24 februari 1985 – 14.15

De Vader vond het nodig, dat Zijn Dochter Maria afdaalde naar de aarde, want de Hemel schreit om het kwaad, dat meer dan elke seconde plaatsvindt in de wereld.
Mijn kinderen berust in alles ter liefde Gods, wat u ook moge overkomen. God zal geven en nemen wat goed is voor de mens, zeg daarom : “Heer niet mijn wil, maar Uwen Wil geschiede !”
Herinnert u toch, dat naar Christus’ Woord de leerling niet beter is dan de meester en dat Hij Zelf de uiterste verlatenheid in Zijn Heilige Ziel heeft meegemaakt, terwijl tezelfdertijd Zijn H.Lichaam aan de gruwelijkste pijnen en onteringen ten prooi was, zodat Hij uitriep : “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten ?”
Verenig u in al uw lijden vol liefde en tederheid met de Lijdende Godmens, Die de Man van Smarten is geworden voor u.
Na de prijs komt de zegepraal, na de duisternis van de nacht volgt het licht van de nieuwe morgen, doch niet voor het ongeboren kind, dat voor zijn levenslicht gedood wordt.
Waarom worden een mens straffen opgelegd omdat hij zijn dieren onvoldoende aandacht schenkt, waarvan hij de zorg op zich genomen heeft ?
Zeker, het is niet goed te praten en hiervoor is een boete ook op zijn plaats. Maar waarom laat de Wet toe, als er kinderen bewust in de moederschoot gedood worden ?
Ja, de artsen en de ouders van deze kleinen blijven er koud onder als het kleine lichaampje van dit onschuldig wichtje uiteengerukt wordt.
Wanneer armpjes en beentjes gescheiden worden van dit tere lijfje, kijkt de moordenaar gretig toe om over het hoofdje eenzelfde lot te laten gaan.
Als iemand kleine beestjes verdrinkt, omdat hij er geen raad mee weet deze te onderhouden, wordt er alles aan gedaan om deze, (door de wet gruwelijke daad genoemd ), geducht te straffen, zodat het geen tweede maal gebeuren zal.
Het eerste wat God schiep was de mens, maar hij is ook de eerste die moet worden opgeruimd, omdat er voor hem geen plaats meer is en door zijn ouders niet gewenst ontvangen wordt.
Hoe meer moorden er op deze wijze gebeuren, hoe rijker de aborteurs er door worden, doch hun zielen worden er armer door.
De duivel lacht en de moeder is weer gelukkig, omdat haar schoot weer gezuiverd is van een zielig hoopje mens.
Wee degenen, die hun handen slaan aan deze kleinen, het ware beter voor hem, dat hij nooit geboren ware !
Elke dag opnieuw wordt Christus weer gekruisigd. Men denkt, dat zijn misdaad gereinigd is van elke smet door de gezamenlijke biecht, want niemand heeft er zo weet van.
Maar God zal hun eens ter verantwoording roepen. Het is wel belangrijk om u met de overweging van Jezus’ Lijden vertrouwd te maken. Wie waarlijk en op consequente wijze Jezus wil navolgen, zal de bittere beproeving niet ontlopen.
U schrikt van het lijden roept u en wilt proberen om hiervan zoveel mogelijk bevrijd te worden ?
De beproeving brengt u tot grote inwendige zuiverheid en in die beproeving is het Lijden van Jezus een grote troost, als men dit Lijden goed overweegt.
Verzaak uit liefde tot Hem aan alle voldoeningen. De mens is snel geneigd eerzuchtig te worden na enkele goede daden die hij heeft verricht.
Er zijn omstandigheden die een zekere voldoening hoogst wenselijk maken. Laat deze omstandigheden niet te veelvuldig worden.
Herinner u, dat Jezus nooit Zijn Persoonlijke voldoening heeft nagejaagd.
De meesten van Mijn kinderen begrijpen niet alles wat Ik gezegd heb en anderen willen het niet begrijpen. Deze zijn toch immers alleen bestemd voor Priesters en Religieuzen.
Niet alleen tegen deze Godgewijden heb Ik gesproken, maar ook tegen u ! Waarom zouden Mijn Woorden geen waarheid bevatten als ze u niet van pas komen ? Denkt u werkelijk, dat deze van boze geesten zouden zijn ?
Zoudt u denken, dat Uw Moeder het zou toestaan, dat de satan met dezelfde taal spreken zou als Ik ?
Omdat u de waarheid niet onder ogen durft te zien ! Waarom veegt u uw straatje schoon om het te werpen naar uw buren ?
Hij die zegt, dat niet alle geschreven teksten Mijn Woorden zijn, doet er beter aan om zijn gebed te beeindigen, want zijn geest is er niet bij en die gebeden komen niet voort uit het hart.
Deze mens bidt alleen voor zijn eigen belangen en hij vergeet, dat het Zijn Vaders grootste verlangen is door Maria tot God te komen.
Als de liefelijke uitspraak begrepen wordt als zijnde Maria’s Boodschap, dan zal het minder aangename wel te onpas komen, ja zelfs geen Hemelse Woorden zijn. Verzaak uit liefde tot Hem om deze gedachten in u te laten opkomen.
Zou Judas het ook niet hebben verstaan, dat het Jezus was die zei: “Wat ge van plan zijt te doen Mijn vriend, doe dat spoedig ?”
Want,( zal men zeggen), waarom bracht Jezus hem niet tot andere gedachten ? Natuurlijk is God bij machte de zondaar terug te roepen, maar als deze niet naar de Goedheid van Jezus omziet, laat Jezus hem begaan, want elke mens geniet van de vrijheid der natuur.
Niemand wordt gedwongen het offer met liefde te dragen.
Hij mag morren en de vloek over zijn Schepper laten neerkomen, al zal Deze Man van Smarten Zijn vijand liefdevol blijven benaderen. De mens is meestal op weg te handelen naar menselijke inzichten en zoekende naar eigen lof en eer en geneigd naar gemak en goede naam, of de kans naar een betere werkkring.
Als gij steeds zoekende zijt naar uzelf, is dat geen ware liefde en onder al die goede werken is er misschien niet een die gij zuiver en alleen deed voor God.
Staat gij dan nog zo verwonderd, dat uw ijver tot gebed niet verhoord werd door Onzen Heer Jezus ?
Het tegenovergestelde moest u eerder verwonderen, nl., dat God kans zag u te behouden in genade, kans zag u nog een beetje voortgang te doen maken, ondanks de zeer weinige liefde die gij Hem bewezen hebt.
Kruisig Hem niet opnieuw en als gij gezondigd hebt, ga dan naar een goede Priester, die u uw zonden vergeeft in een openlijke biecht, want dan pas kunt u in vrede de weg naar Christus volgen.
Ik zegen u allen met de Priester.

Aanmelden voor de nieuwsbrief