31 maart 1985 – 14.30

Mijn kinderen, gij hebt u manhaftig weten te schikken, omdat u de eerst geplande tijd om hier te kunnen zijn hebt ingeleverd voor een andere groep mensen die uwen leidsman nodig achtte voor een pelgrimstocht in een ander land.
Misschien vraagt u zich af of de liefde tot Mij hoger geschat wordt als wanneer men een verre reis maakt zonder saamhorigheid en waar geen eenheid te bespeuren valt, dan, wanneer men Het Hofke bezoekt in eigen land. Als men zulke gebeden verricht waar de liefde niet wordt beleefd, dan hebben zij geen enkele waarde in de ogen van Hun Heer.
Ik groet u, gij allen die naar Mijn Woorden wilt luisteren.
Wie God waarlijk wil beminnen met al de liefdekracht waartoe hij in staat is, wie de geheime bronnen van blijdschap en kracht die iedereen in zich draagt tot brede stromen wil doen uitvloeien, moet zich laten leiden door de liefde. Het vraagt wel inspanning, ijver en toeleg.
Het veronderstelt ook overgave en een grote bereidwilligheid om te kunnen leven van de liefde alleen. U gelooft in de liefde die groter is dan alles, in de liefde die alles vergeeft, alles gelooft, alles hoopt en alles verdraagt. En toch, is het niet zo, dat bij velen, ja misschien de meesten, van die liefde zo weinig terecht komt ?
Men is angstig voor de toekomst, overdreven gevoelig voor een hard woord, of men zucht onder zijn zware dagtaak.
Men blijft onveranderlijk tobben en treuren over het kruis dat men volgens de Heilige Wil te dragen heeft.
Wie niet opziet naar de mildheid, de grenzenloze liefde van Jezus’ H.Hart, leert de vergevende liefde van God niet kennen. Door Hem te beminnen ziet ge hoe gaarne Hij Zelf vergeeft en vergeet. Omwille van de liefde wordt u veel vergeven.
Hebt u Mijn kinderen in de heilige blindheid van uw vertrouwen al eens gespeurd hoe de Oneindige Barmhartigheid zegeviert over de meest ondenkbare schuld ? Al waren uw zonden als gloeiend scharlaken, ze zullen wit worden als pas gevallen sneeuw.
Als de liefde u heeft verwijderd van de zonde, u telkens weer brengt tot diep berouw, tracht dan uw vleugelen uit te slaan en op te stijgen.
Dikwijls wordt gij belemmerd God te zoeken en wat erger is, dikwijls zult gij Hem vergeten. Hij bemint u met tederheid. Beantwoordt Hem met tederheid, met een allervurigste liefde.
De vurige liefde moet u doen handelen met kracht en snelheid.
Het vuur van de liefde zal u de vleugelslag van een arend geven.
Bidt voor uw evennaasten, vooral hen die u haten en vals beschuldigen. Hun zielen zullen anders verloren gaan, omdat zij niet nadenken, dat betekent, omdat zij niet oprecht bidden. Zij denken er niet aan God om Zijn genade te gaan vragen. Voor hen is alles belangrijker dan hun eigen ziel of het hiernamaals.
Men kent Gods H.Wil niet, men weet niet wat God vraagt en verlangt, als men niet bidt.
Men heeft geen idee van eigen onvolmaaktheden, van eigen gebreken, van de gelegenheid die men verwaarloost om veel goeds tot stand te brengen, om zijn zonden uit te boeten, om anderen te helpen omdat men niet bidt.
Gebed geeft rust, geeft licht, het geeft moed en vertrouwen, het geeft arbeidslust en durf en dat alles omdat het genade geeft.
Hoe meer men bidt, aandachtig en met vertrouwen bidt, des te meer zal men verkrijgen. Het is zeer goed denkbaar, dat men een leven van boete leidt en tegelijk hard is en een grote gedachte van zichzelf heeft.
Maar men kan niet met edelmoedigheid en volharding het gebed beoefenen zonder een heilige te worden. Het gebed blijft de beste oefening van de volmaaktheid. Bidt vaak het Rozenkransgebed en volg Christus op de Kruisweg en niet alleen in de Goede Week.
Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.
Woon, indien u geen lichamelijk letsel hebt, vaak het H.Misoffer bij, zodat ge den dag met God begint. God is altijd meer dan alle hulpmiddelen van het geestelijk leven. Dit ideaal van de volkomen vrijheid tracht u te bereiken door diepe inwendige eenzaamheid.
Men trekt zich terug, men maakt zich inwendig los van alle dingen en van alle bezigheden alsof zij er niet waren. Zo raakt men ervan bevrijd. Wie alles loslaat wordt naar God gedreven zoals een stroom uitmondt in de zee.
Jezus kwam op de aarde voor de eer van Zijn Vader, uit liefde tot Zijn Vader, maar ook voor uw geluk, dus ook uit liefde tot u !
Hij kwam om u waarlijk te redden. Daarom werd Hij de Man van Smarten.
Het is onbegrijpelijk, dat Hij zoveel heeft willen lijden; gij moet u daarin dikwijls verdiepen en trachten de redenen en de omvang van dat lijden te achterhalen. Om Hem volkomen te kennen en volledig te beseffen in welke mate Hij de mensen bemind heeft, zou men moeten begrijpen Wie en Wat God is. Gij zoudt moeten weten wat de liefde is waarmee God Zichzelf bemint.
Hij wilde geboren worden en wilde sterven om u van de eeuwige dood te verlossen en u een eeuwigheid van geluk te verzekeren.
Alles wat Hij geleerd heeft moet u gelovig en nederig aanvaarden. Gij moet uw vaste hoop stellen op alles wat Hij heeft beloofd.
Zijn Kruis wordt uw sterkte en uw werkelijke steun. Gij verwacht alles van Gods Liefde en Barmhartigheid, maar altijd in en door de verdiensten van Jezus’ Lijden en Dood.
Bidt voor de meest verlaten zielen, als gij uw hart tot God verheft.
Bidt om goede, heilige Priesters.
Bidt voor Uwen Opperherder Joannes Paulus, dat Hij beter begrepen wordt, omdat Hij de Plaats bekleedt van Jezus Christus. Vele bisschoppen, dekens en priesters zijn Hem ontrouw, omdat zij de heilige onfeilbaarheid in Hem niet zien. Hij is de krachtige strijder en vechter voor het geloof en erkent de geboden die God aan allen gegeven heeft.
Bidt voor de geexcommuniceerden, dat zij beter begrepen worden, omdat zij leven zoals God hun lichamen gemaakt heeft. Stoot geen enkele mens af, want ook zij hebben zichzelf niet geschapen.
Zorgen moeten u leren uw ogen op God te richten, naar Hem op te zien en niet te steunen op uzelf. Al uw zaken, uw plannen, vertrouw ze aan Hem toe. Uw eer en gezondheid, uw leven en dood, geef alles aan Hem en zeg Hem dikwijls : Lieve Heer, Gij zijt zo mateloos goed, ik vertrouw u toe alles wat mij belemmert, alles wat mij dierbaar is.
Laat alles strekken tot Uw eer en glorie en leer mij meer aan U te denken, bezorgd te zijn om U alleen. De deelname van het H.Sacraficie der Mis, het zorgvuldig ontvangen van de H.Sacramenten, die Hij heeft ingesteld, zal u de genade geven die gij zo nodig hebt. Verberg u in Zijn Vrede en Zijn Vreugde, vestig daar uw verblijf.
Zeg bij uzelf : hic habitabo ; hier wil ik wonen, dit is mijn schuilplaats, mijn toevluchtsoord. Dit is de plaats van mijn keuze, hier vind ik de vrede van God en de vrede van Christus die alle begrip te boven gaan. Langs deze weg komt gij tot de diepe vrede des harten, d.w.z. tot het bezit van God en langs geen andere weg.
Mijn kinderen onthoudt dit : Wanneer de Priester u zegent zal Ik er zijn om Mijn Armen uit te strekken om u allen te sluiten in Mijn Moederhart, om zo gelijktijdig met Mijn Priesterzoon Mijn Moederzegen aan u over te dragen.
Probeer om deze week met Christus te zijn op Zijnen Lijdensweg, zodat ook Hij de troost en de liefde van u moge ondervinden.
Daarvoor zult gij de moed en de kracht bezitten om dit waar te maken.
Laat Hem nimmer alleen, maar volg Hem.
Ik zal bij u zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief