19 maart 1985 – 14.30

Mijn geliefden !
Heel dikwijls brengt Gods Voorzienigheid het kruis in uw leven; wie Christus niet bemint zal het lijden nooit aanvaarden, voor hem blijft het kruis een eeuwig onopgelost mysterie.
Kinderen, wanneer u in nood verkeert, wendt u dan tot St.Jozef. Hij is de Helper in de uiterste nood en zal ook eenieder, die hem aanroept, begeleidt worden bij het sterven.
Ieder leeft in eigen omstandigheden, kent dus ook eigen gevaren en zwakke punten.
Want niet alleen als uw lichaam in pijnlijke nood verkeert moet gij u keren tot Vader Jozef, maar ook als ge te strijden hebt in bekoringen en allerlei zwakheden. Laat u niet afgaan op de boze stem in uw binnenste : “Waarom zoudt ge uw eigen lichaam niet mogen liefkozen, God heeft het er toch ingelegd ?”
Neen kinderen, op deze manier moogt ge uw lichaam niet verwennen, dat is des duivels. Natuurlijk mag men vriendschap bezitten en ervan genieten. God gaf ons de menselijke liefde als een steun en hulp bij de opgang naar Hem.
Hier is vooral wijsheid nodig en voorzichtigheid.
Zij, aan wie God die liefde en vriendschap gaf als geschenk van Zijn Goedheid, moeten zich aan geen enkele liefde hechten, alsof deze het laatste redmiddel was. Het Hoogste Goed en het laatste doel.
De eigenlijke en laatste liefde van u allen moet zich verheugen, zich te mogen verenigen met Jezus Christus.
Alle menselijke genegenheid is zonder grondslag en van korte duur, als zij niet op Jezus Christus, op God Zelf, hecht gegrondvest is.
Waar het maar enigszins kan moet men trachten de wil van anderen te doen en er zich op toeleggen hun neigingen en verlangens te leren kennen om zich daarbij te kunnen aanpassen, met aan eigen zinnen en voorkeur voorbij te zien. Hierdoor zal de eigenliefde sterven die voor uw eigen zieleheil een groot beletsel zou zijn.
Wanneer men eenmaal, door Gods genade verlicht, heeft ingezien, dat men afstand moet doen van zichzelf, blijft het van het allergrootste belang, steeds met dat Goddelijk Licht in verbinding te blijven. Dan verkrijgt men de Goddelijke Kracht om zijn voornemens goed uit te voeren.
Bidt den Heer om een hartelijk berouw over al de zonden van geheel uw leven en om aan de grootheid uwer bestemming geevenredigde gevoelens.
Maak het voornemen, om via Vader Jozef tot God te gaan en de stem van uw geweten vrij en openlijk te volgen. Dan zal Hij, de Patroon van de stervenden, u begeleiden en voeren naar God, waar geen lijden of strijden te bespeuren valt.
Troost u dan met te zeggen : “God zij geprezen !”, dan zal elk afscheid je lichter vallen en hebt ge weer kracht om zelf verder te gaan.
Zeg vandaag en alle dagen van uw verder leven : “Vader Jozef, Patroon van de stervenden, bidt voor ons ” en Hij zal met u zijn.
Wij zegenen u allen. Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief