19 juni 1982 – 19.00

De Harten van Jezus en Uw Moeder Maria zijn in Liefde nader tot elkaar gebracht en als het ware uitgevloeid om te smelten tot aan en hetzelfde Hart.
Evenals het hart van een moeder en haar kind aan zijn met elkaar, zo zal ook de Liefde van Jezus’ Hart en dat van Uw Moeder nader tot u zijn gebracht.
Want allen zijt gij Onze kinderen, ja zelfs ledematen van Jezus Christus wordt gij genoemd.
Niet meer bij elke gebedsstonde zal God de Vader toelaten, dat Zijn Bode naar de aarde daalt. Weet echter, dat Ik toch om u heen ben, ook al voelt of ondervindt gij dit niet.
Het maakt de mens het veelvuldig verschijnen van Hun Hemelse Moeder alleen maar tot meer ongeloofwaardigheid.
Toch blijf Ik u aansporen om vooral bij geen enkele tegenstand de moed te zullen verliezen om nog tot Jezus te willen gaan door Vader Jozef of Zijn Moeder Maria.
Blijf trouw als echte goede Christenen daar gij eens uw jawoord hebt gegeven aan Uwen Heer door uw H.Doopsel.
Wanneer gij in grote nood mocht verkeren bij uw zielestrijd, omdat gij voelt God ergerlijk beledigd te hebben door een grove zonde, ga dan naar een Priester die de jurisdictie ontvangen heeft om alle zonden te vergeven of te laten behouden.
Belijdt ze openlijk voor Hem want dan is er altoos vergeving mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zich bevinden om de belijdenis persoonlijk uit te spreken, dan zal het alleen Mijn Priesterzoon toekomen om toch bij een berouw de H.Absolutie te kunnen geven.
Neem daarom aan, als aan van de zonen van Christus’ Kerk u vergeeft of laat behouden, dat deze alleen al door de kreet van berouw uitgewist zijn, maar behouden wanneer gij niet voldoet aan de uitspraak van uw Zieleherder.
Wanneer er een Priester in uw midden vertoeft, daar waar gebeden wordt en Gods Liefde bezongen, zal ook Mijn beschermende Hand rusten op al Mijn kinderen die ontvangen mochten.
Wees nimmer verontwaardigd als ge hoort, dat Ik niet tot u gesproken heb, want allen zijt ge leden en opgenomen in het Heilig Huisgezin.
Ga er daarom vanuit, dat gij een verkregen zegening drievoudig ontvangt.
Wij groeten u, Jezus, Jozef en Uw Moeder Maria.

Aanmelden voor de nieuwsbrief