11 februari 1985 – 13.45

Mijn kinderen, reeds lang hebt u uitgezien naar een nieuwe Boodschap van Uw Moeder, doch de Hemel had er een bepaalde bedoeling mee.
Waarom ?
Omdat er op de eerste plaats voldoende gesproken is om te weten hoe men de Hemel verwerven kan en ten tweede, leest men de Woorden die Ik reeds gesproken heb wel met veel aandacht ?
Worden deze vaak bemediteerd totdat men deze zonder schrift kan doorgeven aan onwetenden ?
Dit laatste wordt niet letterlijk verlangd, maar Ik bedoel hiermee te zeggen : worden deze Hemelse Woorden bij de meesten van Mijn kinderen niet weggelegd, omdat men al weet waar om gevraagd werd?
Velen zijn huiswaarts gekeerd na een pelgrimstocht om niet meer op die plaats terug te komen, want Maria, Uw Moeder, kwam ineens niet meer. Men wachtte liever tot wanneer er weer opnieuw een bezoek van Mijn kant zou worden gebracht.
Waarom gaat men het dan wel ver zoeken naar Mijn genadeoorden waar nimmer meer gesproken zal worden ?
Christus zegt : “Wie Mij bemint zal Mijn Woord onderhouden en Mijn Vader zal hem beminnen en Wij zullen tot hen komen en Onze Woning bij hem vestigen !”
Als de gehele schepping Gods Tempel is, dan is de ziel in staat van genade, het heilige der heiligen van de Tempel, een levend Tabernakel, waarin God Zich op bijzondere wijze openbaart en ook op bijzondere wijze geeerd en bemind dient te worden.
Gij zijt er u van bewust, dat over enkele dagen het feestgedruis zal losbarsten in vreugde, maar ook in vele afschuweijke zondigheden.
Daarom ben Ik gekomen om te vragen vaal te bidden en niet alleen op deze dagen, maar ook daarna om hun bezoedelende ziel weer op te voeren naar Gods geboden en raadsbesluiten.
Waak over uzelf !
De Hemel gunt eenieder de vreugde van een feest, maar waarom moeten er eerst uitbundig feesten gevierd worden, die voorafgaan aan Christus’ Lijden ?
Was het niet beter geplaatst geweest na de Verrijzenis van Onze Heer en Verlosser ?
Als men met lede ogen aanziet, dat een familielid sterven gaat, zal men toch vooraf geen feest aanhangen ?
Het komt erop aan te leren verzaken aan het zoetste genot dat de eigenliefde kent, de heerlijke vrijheid namelijk zich na goedvinden met haar eigen gedachten te onderhouden, zich te voeden met overdenkingen, die aangenaam zijn en die zelfs zonder vooropgesteld doel, toch een zalige bezigheid bieden.
Alles komt neer op oefening. Maar deze is hier geestelijk, dus veel subtieler en daarom ook veel moeilijker in praktijk te brengen dan bij lichamelijke of stoffelijke dingen, temeer daar het hier niet gaat over gedachten of verlangens die op zich zondig zouden zijn.
Wees niet zelfzuchtig, maar weet het leed van anderen te verzachten en deel met hen de vreugde en vrede waarnaar zij behoeftig zijn.
Wees mild voor hen die u niet begrijpen. Als gij egoïstisch zijt, weet gij niet wat onbaatzuchtigheid betekent. Dan zult gij nooit breed van opvatting zijn, noch mild of belangstellend, ja zelfs niet hartelijk voor anderen.
De taak en roeping van elke mens is, anderen te steunen, hun te helpen en de vrede en vreugde van Jezus te brengen.
Honderden malen komt Jezus met Zijn Genade bij uw ziel en zegt: “Zie Ik sta aan de deur en klop “, maar gij hoort het nauwelijks, houdt u daar wel rekening mee ?
Aan wie dankt u de menswording van Jezus ? allereerst aan God de Vader, die de H.Geest zond naar een Maagd om het Goddelijk Zaad te laten ontspruiten in de Schoot van een jonge vrouw, die de Zoon van God zou voortbrengen door Haar fiat te geven aan de door God gezondene : “Gabriel”.
Leef volgens Gods H.Wil, niet naar uw eigen zin en behagen in zoverre het uw behagen is, dat God wordt geeerbiedigd zoals Zijn recht is.
Wees altijd bezig met beminnen, met deugd beoefenen, met zieken en noodlijdenden te helpen en te verdragen om de liefde, de slechtgezinden en onwetenden.
Waak zorgvuldig over al uw woorden en hecht niet te veel geloof aan de uitspraak wanneer iemand u zegt : Christus of Zijn Moeder te hebben gezien, want niet zomaar onderweg zal Ik iemand vergezellen, noch in aan of ander gedeelte van een huis zal men de Heer of Uw Hemelse Moeder ontmoeten.
Het hindert u misschien, dat Ik daarover spreek, maar Ik doe het om u te herinneren aan de waarheid, dat wie de liefde wil bezitten, beginnen moet met de deugden waar Christus Zelf en Zijn Heiligen mee begonnen zijn.
Kinderen maak vandaag niet alleen uw belofte, maar beleef ze ook, zodat degene die naast u leeft meegroeit in de liefde naar God.
De wereld is hard op weg naar de verdoemenis. Laat het door uw voorbeeld en gebed niet zover komen. Kwets niemand die door God gezonden is en houdt van Mijn Priesterzonen die de ware leer van Christus prediken.
Mijn belofte aan u is, dat Ik u nimmer loslaat; noch uit het oog verliezen zal.
De Vader heeft Mij gezonden om u het goede voor te houden.
Laat dan deze Boodschap niet tevergeefs zijn geweest, maar kijk in uw hart of er ruimte genoeg is om elk woord te kunnen plaatsen.
Bidt vaak de H.Kruisweg om ter meditatie met Hem mee te gaan over de moeilijke gang die Hij gemaakt heeft.
De Priester die u zegent zal gepaard gaan met de open Armen van Uw Moeder, om u allen te sluiten in Mijn Hart.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief