8 december 1981 – 15.05

Door elke sleur van het leven heen kom Ik naar Mijn Hofke om enkele
woorden tot u te richten. Waar aan of meerderen belang bij zullen
hebben. Velen van u hebben reeds getoond blij te zijn om hier te kunnen
vertoeven, heel dicht bij Uw aller Moeder, maar vooral ook bij Onze
Lieve Zoon, Die spoedig opnieuw de wereld zal bezoeken, doch nu niet
door te lijden, maar om allen te brengen de liefde en de vrede van Zijn
Vader voor u. Michael zal u ter hulp komen maar vraag dan ook om de kerk
en heel bijzonder die van Nederland te beschermen waartoe gij allen
behoort. Hij zal u niet alleen als wezen achter laten, maar u zeggen wat
u te doen staat om het eeuwige leven te bekomen. Nu is de Adventstijd
weer aangebroken en het begin gemaakt van de voorbereiding van Jezus’
Geboorte. Daarmede wordt van u gevraagd om Hem te verwelkomen en tevens
te vragen alle volkeren te beschermen voor alle listen van satan.
Niemand dan de Vader en de H.Geest uit Wien Jezus geboren mocht worden
door de Bruid Die Maagdelijk was, moogt gij u gelukkig noemen, dat gij
tot de Zijnen behoort die Mijn Onbevlektheid hebben aangenomen. Leer dan
ook verder om de genade te mogen ontvangen en behouden. Want als gij
Jezus wilt bereiden een plaats in uw harten moet gij Hem ook danken. Dit
kunt gij doen door Zijn en Uw Moeder te vragen om voor u te bemiddelen.
Moge door de kracht van de H.Geest waarvan Ik de Bruid heb mogen zijn u
allen geplaatst gaat worden onder Zijn hoede om zo door de
Goedertierenheid Zijns Vaders Hem deze roos van liefde te kunnen
aanbieden. Want deze is alleen het symbool der liefde vanwaar elk
liefdesgebaar uit ontsproot. Wanneer gij Uwen Heer looft en prijst
zullen uw Engelen altijd aan elk uwer zijde staan om uwen lof over te
dragen aan de Heer. Vol vreugde zetten de Engelen hun gezangen met u in
om Mij te loven, maar ook toe te roepen om u te bewaren voor de strijd
op deze aarde en tevens voor alle noden die op de hele wereld zijn. Zij
zullen immer ere brengen aan God, zoals het alleen heilige zielen
betaamt en kennen. Want de wereld is moe van het vele onrecht wat gij
vaak node moet aanvaarden. Maar ook Uw Moeder kent de smarten van al
Haar kinderen. Als Medeverlosseres der Wereld werd Ik aangesteld voor de
mensheid en zal ook bijdragen om u hulp te bieden bij alles wat nodig is
om wat de Vader van een goede ziel verlangt. Moogt gij dan zo een
vredige Kersttijd tegemoet gaan opdat alle volkeren der aarde aan van
hart en geest zullen zijn. Dan alleen zal de liefde zegevieren om allen
te voeren en te brengen in de stal die ademt van vrede en rust. Want
niemand anders dan Uwen Heer zal u geven wat elk schepsel vermag te
ontvangen. Breng uw harten allen tesamen, zodat het aan smeltkroes zal
zijn voor de Vader Die al Zijn kinderen opwacht die op Hem vertrouwen!
Blijf ook door uw gebeden de Kerk van Christus steunen, maar bijzonder
de Paus, die toch uw aller Opperherder is en draag Hem voor aan de
Vader, opdat al zijn werk geleid zal worden door de H.Geest. Vraag aan
dienzelfde H.Geest eendracht onder uw bisschoppen en opdat allen tot
Gods kinderen behoren mogen. Door Gods oneindige Barmhartigheid mogen al
uw harten gezuiverd worden, zodat Jezus door u met een rein hart wordt
verwelkomd. Hem alleen liefde te geven omdat Hij u allen verlost heeft.
Laten wij nu allen tesamen knielen om de zegen van Uw Moeder te mogen
ontvangen. Vraag of men de Oefening van Geloof wil bidden. Nu zal Ik dan
over u allen Mijn Armen uitstrekken en zegene u de Vader Die Almacht
bezit, de liefde en onderdanigheid van Onze Zoon en dat de H.Geest Die u
met Zijn raad en sterkte bijstaat. Nu zal Ik alle kinderen binden aan
Mijn Moederhart. Moge dan de kinderen van alle volkeren der aarde
eendracht en liefde geven. Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief