25 maart 1985 – 08.00

“Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw Woord “.
Het leven van Jezus op aarde begon, toen Ik deze woorden sprak tot Gabriel, de Gezondene Mijns Vaders. Zijn leven was een aaneenschakeling van lijden.
Wilt gij Hem gelijkvormig wezen, verwacht dan niet, dat gij vrij zult zijn van lijden.
Jezus vindt in u vele vijanden, die zich tegen Zijn Heerschappij verzetten. Hij komt om ze u te helpen bestrijden. Vandaar een aanhoudende strijd tegen uzelve en tegen de in onvrede levende wereld.
Voeg bij de moed die u betoont de waakzaamheid. Het leven is een strijd, wees dus op uw hoede en houdt uw wapenen gereed.
De ziel die zich met heilige gedachten voedt, is onoverwinnelijk.
Wanneer de geest versterkt wordt door de overweging der Goddelijke waarheden, dan is hij tegen de verwarring, waarmede de duivel het verstand benevelt, beveiligd.
Laat uw waakzaamheid steunen op de vreze des Heren en op het vertrouwen in Zijn Goedheid. Die den Heer vreest wankelt niet, zijn hart, sterk als het is, zal de pogingen zijner vijanden verachten.
Hoe vaak roept de stem van Jezus tot Zijn volk : “Keer terug, kom tot Mij en Ik zal u verkwikken, Ik zal u laven en voeden met geestelijke kracht !”
Zie de strijd die de wereld voert tegen Mijn volk. De oorlog woekert verder en zal hen die het land bewonen verminken en doden.
Bidt voor de vrede in de wereld, bidt voor hen die ten strijde moeten trekken en uiteindelijk de overwinning behalen met de dood.
Wat is de Heer toch goed omdat Hij zelfs de levensweg afdaalt van Zijn vijanden en niet toelaat, dat de zwakke mens aan stap doet in de verkeerde richting, dat hij aan stap doet zonder Hem op zijn weg te ontmoeten.
De roep des Heren is een grote genade.
‘t Is van het hoogste belang ernaar te luisteren en er getrouw aan te beantwoorden. Hij alleen is het, Die op aarde nog tot u spreekt.
Om u heen lijkt alles stil. Om u heen is alles eenzaam, de dood heeft alles weggemaaid, gij zijt alleen overgebleven.
Een woord valt uit de Hemel in uw van bitterheid overvloeiend hart: “Hoor naar Mij Mijn kind “!
‘t Is niet de stem van de wereld, noch de stem des bloeds die gij hoort, noch de stem der hartstochten, maar Hij is het, Uwen Verlosser, Die deze Woorden tot u richt. Hoor Mijn kind, hoor naar Mijn Woord, vol van liefde. Wees dus nooit moedeloos als het gevraagde u niet gegeven wordt.
Vergeet uzelve, verheft uw hart tot Hem, Die al uw liefde vraagt.
Van alle eeuwigheid heeft Hij u bij Zijn volk laten behoren. Tracht er zo ook naar te leven.
Hij heeft het uur uwer geboorte vastgesteld, Uw Engel Die uw wieg bewaakte heeft al uw schreden geleid en voordat u nog aan woord kon spreken heeft Hij u reeds de stem laten horen die later uw hart van vreugde zou doen trillen : “hoor Mijn kind !”
“Van duizenden gevaren waart gij reeds bij de aanvang uws levens omgeven !”
Hij alleen kent uw smarten en heeft het hart, dat u zou troosten aangewezen. Hij alleen heeft de Priester gekozen, die u in Zijn Naam uw zonden vergeeft. Die voor u het Tabernakel opent, opdat Hij als Heer en Meester zou wonen in uw hart. De Priester die u moed inspreekt om die weg te gaan die Christus u bereid heeft.
De Priester die u zegent na het bijwonen van elk H.Misoffer.
Waar is hij gebleven ?
Is hij nog wel de Apostel die de Heer heeft uitverkoren ?
Blijft hij nog trouw aan zijn Heilige Roeping ?
Is hij nog de betrouwbare bron in het bewaren van het geheim van de penitent ?
Spreekt hij soms met derden over diens zieletoestand ?
Is hij nog herkenbaar voor hen die hem zoeken ?
Geeft hij aanstoot in datgene wat de mens onvrede noemt ?
Gaat hij nog wel rond om het dolende schaap te zoeken ?
Of laat hij het liever achter in het struikgewas, omdat hij de doornen voelt die op hem afkomen ?
Gij zijt Priester in Eeuwigheid !, anders zijt gij uw Ambt niet waardig.
Bidt om goede roepingen voor de Kerk !
Bidt, opdat de Vader missionarissen zendt uit het land waar uw zonen heengingen om er te prediken.
Nederland is rijk aan materie, maar arm aan goede Priesters.
Gaat met Jezus op naar den Calvarieberg om te zoeken of er nog Apostelen zijn die Hem trouw zijn gebleven.
Bidt de Heer van de Oogst, opdat Hij arbeiders zendt voor Zijn Wijngaard.
Moge de zegen van de goede zonen van Christus’ Kerk met u allen zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief