29 oktober 1978 – 07.45 uur. Denkt men het beter dan Elisabeth te kunnen … probere eerst na te gaan of men een gevecht met de duivel zou kunnen verwerken… men zou al vluchten bij het zien van zulk een monster.

Mijn kinderen, sta niet stil! Ge moet vooruit, met al Mijn genadekinderen en zeg niet: ik zal proberen vol te houden, neen ge moet volhouden!
Help de wereld te redden, want velen zullen in de hand van satan vallen. Zorgt gij ervoor, dat hij niet één ziel aanvalt in zijn macht. Zorgt ervoor, dat hij niet één prooi kan strikken en let op, want hij probeert verdeling te zaaien bij Mijn kinderen.
Ook zal hier of daar, zelfs tussen de gebedsgroepen kritiek ontstaan over de Boodschap van de bevoorrechte.
Zijn deze Boodschappen wel gesproken door de H.Maagd, komen ze niet rechtstreeks van de duivel?
Waarom moet er altijd onenigheid bestaan, als men Mijn Boodschap niet volledig begrijpt, als het zo wij denken, anders uitkomt dan voorzegd was. Weet ge de achtergrond ervan en kent ge Mijn Geheimen, die Ik steeds Mijn uitverkorenen doorgeef?
Wie meent het beter te kunnen, probere eerst na te gaan of men een gevecht met de duivel zou kunnen verwerken. Men zou al schrikken bij het zien van zulk een monster. Men zou gaan vluchten en de Heer aanroepen.
Men zou het leven niet meer aandurven. Men hoefde dan geen bevoorrechte te zijn. Uw land en de wereld zijn slechter dan de tijden van Sodom en Gomorra, ook van Noach.
Verstoor het boek des levens niet en hou satan ver van je af, want hij zaait leugens en bedrog.
Keer in jezelve en roep, ja smeek de Hemel om Bijstand.
Weet, dat de tijd korter is dan ge uzelve probeert wijs te maken.
Heb je evennaaste lief als jezelve! Denk niet, dat ge beter bent dan je buur. Als ge denkt, dat ge beter bent, gooi dan een steen naar hem toe! Probeer jezelf beter te kennen door meer te bidden.
Draagt elkanders lasten, want ge weet niet eens hoe ge uzelve voordoet, ge hebt er geen weet van hoe ge zelve bent.
Spreek tot elkander meer over het spoedige einde.
Weet elkaar te beminnen door de liefde zelf te beoefenen.
Zie naar het voorbeeld van de H.Vader, die allen opriep tot vriendschap en elkeen omhelsde.
Had hij niet allen even lief? Heeft hij de maatstok getrokken? Neen, zo ge hebt kunnen zien, heeft hij het voorbeeld van zijn Schepper gevolgd en geroepen: “Komt allen tot Mij en Ik zal u troosten Mijn kinderkens!” Doe dit ook bij elkaar en schaam je niet, alsof gij meer bent dan die ander! Schaam je niet, omdat gij schoner gekleed gaat, of meer bezittingen hebt. Wij zijn allen gelijk.
Bemin en troost u met deze woorden: “Ge zijt allemaal kinderen van God de Vader, maar ook je Hemelse Moeder heeft jullie aangenomen onder het Kruis van Mijn Zoon”.
Luister naar Mijn Oproep, die steeds dringender zal worden en leef in vriendschap en vrede met elkaar.
Als ge elkander liefhebt en geen verdeeldheid zoekt of met een kritische blik elkander bekijkt, dan zal Ik wederkomen bij jullie allen.
Bidt, ja bidt méér dan ge tot nu toe deed, want men moet weten, dat het bestaan spoedig een einde zal nemen.
Volg nu het Lijden van Mijn Zoon door je mededeelzaam te stellen aan de Heilige Eucharistie.
Troost u met deze woorden: Mijn Zoon heeft meer Geleden dan al het lijden tezamen!
Bereid je voor op het neerdalen van Jezus in elk van jullie harten.
Vervul de diepste eerbied, want Hij is Het Die alle Lof waardig is!

Aanmelden voor de nieuwsbrief