9 april 1982 – 23.30

Voor het afsluiten van deze “Goede Vrijdag” ben Ik wederom bij U na een kort tijdsbestek.
Niets hebt ge vandaag nog te vrezen want Jezus is gestorven, Zijn Lijden is voorbij ! Waarlijk, nooit meer zal het nog voor kunnen komen dat Jezus opnieuw aan het kruis zal worden genageld.
Nooit meer, al zal de wereld Hem blijven haten zolang als zij bestaan zal. Om de ongerechtigheden van de mensen werd Hij gedood.
En toen men zijn Hart doorboorde, was de wonde van dit Hart, als een laatste poging Zijner liefde om de schatten Zijner Barmhartigheid voor allen te openen.
Ja, U hoort het goed, voor allen !
Maar dan verlangt Hij dat elkeen zijn kruis opneemt wat Hij van Zijn Heer ontvangen heeft, om daarna de Heerlijkheid te genieten die het Hemelse Paradijs bevatten kan. Jezus heeft veel geleden om voor heel Zijn Volk de verlossing te verkrijgen ook voor hen, die Hem elke dag nog beledigen. Hij heeft Zich laten slachtofferen geheel en al. Geen plek die gezond scheen was nog gaaf gebleven van Zijn Heilig Lichaam.
Al was slechts aan Zijner zuchten, aan traan en aan druppel Bloed voldoende geweest om de deur in het Rijk van Zijn Vader voor allen te openen.
Hij wilde lijden omdat Hij daartoe in de wereld was geplaatst, door Zijn Vader en door de H.Geest !
De Goddelijke Pelikaan wilde dat de wonde aan zijn Borst door de lanssteek zou worden toegebracht, om zo de laatste druppels Bloed nog over de aarde te doen vergieten, om daardoor al Zijn liefde over alle mensen te laten neerkomen, dus ook over Zijn vijanden.
Heeft het wel enige zin gehad, door de Schepper van al het bestaande te doden, om daardoor de zielen van alle mensen, die de aarde ooit nog bevolken kan, te redden wat dreigt verloren te gaan omdat dit lijden nog niet genoeg schijnt te zijn geweest, daar zovelen Zijn slachtoffering niet serieus aannemen ? Het zou ook nog een symbolisch voorstel kunnen zijn, volgens enkele theologen, want zo zal Zijn Eigen Vader Hem toch niet kunnen hebben overgegeven ?
Weet wel dat het Offer van ‘s-Heren Wil nog een groter offer was, dan de wegschenking van Zijn Heilig Lichaam aan het kruishout.
Altijd zullen de aardoppervlaktens mensen bevatten, die de merktekens Zijner Wonden in Zijn Lichaam blijven openklieven.
Daarom is het nodig dat de wereld weet wat het is een goede kruiswegoefening te beleven. Ik wens daarom dat de kruisweggebeden, die gij Mijn kinderen vandaag hebt voorgedragen, zonder enige wijziging van corrigeren in een boekvorm zal worden uitgegeven, opdat men door deze gebeden zich des te beter verplaatsen kan naar de waarde van de inhoud die elke statie heeft verkregen.
Moge dan de zegen van de Allerheiligste Drievuldigheid over je neerkomen + door de symbolische handoplegging Uwer Moeder.
De vrede zal met U allen zijn.
Dat geve U de goede God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief