16 juli 1978. Iedere dag het Rozenhoedje bidden, zou oorlog en rampen tegen houden. Er zou alleen maar vreugde en eendracht zijn onder de mensen.

Hier ben Ik Mijn kind!
Ik ben gekomen om de mensen te waarschuwen voor de a.s. nieuwe rampen, die zich zeer binnenkort gaan voordoen. Het merendeel van Mijn kinderen geeft zich over aan zingenot en maken anderen bespottelijk, wanneer zij nog maar alleen een kruisteken maken. Elisabeth, wanneer straks voor de aanvang van het H.Misoffer Mijn gebedskinderen hier tezamen zijn, lees dan Mijn Boodschap voor, Die tevens een waarschuwing inhoudt. Bidt, bidt Mijn lieve kinderen en spoor ook anderen aan tot het bidden van de rozenkrans. Als al Mijn kinderen iedere dag het Rozenhoedje wilden bidden, zou men Mijn Hemelse Vader kunnen bewegen de oorlog en rampen tegen te houden. Dan zou er alleen maar vreugde en eendracht zijn onder de mensenkinderen. Straks, wanneer Mijn goede Priesterzoon de herdenking van de Kruisdood van Mijn Kind aan jullie zal voorhouden, wend je dan algeheel tot Hem, Die voor alle mensen Zijn Leven Geofferd heeft, Die geslagen en gegeseld is en ontelbare kneuzingen zijn Zijn H.Lichaam toegebracht en Die nimmer heeft gefaald Zijn beulen Lief te hebben tot het bittere einde. Wanneer Hij straks zal neerdalen in elk van jullie harten, toon Hem dan hoe lief gij Hem hebt. Blijf niet koud en niet leeg van binnen, maar geef je geheel en al. Ook wanneer het Offer van innige verbondenheid met Mijn Heer je lichaam terneer zou drukken, blijf dan toch standvastig aan de belofte, die ge Hem ieder afzonderlijk straks geven zult. Bereid je voor op een nieuw Pinkstergebeuren, op een Verrezen Christus, om Zijn Almachtige Grootheid! Die de wonderen zal verrichten aan diegenen, die Hem hebben liefgehad. Mijn lieve kinderen, luistert naar de smeekbede van jullie Hemelse Moeder, Die je Liefheeft, méér dan je vermoeden kunt, Die je blijft vasthouden, wanneer je je wilt afwenden, maar Die ook troosten zal al lijkt het, dat je dan eindeloos vereenzaamt. Blijft bidden en smeken en leeft in een voortdurende gemeenschap in liefdevolle verbintenis tot elkaar. Bidt veel en vurig mèt en voor elkaar en offer jezelf eens op, ook als het leven zinloos lijkt. Offer jezelf door goed te zijn voor je medemens, maar offer ook van je bezittingen, die overvloedig zijn. Laat je medemens niet in de kou staan, maar waardeer hem, want ook hij is een van de Onzen, ook hij is je broeder, die hunkerend toeziet hoe gij verkwistend door het leven gaat. Laat hem niet langer roepen en smeken, maar denk eens aan de Woorden van Mijn zoon Jezus Christus: “Al wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan”. Lieve kinderen, nu op Mijn feestdag wil Ik jullie Mijn bijzondere Zegen schenken onder het Heilig Misoffer. Bidt en beleeft het Offer van Mijn Zoon mee, Die iedere dag opnieuw weer tot elk van Mijn kinderen roept: “Vrouwe, zie daar Uw zoon, zoon zie daar uw Moeder”. Laat Hem niet alleen, hangend aan het Kruis met Zijn met Bloed doorlopen Ogen, Die je aanstaren met te zeggen: “Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt en volgt Mij!” Dan kunt gij allen zeggen: Hij heeft ons een weg gebaand, die ons dichter bij Zijn Vader brengt. Tot straks Mijn kinderen. Dan zal Ik Mijn Handen uitstrekken naar allen, die Mij lief zijn en aan alle zieken zal Ik bijzonder Genade verlenen, ook degenen, die vandaag met Ons geestelijk tezamen hier verbonden zijn. Maar beleeft dan de H.Eucharistie in eerbiedige houding mee.

Aanmelden voor de nieuwsbrief