Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

2 augustus 1981 – 08.00 uur

Hier is je Moeder ! Waarom zijt gij altoos bevreesd ? De Heer heeft grote dingen aan u gedaan, het grootste daarvan is de opdracht vervullen die Ik je steeds zend. Stel dus in Hem een groot vertrouwen want dit is de bron aller genade. Hij heeft...

Lees verder
7 juni 1987 – 01.00 uur Pinksteren

Kind jij voelde aan, dat Ik jou nodig had om in gebed dit uur door te brengen, daar Paus Joannes Paulus vanaf vandaag tot het einde van dit jaar en 9 maanden daarop volgende heeft aangezegd, dat dit Mariajaar een bijzondere plaats inneemt. De...

Lees verder
10 januari 1990 – 14.07 uur

Goede getrouwen ! Niet alleen tot de hier aanwezigen geef Ik in Mijn Geliefd Oord te Berlicum, Mijn Boodschap, maar ook aan allen die zich als Mijn kinderen genoemd willen worden, richt Ik gaarne Mijn Moederlijke raadgevingen. Laten wij...

Lees verder
14 januari 1990 – 14.09 uur

Luister aandachtig ! Ook vandaag wil Ik Mijn kinderen, die zich hier als Pelgrims rondom Den Troon van Den Allerhoogste, Jezus Christus en bij Zijn Heilig Aanschijn geschaard hebben, niet onthouden van een Boodschap. Toch wil Ik U deze vraag...

Lees verder
28 januari 1990 – 14.10 uur

Kinderen, vandaag viert de Kerk het Feest van de H.Drieëne God en de Vader zond Mij naar U, daar gij de eenzaamheid steeds op U voelt afkomen. Wees echter niet bang, want Ik ben bij U als U Mij roept. Gij vraagt steeds naar het...

Lees verder
11 januari 1979 – 07.00

Gij denkt aan het redden van vele zielen. Vele ontelbare jaren zijn dikwijls nodig, deze zielen in het diepste verblijf te redden om de eenvoudige reden, dat er niemand is of er maar aan denkt om de Vader eerherstel te brengen voor hun misstappen...

Lees verder
Abortus dooft het Licht in u. (22.01.79)

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen. Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: “Ga en vermenigvuldig u!” Dat was...

Lees verder
13 januari 1979 –

Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid vervult. Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven. De straffen van God de Vader zouden...

Lees verder
16 januari 1979 – 12.30

Mijn kinderen, jullie vurig gebed heb Ik doorgestuurd tot Mijn Zoon, rechtstreeks naar de Vader. Het verheugt Onze Harten, dat gij allen zo liefdevol met elkander bent omgegaan, gij hebt laten zien, dat liefde overheersen kan. Blijft dat doen...

Lees verder
Troost Zijn Hart. (11.02.90)

Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid. Bid ook voor hen, die gevangen zitten en vraag den Heer vooral om goede...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief