8 december 1981 – 03.00

Mijn kinderen, heel vertrouwelijk kom Ik wederom Mijn Boodschap brengen
voor hen die niet moede worden naar Mij te luisteren. Het ligt niet in
Mijn bedoeling om u telkens opnieuw te wijzen op tekortkomingen en
onbegrip voor uw naasten, maar om u opnieuw aan te sporen om gebed in
deze Adventstijd. Velen van u kunnen Kerstmis niet vredig vieren omdat
zij het verlangen om te bidden niet bezitten en zij nog veel minder
begrepen worden in hun geestelijke noden bij anderen. Nog minder hechten
zij er geen geloof aan, dat Ik als Onbevlekte Moeder Mijn Zoon ter
wereld bracht. Het maagdelijk huwelijk van Vader Jozef en Zijn Bruid
Maria is voor de meesten ook onbegrijpelijk. Bidt daarom voor hen, dat
ook zij het geloof mogen bekomen wat u bezit, maar het slecht of met
moeite kunnen aanvaarden. Dwalingen en veroordelingen zullen er altoos
zijn en blijven én ook de redenering, dat elke vrouw die haar kinderen
baart, geen maagdelijke moeder zijn kan en waarom dan wel de Moeder van
God ? Door het Woord van de Engel Gabriel had Ik het Vlees aangenomen !
In welk een wieg rust het Woord, dat op aarde is neergedaald ? De Engel
zal het u zeggen. Terwijl duisternissen de aarde bedekken en geheel de
wereld in een donkere nacht is gehuld, zal de Heer over u verschijnen en
Zijn Heerlijkheid zal in u gezien worden. Het licht, dat Hem omstraalt
is zo groot, dat de volkeren er door verlicht worden. Dan zal men
wonderen zien waarvan gij tot dusverre geen of weinig begrip had. Het
Woord is Vlees geworden zegt de H.Johannes. Wat meer is, op het Altaar
wordt Het Offerbrood ! Met Jezus Christus aan u te schenken, doet God u
in Zijn eeuwige bezigheid de aanschouwing van Zijn Welbeminde Zoon
delen. Is er éne gunst groter als deze en kan God u nog hoger verheffen
? Moet men eerst nederiger zijn om de verborgen Grootheid van de kribbe
te ontdekken ? Men moet verstorven wezen om al het zoete ervan te
proeven. De wereld draagt den Schat welke de kribbe bevatte in haar
midden, doch zonder haar te kennen. De grootste ramp, waarmee geen
andere is te vergelijken, is Jezus Christus niet te kennen. Jaag daarom
geen andere geloofsleer na, want zij zijn niet zuiver. Laat het
Goddelijk Kind in uw harten wonen door Hem nu al te verbeiden ! Aanbidt
Het diep doordrongen van Zijne volmaaktheden, als God en als Mens. Vang
tersluiks enige Zijner tranen op, om daarmee uw hart te reinigen en te
balsemen. Deze woorden sprak de H.Franciscus van Sales. De aarde
verstoot Hem en de Hemel openbaart Hem door een ster. Als God draagt Hij
alles in Zijn Macht, als een zwak Wichtje wordt Hij gedragen op de Armen
Zijner Moeder. Als God bestraalt Hij de heiligen met Zijn glans en een
onaanzienlijke stal was de plaats Zijner Geboorte. Als God bezit Hij
alle wetenschap en Hij zwijgt als onmondig Kind in de kribbe. Toch wenst
ook dit Kind, dat gij u allen wendt tot Zijn Moeder wanneer ziekte en
tegenslagen u hinderen. Daarom laat Ik hier wederom een gebed volgen om
uw geweeklaag te richten tot Uw aller Moeder.

H.Maria Onbevlekte Maagd, Moeder van Jezus en ook Onze Moeder. In de
allergrootste nood wenden wij ons vol vertrouwen tot U ! Bij U durven
wij om raad vragen omdat wij weten, dat U Ons Aller Moeder zijt.
Door Uw Onbevlekte Maagdelijkheid zijt Gij vrij gebleven van ook
maar de allerkleinste nalatigheid. Doch door de Allerbitterste Smarten
werd Uw Moederhart onmenselijk leed toegebracht. Gij kende
het Lijden van Uw Lieven Zoon Jezus en voelde elke hamerslag en de
ondragelijkste pijnen van Zijn folteringen en kruisiging. En omdat
Gij, Moeder, elk lijden kent van Uw kinderen, zullen wij ook nu
niet tevergeefs bij U hoeven aankloppen. Gij kent het lijden en de
ziekte van hen die wij U aanbevelen, maar ook de bittere noodzaak
van velen. Want als Moeder van ons, Uw kinderen, voelt Gij ook
elk ogenblik van de dag het leed van hen die ons zo dierbaar
zijn. Daarom durven wij ook vol vertrouwen bij U aan te komen om
raad en sterkte in onze volkomen ontreddering, vooral voor hen,
die door hun leed en lijden geen uitweg meer vinden of zien. Maar
bij U kan elk kind terecht met zijn moeilijkheden in dit leven.
Niemand beter dan een moeder kent het hulpgeschrei van haar
kinderen en het weeklagen van hen, die de strijd aanbinden van een
niet te dragen leed. Wij vragen U nederig geef allen Uw troost bij de
angst van het leven waar zovelen mee te kampen hebben. Zij zoeken
naar elk mogelijk contact en proberen zich vast te grijpen aan de
allerkleinste strohalm. Maar bij wie kunnen zij dit beter doen
dan bij Ons Aller Moeder ? Kom ook allen te hulp die het spoor
bijster zijn, want ook deze kinderen hebben behoefte aan steun
door Uw Moederlijke Tederheid. Geef ons een volledig vertrouwen
en meer geduld in onze beproevingen, zodat wij zeggen durven : Hier
zijn wij Heer om Uwen Wil te doen. Maar houdt ons geborgen onder
Uw Moederhart, dat van liefde warmte uitstraalt voor allen die
leeg zijn en koud van binnen. Want dan pas zullen wij de Weg, de
Waarheid en het Leven vinden en kunnen bidden : Door Uw
Onbevlekte Ontvangenis O Maria, zuiver ons lichaam en heilig
onze ziel ! Onbevlekte Bruid van de H.Geest bidt voor ons in alle noden
en laat ons niet alleen achter in de strijd, maar hoor ons
kinderlijk smeekgebed ! Geef ons een volledige overgave, maar kom ons
te hulp ! Tot wie zouden wij anders gaan ? Spreek Moeder Uw kinderen
luisteren ! Wil ons allen helpen ! Amen.

Moge dit gebed u allen aanzetten om het dagelijks te bidden, want
daardoor blijft gij in vereniging met en voor elkaar. Dan zult gij een
vredig gevoel krijgen en zo een beetje geluk brengen aan uw medemensen.
Geef Mij dan een kinderlijk vertrouwen want weet, dat Uw Moeder altijd
over u waakt, ook als de donkere nacht aanbreekt en gij geen oog meer
hebt voor de dingen die kunnen gebeuren. Door een vast geloof en een
vurige levenswandel zal Ik u met een warme liefde omringen en moge zo
onze harten tesamen smelten, zodat de H.Geest er aan Tempel vindt. Dan
zal de Vader u allen genadig zijn en u binnen leiden naar een eeuwig
samenzijn wat Onze beminde Zoon door Zijn H.Menswording en Zijn bitter
Sterven voor u verdiend heeft. Moge het Kerstkind u vrede brengen als
gij gehoor geeft aan Mijn voortdurend smeken. Ik zal u niet loslaten,
laat Mij dan ook niet tevergeefs De Blijde Boodschap brengen, want deze
zijn allen gericht op uw zaligheid. Breng glorie aan God in den Hoge.
Wees gegroet gij allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief