17 september 1978 – 06.45 uur. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom… Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn, wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van Mijn Zoon af te wachten. Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

Lieve kinderen, wederom zijt gij vandaag hier tezamen gekomen om jullie Moeder te eren. Het is niet bij toeval, dat ge door de Vader naar hier werd gezonden. Vele Bovennatuurlijke Veropenbaringen zullen verleend worden aan Mijn kinderen. Vele genezingen, maar ook bekeringen, zullen hier naar ziel en lichaam hun zegen bekomen. De geest van waarheid en liefde werd niet uitgedoofd in de wereld, al heeft satan een grote macht. Velen zullen hun kaars bij Mij ontsteken en zij zullen nooit gedoofd worden.
Weet wel, Mijn kinderen, de overwinning is voor u en voor Mijn Zoon Jezus Christus. Eens komt de dag, dat gij zult weten uw opdracht goed vervuld te hebben. Daaraan zult ge hen kennen, die het merkteken van de Vader hebben gekregen, dat ge geheel ongelukkig zult zijn als ge de stem in uw binnenste verwerpt. Gij allen werd gekozen uit de grote menigte. God de Vader in Zijn oneindige Barmhartigheid heeft Mij de toelating verleend tot jullie te komen als Middelares en Uitdeelster van alle Genade. Mijn Genade, Die slechts wacht op uw gebeden.
Mijn kinderen, Ik heb de Hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom. Het Hemellichaam nadert de wereld, het is geen gewone ster.
Dit Buitennatuurlijk Gebeuren wordt geleid door de Vader.
Mijn kinderen, vreest niet om hen, die je trachten zullen uw zending tegen te houden met u voor de wereld te beschuldigen van uit hun belangrijke hoge positie te zeggen, dat gij een kruistocht begonnen zijt van schrikbarende zorg. U vraagt Mijn kinderen het teken der verlossing te bekomen.
Mijn kinderkens weet, dat de betekenis hiervan is, dat de Eeuwige Vader de bedoeling heeft daardoor de mensen van hun zondenschuld te verlossen. Weet, dat satan en de hel zullen strijden tegen het Rijk van de Vader.
Zij, die zich aan de Vader hebben overgegeven door opdracht en liefde, zullen eens ondervinden dat ze deze beproevingen goed hebben doorstaan en dat hun geest maar ook hun lichaam het beter zullen krijgen dan zij, die het Licht verworpen hebben.
Mijn kinderen, uw tijd zal vele Heiligen voortbrengen, al zoekt de duivel listig rond naar zijn prooi.
Zij, die hebben getracht de weegschaal in evenwicht te houden, hun namen zijn bekend en opgeschreven in het Rijk van de Vader. Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn, wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van Mijn Zoon af te wachten. Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren. Oh, Mijn kinderen, volhardt in uw gebed deze luttele dagen, welke nog resten van uw aardse bestaan.
Ik sta er borg voor, indien gij allen uw kruis draagt in liefdevolle onderwerping en de waarheid vasthoudt met een groot geloof.
Beproeving en rampen zullen blijven komen, totdat het overblijvende verrijst en gezuiverd zal zijn.
De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen. Wanneer een geldig gewijd Priester de Mis opdraagt volgens de mening van de huidige Paus dan verzeker Ik u dat ze heilig is.
Laat uw stemmen van gebed en dankbaarheid aan God de Schepper opstijgen en laat de deur van uw hart openstaan, want de tijd nadert, dat ge zult op zoek gaan en dan zullen de deuren gesloten zijn.
De Hemelse Moeder richt Haar Handen omhoog met beide Handpalmen tegen elkaar in een houding van innige liefde.
De wereld verwacht Mijn Zoon, maar waarvoor?
Zijn ze voorbereid op Zijn Komst? Neen, men luistert niet!
Drievierde van het mensdom zal verloren gaan, wanneer men niet bidt.
Mijn kinderen, Ik vraag u op weg te gaan om op de deuren te kloppen om de Boodschap, Die Ik jullie breng, uit te dragen.
Het aftellen nadert zijn einde! Nu is er nog tijd om je aan te sluiten bij de gelukzaligen.
Mijn kinderen, wanneer ge straks met Mijn priesterzoon het Lijden van Mijn Zoon meebeleeft, bidt dan, dat God de Vader genadig zij, zodat de Kruisdood van Mijn Zoon zijn waarde heeft. Wanneer je straks naar je land of plaats wederkeert, laat je mond dan spreken, dat het einde niet veraf is.
Bidt veel voor en met elkaar, daar alleen al kan Ik kennen, dat ge Mijn kinderen zijt.
Straks Zegen Ik jullie, wanneer gij de offergave van jezelve geven zult.

Aanmelden voor de nieuwsbrief