Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

30 december 1982 – 15.00

Mijn geliefden, Ik heb u niet langer willen teleurstellen bij het einde van dit jaar wat spoedig nadert. Mag Ik u vragen, hebt gij alles goedgemaakt wat soms nog in strijd is met uw geweten ? Hebt gij voldaan waarom Ik u vroeg in Mijn...

Lees verder
11 december 1982 – 07.00

Mijn dochter kom, want zolang als het kan wil Ik nog spreken tot allen die luisteren. Jezus heeft Zijn eerste Komst op aarde volbracht, waarvan gij allen steeds nog de heilzame vruchten plukken moogt. Op Zijn tweede Komst, die hoe langer hoe meer...

Lees verder
8 december 1982 – 03.00

Alleen tot hen die dit nog durven te lezen en geloven, dat hun Hemelse Moeder telkenmale de aarde weer bezoekt om Haar Boodschap te brengen en neer te laten schrijven voor al Haar kinderen, zou Ik nog blijven spreken. Maar de mens dwingt Haar om...

Lees verder
28 november 1982 – 14.30

Mijn kinderen, gij hebt meermalen beloofd om deze plaats te verdedigen waar Ik aan u wil verschijnen om de Boodschap door te geven, die de Hemelse Vader over u zendt. Hoe vaak echter doet het pijn in het Hart van Jezus, Onze Lieve Zoon, dat de...

Lees verder
14 november 1982 – 14.40

Gij zegt Mijn kinderen, dat gij alles wilt neerleggen in Mijn Handen. Met geheel uw zielen en al de krachten die er van uitgaan wilt gij alleen God toebehoren. Met velen zijt gij naar hier gekomen om verenigd te bidden rondom den Troon van Jezus...

Lees verder
11 november 1982 – 15.00

Geef Mij uw harten kinderen om het voor te dragen aan de Vader in de Hemel. Gij hebt al uw smeekbeden en uw goede adviezen van anderen opgevolgd door de gang te maken naar dit genadeoord. Gij hebt u niet laten misleiden door anderen om u af te...

Lees verder
26 september 1982 – 07.00

Mijn dochter schrijf ! Kinderen, wat Ik u te zeggen heb moet gij niet in alle stilte verbergen in uw harten, maar er ook uw medemensen van laten genieten. In de laatste Boodschap welke Ik tot u allen heb willen richten had Ik te kennen gegeven...

Lees verder
12 september 1982 – 07.00 Naamdag van Maria

Wederom wil Ik dan ook tot allen spreken. Niet allen zullen deze woorden verstaan, die Ik nu aan al Mijn kinderen van deze aarde richten zal. Niet alleen voor Mijzelve heb Ik genade gevonden bij God, maar voor iedere mens in het bijzonder. Het...

Lees verder
12 september 1982 – 15.00

Enkelen onder u zullen het niet begrijpen waarom Ik nu toch in uw midden ben gekomen. Ik had u hedenmorgen immers door een Boodschap medegedeeld, dat het vandaag dan deze enige mededeling was. Toch kon Ik, als Moeder zijnde, niet over Het Harte...

Lees verder
8 september 1982 – 03.00

Hier is Je Moeder Mijn dochter ! Vandaag wilde Ik komen om op elke plaats van de aarde Mijn kinderen te begroeten. Elisabeth: O, Moeder wat zijt Gij schoon ! en mag ik u uit naam van al Uw kinderen die ik hier mag ontmoeten, van harte feliciteren...

Lees verder
13 juli 1982 – 05.00

GEBED Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboorte de naam ontving door Onze Heer Jezus, wij smeken U ons te willen behoeden voor alle gevaren van deze wereld. In het bijzonder vragen wij...

Lees verder
18 juli 1982 – 14.40

Nu de Kerk vandaag de feestdag viert van Onze Allerheiligste Verlosser Jezus Christus, wil Ik niet nalaten om met deze bijzondere herdenking Mij bij u te komen aansluiten. U weet, dat de Kerk van Christus vele zielen nodig heeft om te bidden en...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief