beslissen wanneer dit leven een einde zal nemen.
Mijn kinderen, laat u niet bedriegen, dat de wereld te klein wordt om alle mensen te bergen. Er is ruimte voldoende voor elkeen! Blijft in liefde verenigd met elkaar en bidt, dat de wetenschap zich niet gaat stellen boven de wetten van God.
Straks heeft men allen verantwoording af te leggen. Wanneer ge het zaad niet stort op de plaats, die een plicht inhoudt, of het beginnende leven uit elkaar rukt, zult ge de toorn van God op u af zien komen. De wereld vraagt om vrede, maar tegelijk verschaft men zijn ziel aan de duivels. Toch zullen deze geesten worden uitgeroeid, maar de zwaksten onder u zullen meegesleurd worden en dan zal de redding te laat komen.
Men zal hun hulpgeschrei niet meer horen!
Weet, dat Onze Harten doorstoken worden, maar hoe groter hun zondigheid, hoe groter de straf zal zijn!
Wanneer men deze dringende oproep niet ter harte neemt, zal Gods toorn over uw land het recht doen gelden.
Het leven van elke dag moet toegroeien naar de volmaaktheid, want de eindtijd zal u plotseling overvallen!
Deze hoop geef Ik u Mijn kinderen.
Mijn Onbevlekt Hart zal het schild zijn om u van de ondergang te behoeden, indien ge de Geboden niet vervalst.
Probeer uzelf niet wijs te maken, dat een echte goede Vader zoiets Zijn kinderen niet aan kan doen.
Weet, dat Hij naast het Vaderschap ook een Strenge Rechter is. Maak u dus gereed, want de tijd op de aarde is maar kort!
Spoedig zal er een einde komen aan het bestaande tijdperk.
Bidt daarom en bereidt u allen voor. Bekommer u niet welke datum het zal zijn, maar weet, dat het uur dichtbij is!
Velen hebben de tekenen des tijds niet herkend, doch ze waren veeleer ingenomen met de geneugten dezer wereld.
Mijn kind, grote droefheid vervult Mijn Hart, want de wereld is één grote verdeeldheid, de machten van het kwaad hebben vele zielen ten val en mislukking gebracht.
Daarom zullen de naties van uw wereld grote omwentelingen teisteren. De laatste dagen komen steeds dichterbij, maar het meten van de aarde kan niet in de weegschaal worden gelegd met de Hemelse tijd.
Welnu, blijf daarom bidden, nog meer dan je tot nu toe deed. Maar dan om je nog meer tot God te wenden, meer nog om te bidden, want een grote kracht is nodig door het gebed. Het is in staat uw broeders te redden voor de eeuwige ondergang.
De wereld, die op het punt staat in een bodemloze put te vallen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief